Bostäder i Frösakull

Onsjö 13:1

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Detaljplanen i Frösakull gör det möjligt att bygga fler bostäder på två obebyggda tomter.

Detaljplanen i korthet

Detaljplanen i Frösakull innebär en förtätning, nybyggnation, inom befintligt bostadsområde genom att två lucktomter bebyggs med två till tre bostäder. En lucktomt är en obebyggd fastighet som ligger mellan andra bebyggda fasigheter.

Tomterna det handlar om är:

  • Den nuvarande tennisbanan vid korsningen Doktorsvägen–Frösakulls Älgstig.
  • Det mindre parkområdet mellan Flygsandsvägen och förlängningen av Poppelstigen.

Utformningen av bebyggelsen anpassas till övrig kringliggande bebyggelse med de planförutsättningar som gäller och hänsyn ska tas till strandområdens upplevda värden av landskapsbilden. Tomterna ansluts till befintligt vägnät och ledningssystem.

Tennisbanan vid korsningen Doktorsvägen–Frösakulls Älgstig

Parkområdet mellan Flygsandsvägen och förlängningen av Poppelstigen

Tidsplan

Detaljplanen vann laga kraft den 13 juli 2021.

Kartor med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning genom att klicka på de markerade områdena i kartan. Välj "Användningsbestämmelser" och sedan "Plankarta, bestämmelser och handlingar (pdf)".