Gång- och cykeltunnel under järnvägen och bebyggelse vid Fredsgatan

Jäntan 1, Halmstad 6:1, Halmstad 6:31, Halmstad 2:1 och Halmstad 2:2, H36a

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Med en gång- och cykelpassage under järnvägen, ny bebyggelse och en publik plats ska stationsområdet knytas samman med Halmstads centrum.

Innehåll

Utvecklingen ska stärka stationsområdet som målpunkt och göra hållbart resande mer attraktivt. Detta görs genom smidiga passager, god orientering och centrumutveckling med plats för kontor och service.

I projektet prioriteras att skapa en säker, tillgänglig och trygg passage förbi järnvägen. En annan prioritet är att komplettera platsen med ny bebyggelse för att utöka centrum och tydligare koppla resten av staden till Halmstads centrum.

Platsen ska bli en entré till centrum österifrån. Stadskärnan ska knytas samman med nya resecentrum, den framväxande Stationsstaden och östra sidan av järnvägen.

Förändringen innebär att järnvägsövergången och parkeringen som finns på platsen i dag försvinner. Dessa ersätts med en gång- och cykeltunnel, ny bebyggelse och en publik plats.

Detaljplanen är en del av strukturplanen för Stationsstaden.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 30 november 2021. Det innebär att kommunen nu arbetar med att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

När det är dags för byggnation blir första steget att gräva ut och förbereda för tunneln. Då kommer trafiken att stängas av.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

30 november 2021

Samråd

2023, andra kvartalet

Granskning

Ej beslutat

Antagande

2024, andra kvartalet

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta