Bostäder och verksamheter i Oskarströms centrum

Koltrasten 3 (tidigare Oskarström 3:84), O4

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

I det kulturhistoriskt spännande området vid Jutan i centrala Oskarström planeras för nya bostäder och centrumverksamheter.

Planförslaget i korthet

Det nya bostadsområdet ligger mellan Bruksgatan och Allégatan. I norr ligger jutefabrikens industriområde och söder om området korsar Brogatan orten och över Nissan. Området är ungefär 14 500 kvadratmeter stort.

På fastigheten planeras för flerbostadshus i varierande höjd. Förutom bostäder planeras också för en del handel, service och kontor i markplan.

I centrala Oskarström planeras för flerbostadshus på fastigheten Koltrasten 3.

I centrala Oskarström planeras för flerbostadshus på fastigheten Koltrasten 3.

Historiskt intressant område

Området vid Jutan var ett av de första områden som byggdes i Oskarström. Det ligger inom kulturmiljöområde och förtätningen ska därför ta hänsyn till detta och anpassas till befintlig miljö. Området är bebyggt med arbetarbostäder i en till två och en halv våning uppförda i rött tegel, med naturstensgrunder och plåttak.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd. Antagandet av detaljplanen har skjutits fram då ytterligare utredningsbehov har framkommit under samrådet. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att behöva genomföras för planen. Därefter ställs planförslaget ut på granskning.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
PlanuppdragFjärde kvartalet 2019
Samråd17 februari–17 mars 2021
GranskningEj beslutat
AntagandePlanen beräknas kunna bli antagen senast andra kvartalet 2023.
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Karta över planområdet

Området är markerat "O4" i kartan.