Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Läroplaner för grund-, grundsär-, special- och sameskolan

Alla skolor, både kommunala, fristående och statliga, ska följa läroplanen för den skolform det gäller. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Varje skolform har en egen läroplan:

Genom att läsa läroplanen får du veta vilken värdegrund skolan vilar på och vilket uppdrag och vilka mål skolan har. Till läroplanen hör också kursplaner och kunskapskrav för samtliga ämnen.

Läroplanens första del

Läroplanens första del behandlar skolans värdegrund och uppdrag. Här slås det fast att verksamheten i skolan ska stämma överens med samhällets demokratiska värderingar och att alla som arbetar i skolan ska respektera varje människas värde och vår miljö.

Läroplanens andra del

I läroplanens andra del finns övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Här anges de  normer, värden och kunskaper som alla elever bör ha utvecklat efter avslutad skolgång. Dessa mål ska undervisningen i alla skolans ämnen bidra till att utveckla. Läroplanens två första delar gäller också med något mindre undantag för verksamheten i förskoleklass och på fritidshem. I den tredje delen finns kursplaner med tillhörande kunskapskrav i alla ämnen.

Kursplanen

Kursplanenlänk till annan webbplats i varje ämne beskriver varför ämnet finns i skolan, vad syftet med undervisningen är och vilka kunskaper ditt barn ska ges möjlighet att utveckla. Kursplanen anger också ett centralt innehåll. Det är det obligatoriska innehåll som undervisningen i ämnet ska behandla, men det finns också möjlighet för en enskild skola att lägga till ytterligare innehåll.

Kunskapskraven

Kunskapskraven i ämnet kompletterar kursplanen och används för att bedöma barnets kunskapsutveckling. De beskriver vad eleverna ska kunna vid vissa givna tillfällen och hur detta tar sig uttryck. I grundskolan finns kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre i ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällsorienterande ämnen och natur- orienterande ämnen.

I årskurs 6 finns kunskapskrav för alla ämnen utom moderna språk och i årskurs 9 finns kunskapskrav för samtliga ämnen.

I årskurs 3 används kunskapskraven för att bedöma om ditt barn har godtagbara kunskaper. I årskurs 6 och årskurs 9 används kunskapskraven för att bedöma vilket betygssteg ditt barns kunnande i ämnet motsvarar.

Kunskapskraven är konstruerade utifrån en ny betygsskala och finns preciserade i årskurs 6 och 9 för betygsstegen E, C och A. Med godtagbara kunskaper menas en lägsta godtagbar nivå av kunnande, vilket även motsvarar betyget E.