Äldreboende i Getinge

Getinge-Brogård 1:247, OSf4

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Planuppdraget innebär att ändra gällande detaljplan för att kunna bygga ett äldreboende i två plan. Området ligger cirka 400 meter från Olanders torg i centrala Getinge och är i dag obebyggt.

Planuppdraget i korthet

Det finns behov av ett nytt äldreboende med 40 platser i Getinge till år 2025. Kommunens fastighet Getinge-Brogård 1:247 lämpar sig väl för ett särskilt boende, men byggrätten är idag begränsad till ett plan. Omgivande bebyggelse kan däremot uppföras i två eller tre plan.

Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva en ändring för att kunna bygga äldreboendet i två plan på fastigheten, med en nockhöjd på högst 14 meter.

Område med sly och lågt buskage.

Området ligger centralt i Getinge och är idag en obebyggd fastighet som ägs av Halmstads kommun.

Tidsplan

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan. Under samrådet samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planuppdrag12 november 2019
Samråd28 februari–21 mars 2023
GranskningEj beslutat
AntagandePlanen beräknas kunna bli antagen under tredje kvartalet 2023.
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet