• Halmstads webbplatser

Tylösand

HÖ1

Strategiskt planeringsdokument

Kommunen vill utveckla Tylösand som turistmål. En strukturplan har tagits fram som ska ge vägledning inför framtiden. I den utreds hur olika områden kan utvecklas på sikt med olika teman och hur hela områdets attraktivitet kan höjas, året runt. Ett kallbadhus har också utretts, men ett sådant är tyvärr inte möjligt på grund av starka strömmar och höga naturvärden.

Halmstads destinationspärla

Tylösand är en välkänd plats både nationellt och internationellt. Kommunen vill utveckla platsen ännu mer för att locka fler besökare, invånare och turister. Med fler verksamheter och bostäder kan Tylösand bli en året runt-destination med något för alla. Genom att styra destinationsutveckling hit så sparar vi andra områdens naturkaraktär, samtidigt som den unika atmosfären i Tylösand bevaras och förstärks.

En övergripande strukturplan

Kommunen har tagit fram vägledande strukturplan för Tylösand som fokuserar på turismutveckling. Planen ska tydliggöra hur Tylösand ska utvecklas hållbart och tillgängligt för framtiden. På den här sidan hittar du en sammanfattning av planen. Under rubriken Dokument längre ner kan du ladda ner och läsa hela planen.

Strandpromenad, en tydlig entré och strandservice

Några konkreta förslag som ska prioriteras och finns med i budget de närmsta åren är:

  • en tillgänglig strandpromenad som samtidigt bidrar till att sandflykten minskar. Promenaden ska finnas på stranden mellan livräddartornet och uppgången till hotellet där erosionsproblemen är som störst. Även andra typer av erosionsskydd såsom bänkar och staket kan bli aktuella. Utredning startar hösten 2024. Färdigt tidigast 2026.
  • För att fler ska känna sig välkomna är det också viktigt att tydliggöra entréerna ner till stranden. Södra entrén vid livräddartornet görs om för att synliggöra havet och stranden på långt håll. Här prioriteras verksamheter för besöksnäring, såsom restauranger, barer och livsmedel samt de med lite längre säsong. Utredning startar hösten 2024. Färdigt tidigast 2026.
  • Längs strandpromenaden och på stranden görs satsningar på mindre enhetliga mindre byggnader för strandservice. De kan till exempel sälja mat, dryck och hyra ut sportutrustning under säsong. Start utredning hösten 2024. Eventuell projektering och genomförande med start tidigast 2025. Färdigt tidigast 2026 och framåt.
  • En ny lekplats anläggs i "Paradiset" söder om livräddartornet. Utredning påbörjas hösten 2024 med projektering och genomförande 2025, färdigt 2026.
  • Våra livräddare har funnits sedan 60-talet och är ett modernt kulturarv. Satsningar ska ske på deras byggnader och verksamhet. Utredning för att ta fram ett färg- och formprogram under hösten 2024. Genomförande från 2025 och framåt.
  • I föreslagen budget finns också ökade driftsanslag för skötsel för en uttökad säsong och service.
  • Förbättrad skyltning, som både visar vägen och berättar om platsen. Utredning påbörjas hösten 2024 med projektering 2025 och successivt genomförande 2025 och framåt.

Ingen lämplig plats för kallbadhus

Planen initierades av att en exploatör ville bygga ett kallbadhus nära stranden vid livräddartornet. Kommunen har därför utrett förutsättningarna för platsen, men också undersökt fem andra platser i området.

Det kommer att bli svårt att pröva detaljplan för kallbadhus enligt exploatörens önskemål. Kommunens bedömning är också att ingen plats i Tylösand har rätt förutsättningar.

Platsen har farliga strömmar, främst vintertid, som gör det olämpligt för ett kallbadhus. Människors säkerhet riskeras.

Det handlar också om lagstiftning kopplat till strandskydd. Tyluddens natur är relativt opåverkad med flera utpekade riksintressen. Gällande lagstiftning är stark och ett kallbadhus är inte tillräckligt viktigt för att upphäva strandskyddet.

