Förskola i Oskarström

Oskarström 5:81, OSf9

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Det finns behov av fler förskolor i Oskarström. Fastigheten ska därför prövas för skoländamål i detaljplan.

Planuppdraget i korthet

Fastigheten Oskarström 5:81 ägs av kommunen och är inte planlagd sedan tidigare. Planuppdraget innebär att pröva området för skoländamål.

Föreslagen användning (skola eller förskola) ligger i linje med översiktsplan Framtidsplan 2050.

Planarbetet behöver ta hänsyn till de bostadsområden som på lång sikt förväntas byggas i södra Oskarström, både avseende matning av biltrafik till framtida bostadsområden och en cykelväg utmed Gamla Nissastigen.

Det finns i nuläget inget behov av miljökonsekvensbeskrivning.

Tidsplan

Komplicerad topografi har krävt fördjupade studier som försenat tidsplanen.

Detaljplanarbetet är pausat.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

7 september 2021

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Kan ej bedömas just nu eftersom planen är pausad.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta