Bostäder i Trönninge, Bagarevägen

Trönninge 11:122–11:126, T2

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

De aktuella fastigheterna i Trönninge är i dag planlagd för industriverksamheter. Planuppdraget innebär att pröva området för bostäder och att säkerställa den befintliga gång- och cykelvägen.

Planuppdraget i korthet

Fastigheterna Trönninge 11:122–11:126 är i dag i privat ägo och planlagda för mindre industriverksamheter. För att kunna bygga bostäder på platsen måste detaljplanen ändras. Planuppdraget innebär att pröva området för bostadsändamål och viss centrumverksamhet som till exempel butiker och service.

Detaljplanen ska också säkerställa framtida behov av en gång- och cykelväg som löper söderut. Gång- och cykelvägen ska bindas ihop med det befintliga cykelnät och koppla ihop Trönninge centrum och offentlig service med kommande bostadsområde i söder.

Den befintliga allmänna platsmarken på Bagarevägen, som i dag är planlagd för vägmark, prövas för bostadsändamål.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 20 januari 2020. Det innebär att kommunen nu börjar jobba med detaljplanen. Arbetet med detaljplanen har dock flyttats fram på grund av diskussioner med fastighetsägaren om förslagets utformning.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

20 januari 2020

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen under tredje kvartalet 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta

Området är markerat "T2" i kartan.