• Halmstads webbplatser

Söndrums företagspark, nordvästra delen

Sådden 5 med flera, Vf1a

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Flera fastighetsägare i Söndrums företagspark vill utöka sina verksamheter, vilket strider mot gällande detaljplan. För att få utöka behöver detaljplanens exploateringsgrad ändras från 30 till 50 procent.

Flygbild över området.

Planförslaget i korthet

Inom befintlig detaljplan får endast 30 procent av fastighetsarean bebyggas. Sökande vill öka exploateringsgraden i området till 50 procent. 

Ansökan ligger i linje med kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050. Där framgår att förtätning inom befintliga verksamhetsområden är positivt för att utnyttja marken mer effektivt. En höjd exploateringsgrad är ett resurseffektivt sätt att växa och läget i staden främjar hållbart resande. Nya arbetstillfällen skapas och den sociala och ekonomiska hållbarheten ökar när företag kan växa.

Ändringen gäller där planbestämmelsen tillåter användningen ”J” (industri, kontor, lager) samt användningarna G (bilservice) och P (parkering) i kombination med "J".

Ändringsplan ger snabbare hantering

Då kommunen ser att en ökad exploateringsgrad stämmer överens med planens syfte och huvuddrag och inte heller påverkar befintlig bebyggelse så att denna blir planstridig, gör kommunen bedömningen att en ändringsplan är tillräcklig.

Ändringsplan har fördelen i jämförelse med standard förfarande att processen är kortare och handläggningstiderna därför kan kortas.

Tidsplan

Planen har varit ute på samråd och remissinstanser och allmänhet har fått tycka till.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

7 juni 2023

Samråd

10 april–2 maj

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter Vf1a i kartan och ligger i Söndrums industriområde, 3 km väster om Halmstad centrum.

Även närliggande område, Vf1, utreds för höjd exploateringsgrad.