• Halmstads webbplatser

Bostäder i Knebildstorp

Halmstad 1:47 och Halmstad 1:49, Hf12

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

I områder kring Knebildstorps gård, där det idag finns ett vandrarhem, finns planer på att bygga upp till 130 bostäder.

Planförslaget i korthet

Totalt kan upp emot 130 bostäder byggas i området kring Knebildstorps gård, enligt en förstudie som kommunens samhällsbyggnadsavdelning gjort. Studien gjordes i samband med att en privat fastighetsägare ansökt om planbesked för att bygga bostäder på fastigheterna Halmstad 1:47 och Halmstad 1:49. Fastigheterna har tidigare använts som bland annat vandrarhem.

I sin ansökan om planbesked uppgav den privata fastighetsägaren att "fokus för projektet är att tillskapa nya innovativa bostäder som bryter segregationen" och att man därför vill bygga i olika bostadsformer, vilket kommunen är positiv till.

Även kommunen äger fastighetsmark i området, och i samband med det positiva planbeskedet gav samhällsbyggnadsutskottet kommunledningsförvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för bostäder även på den kommunala marken med prioritet i det fortsatta arbetet att tillskapa en blandad bebyggelse i stadsdelen. Ett blandat bostadsbyggande skulle bidra till att stadsdelen kompletteras med bostadsformer som idag saknas, vilket i sin tur bidrar till att uppfylla intentionerna i översiktsplanen om en minskad bostadssegregation, enligt kommunen.

Tidsplan

Samhällsbyggnadsutskottet ställde sig den 7 juni 2022 positiva till planerna om blandade bostadsformer i Knebildstorpsområdet. Förutom att godkänna ett positivt planbesked för de privata aktörer som vill bygga i området gav utskottet kommunledningsförvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för billiga hyresrätter på den kommunala marken i området, med målet att minska bostadssegregationen. Det innebär att kommunen nu börjar jobba med att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

14 januari 2022

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen väntas kunna bli antagen senast 30 juni 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Handlingar

Karta över planområdet

Området heter Hf12 i kartan.