F–3 skola i Fyllinge

Nippeln 1, Nonien 1, del av Halmstad 20:393 och del av Nonien 2

Detaljplan

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

En ny skola för 300 elever i årskurserna F–3 håller på att byggas och beräknas vara klar sommaren 2023.

Detaljplanen i korthet

Detaljplanens huvudsyfte var att möjliggöra byggnation av en skola för årskurserna F–3 med 300 platser i samband med den nedlagda förskolan Dungen. Skolan ska uppfylla kommunens intention för barnens friytor med 30 kvadratmeter per barn.

Cykelvägen i den södra och östra delen av planområdet säkerställs, för att komplettera cykelnätet runt den framtida skolan och till Fyllingeskolan som ligger norr om planområdet.

Den nuvarande Fyllingeskolan kommer att byggas om och anpassas för årskurserna 4–9. Det nya namnet blir Solbackeskolan. Arbetet beräknas vara klart 2025.

Karta där området är markerat.

Bilder

Visualiseringarna är gjorda av Fredblad arkitekter.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. Den antogs av kommunstyrelsen 6 april 2021 och vann laga kraft 4 maj samma år.

Skolan började byggas den 1 december 2021 och beräknas vara klar sommaren 2023, innan läsåret startar.

Karta med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning genom att klicka på det markerade området i kartan. Välj "Användningsbestämmelser" och sedan "Plankarta, bestämmelser och handlingar (pdf)".