Sex platser har undersökts

Kommunen har undersökt tre lägen på Tylösand strand, Tjuvahålan, Svärjarehålan och Görvik. Alla lägena har utmaningar i form av hur tillgängliga platserna är, svårigheter att bada säkert samt byggnadens påverkan på naturmiljö, friluftsliv, landskapsbild och kulturmiljö. Det kommer att bli svårt att anpassa en större byggnad tillräckligt till omgivningen. Byggnaden behöver till exempel ligga högt över havsnivån. Kommunens sammantagna bedömning är att det inte går att planlägga för ett kallbadhus någonstans i Tylösand. Utredningarna hittar du längre ner på sidan under rubriken "Dokument".

Extern finansiering krävs

En förutsättning har varit att kallbadhuset ska finansieras av en extern exploatör och därför ha en storlek och ett läge som är kommersiellt gångbart. Planen har inte undersökt förutsättningarna för ett kallbadhus på andra platser i Halmstad. Östra stranden har bättre förutsättningar med lugnare vatten, men det finns i dagsläget ingen exploatör som är villig att bekosta ett kallbadhus där.

Bastu och bryggor för klippbad

Ett större kallbadhus är inte lämpligt i Tylösand, men däremot finns det flera platser som skulle kunna utvecklas med nya klippbad och bryggor. Det finns också flera möjliga lägen för en strandnära bastu i eller i anslutning till befintliga byggnader: Södra entrén – livräddartornet, Svärjarehålan och Tjuvahålan.

Ingen strandrestaurang

Restaurang på stranden med kvällshäng i solnedgången är mycket efterfrågat av allmänheten. Kommunen har undersökt detta i strukturplanen och bedömer att det inte går att ta fram en detaljplan som tillåter permanenta byggnader på stranden. Främst på grund av klimatförändringarna och lagstiftning för strandskydd.

Ambitionen med strandrestauranger finns kvar och kommunen kommer fortsätta att pröva andra vägar för att göra det möjligt under sommarhalvåret.

Bilden visar fem olika områden för utveckling, de har alla var sin inriktning.

Fem områden med olika tema

Tylösand är en ort som består av flera mindre platser. Strukturplanen lyfter detta som en tillgång och pekar ut olika tema för respektive område. De fem noderna ska utvecklas med både besöksnäring och boendemiljöer för att utbudet ska passa fler och finnas tillgängligt året runt.

Här kan du läsa om planerna för varje område:

Hotellet – etablerat och cosmopolitärt

Hotel Tylösand

Noden “etablerat och cosmopolitärt” är motorn i Tylösands besöksnäring. Hotell Tylösand ges plats att utvecklas ytterligare som centrum för konferenser. Det rymmer många och kan tillmötesgå flera olika önskemål, även lyx och flärd för den långväga världsvana gästen.

Tylösand orienterar sig kring Hotell Tylösand som är omtalat långt utanför kommungränsen. Hotellet får gärna synas, som ett arkitektoniskt utropstecken i miljön varför det går att bygga spektakulärt och på höjden.

En offentlig entré och fler ställen för besökare

I anslutning till hotellet utvecklas den offentliga entrén med kartor, toaletter och cykelställ. Härifrån byggs en inbjudande promenad fram till utsiktsplatsen. Därifrån rör man sig på nya träspänger direkt över sanddynerna ner till stranden.

Längs Tylösandsvägen planeras för fler mindre byggnader som förstärker gatan som rörelsestråk mellan hotell Tylösand och Södra entrén via St Olofs kapell. Mindre ställen för turism att äta och handla på men också övernatta. Lämplig höjd på bebyggelse bedöms vara 3–4 våningar uppdelad i mindre volymer anpassade till omgivande villor och verksamheter.

Ny strandpromenad

På stranden föreslås en strandpromenad med serviceutbud; mat, dryck och uthyrning av sportutrustning. Strandpromenaden byggs för att för att binda sand och förhindra erosion samtidigt som stranden görs tillgänglig.

