Bostäder i Trönninge

Del av Trönninge 12:4 samt Trönninge 4:14 och Trönninge S:13

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder längs Västra vägen.

Detaljplanen i korthet

Detaljplanen möjliggör byggnation av bostäder på del av fastigheten Trönninge 12:4.

Detaljplanens södra del planläggs för bostad. Denna mangårdsbyggnad är en del av Trönninges historia. Byggnadens kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag och byggnadsdetaljer bevaras.

Den norra delen planläggs för bostäder med syfte att använda marken effektivare och att öka tryggheten i området genom mänsklig närvaro hela dygnet. Byggrätten tillåter två våningar med vindsvåning. De nya byggnadernas utformning och proportion ska efterlikna den östra delen av den befintliga ladugårdsbyggnaden.

Området längst norrut planläggs för naturmark som är tillgänglig för allmänheten. Mellan de två kvartersmarkerna planläggs för gata med kommunen som huvudman. Västra vägen, som ligger
parallellt med de föreslagna bostadstomterna, omvandlas från enskilt till kommunalt huvudmanskap.

Äldre bostadshus i tegel.

Mangårdsbyggnaden

Stor ladugårdsbyggnad

Ladugårdsbyggnaden

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. Den antogs av kommunstyrelsen 6 april 2021 och vann laga kraft 4 maj samma år.

Karta med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning genom att klicka på det markerade området i kartan. Välj "Användningsbestämmelser" och sedan "Plankarta, bestämmelser och handlingar (pdf)".