• Halmstads webbplatser

Hyresrätter på Gamletull, Jonglören

Jonglören 1, Hf13

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Fastigheten på Gamletull i de centrala delarna av Halmstad har så kallade centrumlokaler i bottenplan. Fastighetsägaren menar att det inte finns några större förutsättningar för centrumverksamhet och vill i stället göra ett 40-tal mindre hyresrätter på bottenvåningen, vilket krävde en ändring av detaljplanen. Den nya detaljplanen har vunnit laga kraft.

Flygbild över kvarteret Jonglören. I bakgrunden syns Stadsbiblioteket.

Planförslaget i korthet

Fastigheten består av flervåningshus med lägenheter och så kallade centrumlokaler på bottenplan. Fastighetsägaren menar att det inte finns några större förutsättningar för centrumverksamhet och vill i stället göra ett 40-tal mindre hyresrätter på bottenvåningen. Det krävde en ändring av detaljplanen så att den tillåter bostäder även i markplan.

Jonglören 1 ligger inom ett område som i översiktsplanen är utpekat som "centrumutvecklingsområde". I den fördjupade översiktsplanen för centrum läggs fokus på att koncentrera verksamheter till strategiska lägen där de skapar störst mervärden och bidrar till ett levande centrum. Kvarteret Jonglören 1 ligger inte inom ett sådant strategiskt område.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

12 oktober 2022

Samråd

30 maj–20 juni 2023

Granskning

6 september–27 september 2023

Antagande

Antogs av kommunstyrelsen den 12 december 2023

Laga kraft

Planen vann laga kraft den 5 januari 2024.

Karta över området