Kallbadhus i Tylösand

HÖ1

Strategiskt planeringsdokument

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Kommunen vill utveckla Tylösand som turistmål. Därför tas en ny fysisk strukturplan fram för området, för att bland annat skapa möjlighet för ett kallbadhus.

Planförslaget i korthet

En sökande som vill etablera ett kallbadhus med tillhörande service (såsom restaurangverksamhet) har fått positivt planbesked. Ett kallbadhus passar in i kommunens Framtidsplan 2050 där utveckling av Tylösand som turistmål ingår, men strider mot nuvarande detaljplan.

Tidsplan

Innan arbetet med detaljplanen kan påbörjas, ska kommunen ta fram en övergripande strukturplan för Tylösand som fokuserar på turismutveckling. Strukturplanen är vägledande och ska bland annat visa vilken placering som är mest lämplig för ett kallbadhus, både på land och i havet.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

7 juni 2022

Strukturplan tas fram

Strukturplanen beräknas kunna antas 2023, tredje kvartalet.

Samråd detaljplan

Ej beslutat

Granskning detaljplan

Ej beslutat

Antagande

Detaljplanen beräknas kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet