Bostäder på Västergårds­vägen i Söndrum

Eketånga 6:510, Hf6

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Heléns rör önskar planlägga sin fastighet för 50–70 bostäder i flerbostadshus och radhus.

Planförslaget i korthet

Heléns rör vill flytta sitt kontor och istället låta bygga 50–70 lägenheter i flerbostadshus och radhus på fastigheten. Åtgärden strider mot gällande detaljplan, framför allt gällande ändamål och byggnadshöjd.

Förslaget innebär en förtätning med bostäder utmed ett av stadens kollektivtrafikstråk, vilket stämmer överens med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Skiss med bebyggelse med 50-65 lägenheter i olika våningshöjder.

Exempel på hur bebyggelse kan se ut. Idéskiss av Fredblads arkitekter.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 12 januari 2021. Det innebär att kommunen fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

12 januari 2021

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter Hf6 i kartan.