• Halmstads webbplatser

Getinge Stinsgatan

Getinge-Brogård 1:247, OSf4

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Planuppdraget innebar att ändra gällande detaljplan för öka byggrätten på fastigheten. Området ligger cirka 400 meter från Olanders torg i centrala Getinge och är obebyggt. Planen har vunnit laga kraft.

Planuppdraget i korthet

Getinge är en av de orter som är utpekade som serviceort i kommunens översiktsplan. Här ska ske kommunala prioriteringar och satsningar.

En ambition i översiktsplanen är också att förtäta genom att utnyttja tomter som idag har låg användningsgrad. Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva en ändring för att öka byggrätten på fastigheten Getinge–Brogård 1:247 till en nockhöjd på högst 13,5 meter. Det gör att fler våningar får byggas och marken kan utnyttjas mer effektivt.

Detaljplanen gör det möjligt att i framtiden kunna bygga skola, förskola, vård och bostäder.

Område med sly och lågt buskage.

Området ligger centralt i Getinge och är idag en obebyggd fastighet som ägs av Halmstads kommun.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

12 november 2019

Samråd

28 februari–21 mars 2023

Granskning

1 – 22 november 2023

Antagande

Planen antogs av kommunstyrelsen den 30 januari 2024.

Laga kraft

27 februari 2024.

Karta över planområdet