• Halmstads webbplatser

Förskola i Oskarström – avbruten plan

Oskarström 5:81, OSf9

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Avbruten plan

Detaljplanearbetet har avbrutits. Utredningar har visat att det blir både svårt och dyrt att bygga en förskola på platsen på grund av markförhållandena. Istället utreds en annan plats i närheten.

Det finns behov av fler förskolor i Oskarström. Fastigheten ska därför prövas för skoländamål i detaljplan.

Planuppdraget i korthet

Fastigheten Oskarström 5:81 ägs av kommunen och är inte planlagd sedan tidigare. Planuppdraget innebar att pröva området för skoländamål.

Detaljplanearbetet avbryts

Detaljplanearbetet har pågått en tid och olika förslag till hur en förskola kan byggas på fastigheten har utretts. Förslagen till detaljplan har kostnadsberäknats och en förskola med sex avdelningar på fastigheten bedöms kosta cirka 120 miljoner kronor i investeringskostnad.

Detta är en ovanligt hög kostnad. Platsens förutsättningar gör att det blir dyrt. Därför har förvaltningen utrett om lokalbehovet av en förskola i Oskarström kan lösas mer kostnadseffektivt på en annan plats i Oskarström.

Platsen som föreslås planläggas för en förskola i stället är fastigheten Oskarström 5:69. Platsen är i översiktsplanen utpekad som ”kluster av ny offentlig service” OS17

Tidsplan

Komplicerad topografi har krävt fördjupade studier som försenat tidsplanen. Planen har avbrutits.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

7 september 2021

Avbruten plan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslöt att avbryta planen 18 april 2024

Karta