Svärjarehålan – vardagligt och varmt

Ny entré till Tylösand

I Svärjarehålan föreslås noden “vardagligt och varmt” och en viktig entré till Tylösand utvecklas. Här planeras för bebyggelse med lite högre höjd, cirka 5 våningar som kan sticka ut och visa att du är framme.

Aktiviteter som visar att det finns saker att göra; någon typ av sport som annonseras och besöksnäring. Service och parkering finns i anslutning till busshållplatsen och korsningen. Vägen fortsätter ner mot södra strandentrén och Tjuvahålan. Vägen till golfklubben, vägen till hotell Tylösand och vägen till tillgänglighetsbadet viker av här.

Området är idag planlagt för bland annat besöksnäring och idrottsverksamhet. Om det för helheten bedöms vara lämpligt finns möjlighet att utveckla på redan planlagd mark eller med hjälp av ändringsplaner.

Nya bostäder

Delen söder om Tylösandsvägen, längre från korsningen, utvecklas med bostäder. Flerbostadshus föreslås och hyresrätter förordas för att komplettera stadsdelen, inte minst för att möjliggöra generationsskifte.

Fler boende möjliggör för bättre service; förskola och mindre kommersiell service planeras.

Översiktsplanen pekar här ut cirka 300 nya bostäder. Då området har naturvärden är det osäkert i vilken omfattning marken kan exploateras. Lämplig höjd på bebyggelsen bedöms vara cirka 3 våningar anpassade till omgivande villor.

Med nya bostäder och service utvecklas Svärjarehålan till en plats där vardagslivet är enkelt. Närheten till strandpromenad och dopp ger guldkant året om. Busshållplatsen ligger centralt och golfklubben finns nära. Tillvaron är enkel för både vardag och fritid.

Brygga och bastu

Närmare vattnet finns besöksservice. Genom området byggs en ny infart till badet som ersätter befintlig. Befintligt populärt tillgänglighetsbad utvecklas med ännu fler och varierade badmöjligheter och bastu i anslutning till befintliga omklädningsrum.

Södra strandentrén, livräddartornet – livligt och kulturellt

En ny tillgänglig entré

Där sandstranden övergår till klippor i söder föreslås noden “livligt och kulturellt”. Här skapas en ny entré som synliggör havet och stranden på långt håll. Hit går bussen hela vägen fram till hjärtat av Tylösand med tältstaden, livräddarna och med Tylön i kulissen.

Området ligger inom Riksintresse för kulturmiljö och är beskrivet i Halmstads kommuns kulturmiljöprogram. Flera intressanta berättelser har ägt rum här. Med hänsyn till kulturmiljön utvecklas en ny verkligt tillgänglig entré. Det levande moderna kulturarvet Livräddarna ges plats att utvecklas liksom samlingsplatsen Paradiset där en ny lekplats planeras.

Mobilitetshus och bebyggelse

Bebyggelse föreslås på det som idag är parkering för att skapa en tydlig entré där stranden annonseras tydligt för besökaren. Bebyggelse ska också hjälpa till att skapa samband och bygga bort det tomrum parkeringen upplevs som idag. Parkeringar föreslås i mobilitetshus för att på så vis ta mindre mark i anspråk.

Med hänsyn till kulturmiljön är småskalig och varierad bebyggelse en inriktning. Bebyggelse med uppbrutna fasader som kan rama in siktstråket ner till havet och skapa en upplevelserik promenad. Lämplig höjd på bebyggelse bedöms vara upp till 3 våningar.

En tillgänglig strandpromenad

På stranden föreslås en tillgänglig strandpromenad med serviceutbud i form av mat och dryck och uthyrning av utrustning. Kommunen håller ihop intrycket av byggnation och möblering genom att erbjuda bodar med enhetligt utseende.

Även om vågor och strömmar är starka på platsen och naturvärden på sina håll är höga kan en brygga för tillgängliga bad eventuellt bli verklighet. Bastu i någon av de befintliga byggnaderna nära stranden är ett sätt att utveckla badmöjligheterna på platsen vintertid.

