• Halmstads webbplatser

Bostäder i Simlångsdalen, Breared, Breared

Breared 2:15 med flera, S4

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra för 23 nya bostäder i Simlångsdalen. Planen säkerställer samtidigt att natur- och friluftsvärden upprätthålls och ges ett långsiktigt skydd. Planen har vunnit laga kraft.

Detaljplanens område i Simlångsdalen.

Detaljplanens område ligger i naturnära läge i Simlångsdalen.

Planen i korthet

Detaljplanen medger som mest 23 nya bostäder i Backen-området i Simlångsdalen. Planområdet ligger i samhällets sydöstra del i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Läget är attraktivt längs Brearedssjöns nordslutning och det är nära centrum och busshållplats. Området är i översiktsplanen utpekat som så kallat LIS-område, landsbygdsutveckling i strandnära läge, då nya bostäder i denna del av Simlångsdalen ses som gynnsamt för ortens utveckling.

Detaljplanen syftar också till att ändra huvudmannaskap för den allmänna platsen från enskilt till kommunalt samt säkerställa natur- och friluftsvärden mellan Brearedssjön och bebyggelsen.

Förändringar i förslaget

I september 2021 beslutades att de privata fastigheterna Breared 2:24, 2:25, 2:26 och 2:7 som tidigare ingick i planområdet utgår. Fastighetsägarna har fått besked om beslutet.

Efter samrådet minskade planområdet från 8,4 till 4,5 hektar. Från början ingick både kommunal och privat mark, men efter synpunkter från berörda fastighetsägare har kommunen omarbetat detaljplanen. Invändningarna handlade bland annat om infarten till det planerade bostadsområdet.

Tidsplan

Detaljplanen blev överklagad upp till Mark- och miljööverdomstolen som avslog prövningstillståndet.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

Andra kvartalet 2018

Samråd

5 februari–11 mars 2020

Granskning

4 oktober–6 november 2022

Antagande

Planen antogs av kommunfullmäktige den 25 maj 2023.

Laga kraft

5 mars 2024.

Dokument

Karta över området