• Halmstads webbplatser

Gymnastikhall i Snöstorp

Släggan 3

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

På fastigheten "Släggan 3" i Snöstorp, Stenalyckan, finns idag en padelhall. Nu ska kommunen utreda möjligheterna att ändra detaljplanen så att fastighetsägaren ska kunna anpassa lokalerna till gymnastik istället.

Fastigheten "Släggan 3" ligger vid Stenalyckan nära E6, strax intill bostadsområdet Snöstorp.

Planuppdraget i korthet

Hösten 2023 skickade fastighetsägaren in en ansökan om planbesked för att få till en ändring av detaljplanen. Man ville bredda nuvarande användning med "idrott" för att möjliggöra en ombyggnation av de befintliga lokalerna till en idrottshall som är anpassad för gymnastik.

En bygglovsansökan för gymnastikhall kom också in och fick avslag i januari 2024. Byggnadsnämnden kan inte godkänna ett bygglov så länge användningen inte överensstämmer med vad som står i detaljplanen. Idag gäller användningen "Småindustri, hantverk, kontor och specialvaruhandel som inte omfattar handel med bensin, bilar och liknande".

För att en ombyggnation till gymnastikhall ska kunna ske behöver detaljplanen ändras. Det kommer kommunen att titta på nu. Ärendet är mycket högprioriterat.

Hur kunde padelhallen få bygglov?

När padelhallen fick godkänt bygglov, i januari 2020, var det praxis att man betraktade padel som handel. Sedan dessa har detta varit uppe i domstolarna i Sverige som kommit fram till att den tolkningen inte går att göra. En padelhall som hade ansökt om bygglov idag hade inte heller fått tillstånd för det.

Prövning av besöksanläggning för idrottshall

Kommunförvaltningen kommer nu att pröva fastigheten för "besöksanläggning för idrottshall samt verksamheter med begränsad omgivningspåverkan".

Under detaljplanearbetet behöver särskilt frågor om trafik och farligt gods belysas då användningen besöksanläggning ställer högre krav på detta. Vi kommer att titta på att öppna upp mot Ljungbyvägen för att gynna hållbart resande. Biltrafik ska fortsätta komma från Fyllebrovägen.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 18 april 2024. Det innebär att kommunen har fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

18 april 2024

Samråd

Preliminärt tredje kvartalet 2024

Granskning

Preliminärt fjärde kvartalet 2025

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Hallen ligger vid Fyllebrovägen i Snöstorp, Stenalyckan.