• Halmstads webbplatser

Lämna anbud

Lämna in anbud på pågående upphandlingar för att bli leverantör till Halmstads kommun. Alla företag är välkomna att lämna anbud i våra upphandlingar. Du bevakar själv vilka upphandlingar som vi har på gång och anbudet lämnas direkt i vårt upphandlingssystem.

Att lämna anbud

Halmstads kommuns pågående upphandlingar genomförs elektroniskt i TendSign och visas under Pågående och planerade upphandlingar. Det går även att söka efter pågående upphandlingar via bevakningstjänster som finns på marknaden. Du bevakar själv vilka upphandlingar som är på gång. För att ta del av alla handlingar och lämna ett anbud måste du registrera dig i systemet. Registreringen är kostnadsfri.

För att få vägledning i hur du skriver anbud, läs Upphandlingsmyndighetens råd. Länk till annan webbplats.

När anbudstiden gått ut

När anbudstiden har gått ut öppnas samtliga anbud. Öppningen protokollförs och sker under absolut sekretess. Innan beslut fattas om att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal så ska följande kontrolleras:

 • Att formella krav uppfylls.
 • Att det inte finns grund att förkasta anbudet mot bakgrund av de så kallade uteslutningsgrunderna.
 • Att det framgår att ställda krav på leverantören uppfylls.
 • Att det framgår att ställda krav på varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfylls eller kommer att uppfyllas.
 • Att anbudet är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Anbuden prövas och utvärderas strikt utifrån vad som angetts i upphandlingsdokumenten.

Tilldelningsbeslut

När den upphandlande myndigheten eller enheten har fattat ett beslut om vilken eller vilka leverantörer den ska teckna kontrakt eller ingå ramavtal med, ska den underrätta samtliga anbudsgivare om tilldelningsbeslutet.

Underrättelse om tilldelningsbeslutet ska innehålla beslut om vem eller vilka leverantörer som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal och skälen för besluten, samt den tidsrymd under vilken avtal inte får ingås, vilket utgör det som kallas avtalsspärr.

Anledningen till att denna information ska finnas är att om du anser att beslutet är fel så ska du kunna ta tillvara din rätt genom att ansöka om överprövning av upphandlingen. Vid direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning finns inget krav på avtalsspärr.

Även i de fall den upphandlande myndigheten eller enheten fattar ett beslut om att avbryta en upphandling ska samtliga anbudsgivare underrättas.

Se kommunens publicerade tilldelningsbeslut

Avtal

När avtalsspärren löpt ut tecknas avtal med den eller de leverantörer som tilldelats kontraktet.

Absolut sekretess

Ett förfrågningsdokument blir en allmän handling som var och en kan ta del av när förfrågan annonseras, eller skickas ut.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller absolut sekretess för uppgifter som rör anbud från det att ett upphandlingsförfarande påbörjats fram till dess att beslut om leverantör och vinnande anbud har fattats.

Den absoluta sekretessen innebär att uppgift som rör anbud inte i något fall får lämnas ut till annan än den som lämnat anbudet. Alla uppgifter som rör anbud är helt enkelt hemliga.

För tiden efter det att den absoluta sekretessen upphört kan det bli aktuellt att uppgifter som hänför sig till upphandlingen hemlighålls till skydd för kommunen eller extern anbudsgivare. En skadeprövning måste göras i varje enskilt fall.

Om du som anbudsgivare anser att något i ditt anbud behöver sekretessbeläggas på grund av att det innehåller affärshemligheter så bör du ange det i ditt anbud. Det är dock alltid den upphandlande myndigheten som gör sekretessprövningen, så du kan aldrig vara säker på att en viss uppgift kommer att sekretessbeläggas efter att den absoluta sekretessen upphört.

Överklagande

Ett beslut om tilldelning av kontrakt i upphandling kan överklagas genom en så kallad överprövning i Förvaltningsrätten i Göteborg.

Detta kan göras av leverantör som anser att det har begåtts felaktigheter i själva upphandlingsförfarandet i en pågående upphandling. Anser förvaltningsrätten att leverantören haft grund för sin klagan kan det leda till att upphandlingen stoppas och allt måste göras om.

Är upphandlingen avslutad men leverantören anser att ett felaktigt beslut har fattats så kan leverantören stämma den upphandlande enheten. Leverantören skall då vända sig till tingsrätten och begära skadestånd. Det är då upp till leverantören att bevisa att den lidit skada genom att avtal tecknats med annan leverantör.

Den myndighet som skall bevaka att den offentliga upphandlingen går rätt till är Konkurrensverket. Verket undersöker hur offentliga organisationer sköter sin upphandling, besvarar frågor från allmänhet och upphandlare med mera.
Upptäcks felaktigheter i en upphandling så är det emellertid svensk domstol som tar upp fallet.

Tips till dig som ska lämna anbud

 • Läs igenom samtliga upphandlingsdokument.
 • Uppfyller ditt företag kraven för anbudsinlämning?
 • Är något otydligt? Ställ frågor under anbudstiden.
 • Upprätta ett anbud enligt anvisningarna i upphandlingen.
 • Kontrollera att alla krav uppfylls och att avtalsvillkoren kan accepteras utan reservationer.
 • Säkerställ att efterfrågade handlingar bifogas – men bifoga inget som inte efterfrågas.
 • Sätt pris och lämna in kvalitetsbeskrivningar när så krävs.
 • Lämna kontaktuppgifter och säkerställ tillgänglighet under anbudstiden.
 • Lämna in anbudet i tid.

Vill du hjälp oss att bli bättre?

Vi strävar efter att bli bästa avtalspart och arbetar ständigt med att förbättra vår kundnöjdhet. Efter varje avslutad upphandling får alla anbudsgivare betygsätta kommunens bemötande, kompetens, tillgänglighet, information, rättssäkerhet och effektivitet.