• Halmstads webbplatser

Bostäder i Söndrum, Heléns trädgårdar

Eketånga 6:510, Hf6

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Heléns rör önskar planlägga sin fastighet på Västergårdsvägen för cirka 70 bostäder i sex flerbostadshus med tre till fem våningar.

Vy över föreslagen bebyggelse från ovan. Illustration Fredblad Arkitekter.

Cirka 70 nya bostäder

Heléns rör vill flytta sitt kontor och istället låta bygga flerbostadshus på fastigheten. Området är i gällande detaljplan planlagt för handel med en högsta byggnadshöjd på 7,5 meter. Förslaget kräver att gällande detaljplan ändras för att tillåta bostäder samt en högre exploateringsgrad.

Målet är att möjliggöra för uppförande av sex flerbostadshus med cirka 70 nya lägenheten kring en gemensam innergård. Bebyggelsen föreslås utformas med sex byggnadskroppar i tre till fem våningar. Byggnaderna föreslås vara högre i mitten i norr och öster mot förskolan och trappas ner mot väster och söder för att möta villabebyggelsen som ligger lägre.

Detaljplanen ska också säkerställa att de nya husen byggs av miljömässigt hållbara material. Fasaderna föreslås bli klädda med träbaserat material. Taken ska utformas med gröna tak (tak med levande växlighet som takbeläggning) för att fördröja regnvattnet samt bevara den underliggande takpappen längre och därmed bidra till en grön känsla i området.

Förslaget innebär en förtätning med bostäder utmed ett av stadens kollektivtrafikstråk, vilket stämmer överens med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Ger Söndrum ett bredare bostadsutbud

Detaljplanen syftar också till att komplettera och bredda bostadsutbudet i Söndrum med tillgängliga lägenheter i flerbostadshus, vilket det idag råder brist på. Inom området "Söndrum, Tylösand och Frösakull" är idag 74 % av bostäderna småhus.

Olika bostadstyper och upplåtelseformer i ett område är en viktig faktor för att minska stadens segregation, skapa möjligheter till boendekarriär samt möjlighet att bo kvar i sitt område vid förändrade livssituationer. Ett varierat bostadsutbud erbjuder människor med olika boendepreferenser och ekonomiska resurser möjlighet att bo inom samma område. Kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram
anger att befintligt bostadsutbud ska kompletteras med de bostadsformer som fattas i stadsdelen vid förtätning.

Skiss över framtida möjlig bebyggelse. Hus i två plan med en gång och grönska emellan.

Vy från väster. Illustration av Fredblad Arkitekter.

Illustrationskarta. Sex huskroppar. Parkeringar mot norr.

Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse.

En låg kontorsbyggnad med stor gräsmatta framför.

Befintlig byggnad på fastigheten.

Tidsplan

Planen har varit ute på samråd och ett samrådsmöte hölls 7 juni. Då fick allmänhet möjlighet att tycka till om förslaget.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

12 januari 2021

Samråd

24 maj–25 juni

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under andra kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter Hf6 i kartan.