• Halmstads webbplatser

Bostäder i Särdal – avbruten

Del av fastigheten Särdal 8:7, STf2

Detaljplan, Lågprioriterat

Planen är avbruten

Planen är avbruten efter ett negativt planeringsbesked från Länsstyrelsen. Läs mer om beslutet längre ner på sidan.

En sökande vill bygga tolv nya enbostadshus som ska få liknande utformning som befintliga bostäder i Särdal. Området ligger inom riksintresseområde för friluftsliv, rörligt friluftsliv och högexploaterad kust.

Flygbild där det nya bostadsområdet är inritat. Två rader med tomter på ett kilformat område.

Planförslaget i korthet

Planområdet ligger i Särdal, väster om Kustvägen. Detaljplanen ska pröva upp till tolv nya enbostadshus. Bostädernas ska anpassas till närliggande bebyggelse för att passa in i området och inte förändra upplevelsen av landskapet.

Huvudbyggnaderna föreslås vara 150–200 kvadratmeter stora och uppföras friliggande i en våning med sadeltak. Bostäderna ska vara av trä med dova färger i grått, brunt, svart och faluröd.

Planeringsbesked har sökts hos Länsstyrelsen

Fastigheten ligger inom riksintresseområde för friluftsliv, rörligt friluftsliv och högexploaterad kust. Förslaget avviker från översiktsplanen (Framtidsplan 2050) och riskerar att medföra en betydande miljöpåverkan. Med utgångpunkt i att förslaget skulle bidra till bostadsförsörjningen ville kommunen trots detta pröva möjligheten att bebygga området.

Då området berör flera riksintressen inleddes planarbetet med att begära ett så kallat planeringsbesked från Länsstyrelsen. Planeringsbeskedet ger kommunen och byggherren besked om detaljplanen vid ett antagande riskerar att överprövas och eventuellt upphävas.

Vad är ett planeringsbesked?

Kommunen har möjlighet att i ett pågående detaljplaneärende begära ett planeringsbesked från Länsstyrelsen. På så sätt kan planprocessen bli mer effektiv. Det är ett bindande besked där länsstyrelsen gör en bedömning om detaljplanen vid ett antagande kan komma att överprövas och eventuellt upphävas. Ett planeringsbesked kan vara antingen positivt, positivt förenat med villkor eller negativt.

Kommunen kan välja att begära planeringsbesked när som helst under planprocessens gång. Genom att tidigt identifiera frågor som kan leda till att länsstyrelsen överprövar och eventuellt upphäver en detaljplan kan kommunen undvika onödigt arbete.

Om planeringsbesked begärs innan detaljplanen varit ute på samråd behöver kommunen ge myndigheter och andra berörda tillfälle att lämna synpunkter under minst 3 veckor. Synpunkterna bifogar kommunen sedan, tillsammans med sina kommentarer och övrigt underlag, i sin ansökan till Länsstyrelsen.

Läs mer om planeringsbesked hos Boverket Länk till annan webbplats.

Negativt beslut från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har beslutat att ge ett negativt planeringsbesked. De bedömer att planförslaget inte uppfyller de krav som miljöbalken ställer för riksintressena för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust.

Planförslaget minskar möjligheten att kunna använda områdena allsidigt för turism och friluftsliv. Planförslaget bedöms inte vara en komplettering eller naturlig avrundning av det befintliga bebyggelseområdet. De undantag som beskrivs i miljöbalken för att kunna bygga i dessa områdena kan inte tillämpas, främst beroende på att Särdal inte är en tätort. Länsstyrelsen bedömer även att planförslaget inte skyddar kustområdets upplevelse som är en viktig del av friluftslivet.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har avbrutit detaljplaneprocessen

Kommunen instämde med länsstyrelsens bedömning och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att avbryta detaljplaneprocessen. Beslutet kan inte överklagas.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att avbryta detaljplaneprocessen den 26 september. Beslutet kan inte överklagas.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planbesked17 mars 2020
PlaneringsbeskedSamråd 22 mars till 12 april 2023.
Planen avbruten26 september 2023

Karta över planområdet