• Halmstads webbplatser

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Stora torg

Stora torg är hjärtat av Halmstads centrum och nu påbörjas planeringen av ombyggnationen av torget. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare.
Torget beräknas vara klart hösten 2027.

Vision och målbild

En vision och målbild har tagits fram för den kommande ombyggnationen av Stora torg. Dessa beskriver den gemensamma riktningen av torgets framtida gestaltning och användning.

Vision

Stora torg är invånarnas vardagsrum i hjärtat av Halmstad. Ett stadsrum som sjuder av liv och samvaro med serveringar, handel och gemenskap. Grönska och skulpturen ”Europa och tjuren” är självklara inslag som ger torget dess unika karaktär. En inbjudande och trygg plats där människor i alla åldrar kan mötas och trivas året om.

Målbild

Stora torg är en levande och upplevelserik mötesplats som är trygg, tillgänglig och välkomnande. Ett torg med grönska, torghandel och trivsamma miljöer med en atmosfär där människor känner sig inspirerade att delta och bidra till gemenskap. Besökaren kan slå sig ner på en bänk i solen eller i skuggan av en trädkrona. Här finns serveringar som erbjuder mat och dryck året om.

Torget är utformat för att möta ett förändrat klimat och lyfta platsens historia och unika identitet. Hållbarhet och material av hög kvalitet genomsyrar gestaltningen där torgets befintliga värden tas tillvara. Tydliga och lättillgängliga stråk förbinder torget med omgivande miljöer så som restaurang- och handelsstråk, Nissan, kyrkan och Halmstads slott.

Arkitekttävling

Från och med den 20 november arrangeras en arkitekttävling med syfte att få fram ett högkvalitativt förslag för gestaltning inför ombyggnationen av Stora torg. Ett förslag som är nydanande och tidsenligt samtidigt som det beaktar platsens identitet och befintliga värden.

I oktober 2024 ska ett vinnande förslag ha utsetts.

Tävlingen, som arrangeras tillsammans med Sveriges arkitekter, kommer ske i tre steg.

  1. Först kommer arkitektbyråer att få skicka in en intresseanmälan
  2. I steg två kommer fyra teams att väljas ut. Dessa fyra team får sedan i uppdrag att presentera varsitt konkret förslag på hur Stora torg kan omgestaltas.
  3. En vinnaree utses sedan av en jury bestående av politiker, tjänstepersoner och två personer från Sveriges arkitekter.

För att samla in synpunkter från invånare kommer det arbetas med dialog och referensgrupper. Dessa kommer sedan vara ett av flera underlag för juryns bedömning.

Ett vinnande förslag ska ha utsetts i oktober 2024.

Invånarenkät

Under perioden maj-juni 2023 genomfördes en invånarenkät om Stora torg som 2512 personer svarade på. Enkäten har varit underlag till framtagandet av torgets vision och målbil men även till arkitekttävlingen.

1. Hur gammal är du och kön?

Majoriteten av deltagarna var vuxna personer i åldrarna mellan 26-45 år. Andra åldersgrupper som var väl representerade var 16-25 år samt 45-60 år. Störst andel som svarade var kvinnor.

2. Hur ofta besöker du Stora torg idag?

Störst andel har angett att man besöker Stora torg varje vecka och därefter någon gång varje månad.

3. Varför brukar du besöka torget?

Frågan hade nio svarsalternativ och det fanns möjlighet att välja flera alternativ. Störst andel har svarat att man man besöker torget för att handla i butikerna kring torget eller att man bara passerar förbi.

4. Vad skulle kunna få dig att besöka Stora torg oftare efter en ombyggnation??

För denna fråga fanns 11 svarsalternativ och det fanns möjlighet att välja max fyra av dessa. Störst andel har svarat att förekomsten av café, restaurang eller uteservering skulle få dem att besöka torget oftare. Tätt efter kommer mer grönska och mötesplats (plats att umgås på). Även evenemang, fler sittplatser och väderskydd har fått många röster.

5. Beskriv kortfattat vad du tycker är bra med torget idag.

Denna fråga var en fritextfråga som besvarades 1600 gånger.
För att kunna sammanställa svaren räknades nyckelord som sedan grupperades i olika kategorier. Staplarna visar de olika kategorierna samt hur många gånger de olika orden inom respektive kategori förekommer i svaren. Europa och tjuren, torghandeln och storleken var det som omnämndes flest gånger på frågan vad som är bra med torget idag.

6. Beskriv kortfattat vad du tycker är mindre bra med torget idag.

Denna fråga var en fritextfråga som besvarades 1698 gånger.
Många känner att det inte händer tillräckligt mycket aktivitet på torget och att det är tomt och tråkigt. Det framkommer också att det upplevs som smutsigt, stökigt och otryggt, särskilt under kvällstid. Vanliga klagomål handlar också om bristen på grönska, träd och sittplatser på torget. Det nämns även att det saknas restauranger, caféer och butiker, vilket gör det mindre attraktivt.

Tidsplan

Arbetet med ombyggnaden av Stora torg kommer att delas in flera steg.

Steg i processen

Tidpunkt

Förstudier med fokus på förutsättningar, platsanalys, klimatstudie, SWOT-analys, dialoger med verksamheter, fastighetsägare, politiker och tjänstepersoner.

Våren – november 2023

Invånarenkät

Våren 2023

Arkitekttävling

November 2023 – oktober 2024

Projektering

Oktober 2024 – oktober 2025

Upphandling och genomförande

Oktober 2025 – hösten 2027

Torget vara klart

Hösten 2027

Karta