Seniorbostäder i Haverdal

Del av Haverdal 22:1

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga seniorbostäder vid Smeavägen.

Visionsbild som visar hur de framtida seniorbostäderna i Haverdal planeras se ut. Ljusa tvåvåningsbyggnader med träfasad.

Visionsbild som visar hur de framtida seniorbostäderna i Haverdal planeras se ut. Bilden är framtagen av MTA Bygg och Anläggning.

Detaljplanen i korthet

Syftet med detaljplanen var att pröva bostadsändamål på en del av fastigheten Haverdal 22:1 och att skapa en rimlig anpassning i förhållande till befintlig kulturmiljö på angränsande fastighet. Det aktuella området ligger längs Smeavägen, nedanför Anckerbyn.

Målet är att möjliggöra bygget av ett seniorboende med cirka 40 nya lägenheter kring en gemensam innergård. Projektet överensstämmer med översiktsplanens ambition om förtätning i Haverdal, det bidrar också till andra hustyper och upplåtelseformer än de som dominerar i Haverdal idag.

Genom området löper ett grönt stråk som är utpekat i översiktsplanen som viktigt att värna om. Området är i dag allmän plats och med enskilt huvudmannaskap. Det kommer ersättas med kvartersmark, allmän plats och med delat huvudmannaskap, detta för att säkerställa tillgången till grönområdet men också för att hantera dagvatten.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning och vann laga kraft den 23 februari 2021.

Kartor med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning genom att klicka på de markerade områdena i kartan. Välj "Användningsbestämmelser" och sedan "Plankarta, bestämmelser och handlingar (pdf)".