Norra strandentrén – familjärt och sportigt

Plats för aktivt strandliv

I den norra delen av Tylösand, nära Tylöbäck föreslås en nod för det aktiva strandlivet både sommar- och vintertid. Här finns plats för sport; beachvolley, surf, handboll och annat men också för avskildhet och familjeaktiviteter.

Nära bussen, på det som idag är grusad parkering, föreslås bebyggelse för besöksnäring; service och övernattning men också för bostäder. På samma sätt som i Svärjarehålan är inriktningen flerbostadshus där hyresrätter förordas för att komplettera stadsdelen, inte minst för att möjliggöra generationsskifte.

Här erbjuds service; uthyrning av sportutrustning och möjlighet att köpa och enklare mat. Parkering planeras i mobilitetshus för att ta mindre yta i anspråk. Lämplig höjd på bebyggelse bedöms vara 3–4 våningar, anpassad till omkringliggande bebyggelse. Uppskattat antal är 30-40 bostäder.

Service nära stranden

Längs Prins Bertils stig, närmare stranden byggs servicen ut på flera platser för att bekvämt kunna vara en hel dag på stranden eller stanna till på en vandring under lågsäsong.

Tjuvahålan – rekreativt och lugnt

Rekreation och unika boenden

I denna karaktäristiska kulturmiljö med Tullhuset och S:t Olofs kapell föreslås mindre tillkommande utveckling i form av lugnare besöksnäring med fokus på rekreation. Det lilla bedöms kunna tillföra mycket, skapa samband och lyfta det vackra.

Området ligger inom Riksintresse för kulturmiljö och är beskrivet i Halmstads kommuns kulturmiljöprogram. Hänsyn behöver tas till kulturmiljön och det som är unikt och genuint just här.

Här är nära till bryggbad och Prins Bertils stig. Under lågsäsongen finns här kanske en brasa att värma sig framför på någon mysig våffelstuga.

Ny bebyggelse

På parkeringsytorna föreslås ny bebyggelse för att skapa samband mellan befintliga miljöer. Ny bebyggelse placeras och utformas så att den synliggör och tar hänsyn till befintlig kulturmiljö och utblickar. Bebyggelse i 2–3 våningar i souterräng är en inriktning för skalan. Utbyggnad kräver ny detaljplanläggning.

Delar av området är idag planlagt för hotell. Om det för helheten bedöms vara lämpligt finns möjlighet att utveckla på redan planlagd mark eller med hjälp av ändringsplaner. St Olofs kapell är en viktig verksamhet för Tylösand. Verksamheten är i behov av utveckling och kräver ny planläggning med hänsyn tagen till befintlig kulturmiljö.

Brygga och bastu

Även om natur- och kulturvärden är höga nere vid vattnet kan kanske en bastu i den lilla skalan bli verklighet någonstans i badviken eller i intilliggande befintliga byggrätter. Bryggbadet kan utvecklas med ytterligare någon möjlighet att bada från brygga eller klippor.

Dialoger

Allmänhet har haft möjlighet till dialog på plats i Tylösand och att framföra sina åsikter via en webbenkät som låg ute sommaren 2023. Fördjupade dialoger har hållits med boende (vägföreningen), näringsidkare i området och unga vuxna.

Tidsplan

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planbesked7 juni 2022
Strukturplan tas fram

Kommunstyrelsen antog strukturplanen den 4 juni 2024.

Karta

Karta över Tylösand

Karta som visar förslag på utveckling av Tylösand.

Planens geografiska omfattning är vald utifrån att strukturplanen ska beskriva ett samband som hör ihop med Tylösand. Gränsen är satt till att inkludera Tyludden från Tylöbäck i norr till Svärjarehålan i sydost.

Området omfattar bland annat entrén till Tylösand (korsningen Tylösandsvägen och Tylöhusvägen), Svärjarehålan (handikappbadet), Tjuvahålan, Tyludden, Paradiset, parkeringen vid Tjuvahålsvägen, S:t Olofs kapell, stranden vid Livräddartornet, området kring Hotel Tylösand, stranden vid Tylöbäck, parkeringen vid Älgvägen och Tångvägen.