• Halmstads webbplatser

Stugor, camping och friluftsliv på Gullbrannagården

Gullbranna 2:4 och 6:1, TU1

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

 • Förstudie
 • Planförslag tas fram
 • Samråd
 • Granskning
 • Planförslag antas
 • Laga kraft

Halmstad kommun har tagit fram en ny detaljplan för att möjliggöra utökning av befintliga konferensverksamheten Gullbrannagården med camping. I planen ingår också en ny infart från väg 542. Planen har vunnit laga kraft.

Illustrationskarta som visar

Så här kan planområdet se ut efter genomförandet av projektet. På kartan ser du var campingstugor får byggas och även den maximala exploateringen. Även den nya infarten, dagvattenhanteringen (damm) och planteringen vid fastighetsgränsen är med.

Planuppdraget i korthet

Syftet med detaljplanen är att:

  • möjliggöra utökning av befintlig konferensverksamhet "Gullbrannagården" i Gullbranna med camping.
  • säkerställa del av befintlig camping.
  • utöka den befintliga campingen med en ny infart från väg 542.
  • öka antalet campingplatser för att stärka Halmstads kommun som turistdestination.

  Flygbild över planområdet.

  Så ser det ut i dag

  Det aktuella området ligger cirka 10 kilometer söder om Halmstad centrum utmed E6. Planområdet omfattar totalt cirka 9,5 hektar och utgörs av jordbruksmark samt mark redan ianspråktagen för camping. Hela planområdet är planlagd för camping. I den östra delen är även användningen tillfällig vistelse tillåten för byggnation av campingstugor samt delvis villavagnar.

  Camping och stugor ska anpassas till omgivningen

  Campingområdet med sina stugor ska anpassas till karaktären på landsbygden och smälta in i jordbrukslandskapet och den befintliga bebyggelsen. Bebyggelsen i detaljplanen har reglerats med utformningsbestämmelser för takvinkel, takmaterial och fasadfärg. Även den maximala byggnadshöjden och nockhöjden regleras. För att campingplatsen kan smälta in bättre och få en mjukare och mer traditionell övergång mellan jordbruksmark och kvartersmark ska plantering ske utmed fastighetsgränser. Befintlig allé ska skyddas och en damm för dagvattenhanteringen ska utföras centralt inom planområdet.

  Tidsplan

  Förslaget till förändringen av detaljplanen har varit ute på samråd, som inte ledde till några större ändringar. Därefter var förslaget ute på granskning och antogs av kommunstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde antagandet. Efter små revideringar gick planen ut på förnyad granskning. Nu har planen vunnit laga kraft.

  Tidsplan
  Steg i processenTidpunkt
  Planbesked27 september 2022
  Samråd20 september–15 oktober 2021
  Granskning23 mars – 20 april 2022
  Förnyad granskning

  25 maj–30 juni

  AntagandeAntagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2023.
  Laga kraft21 november 2023

  Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

  Karta