• Halmstads webbplatser

Jag vill bli leverantör

Vill du bli leverantör eller ha mer information om upphandling i Halmstads kommun? Här hittar du grundläggande information om detta.

Hur börjar en upphandling?

En upphandling börjar med att Halmstads kommun har behov av en vara eller tjänst. Det kan också vara så att ett ramavtal håller på att löpa ut och behöver ersättas med ett nytt.

Hur blir jag leverantör?

Det finns flera möjliga sätt att bli leverantör till kommunen:

  • Teckna ett ramavtal genom att lämna ett anbud och vinna upphandlingen.
  • Lämna anbud och vinna upphandling som avser specifikt objekt, till exempel en byggentreprenad.
  • Bli leverantör genom direktupphandling.

Ramavtal

Halmstads kommun har möjlighet att använda sig av ramavtal vid inköp. Ett ramavtal är ett samlingsbegrepp för ett köpeavtal när till exempel olika förvaltningar behöver köpa in varor och tjänster av samma typ, vid upprepade tillfällen under flera år. För sådana varor och tjänster finns det gemensamma ramavtal. Ett ramavtal får löpa under högst fyra år och upphandlas på olika sätt:

  • Via SKR, Adda, Kammarkollegiet eller annan inköpscentral.
  • Egen upphandling.
  • I samarbete med upphandlande myndigheter och enheter.

Annonsering av upphandlingar

Halmstads kommun måste enligt lagen annonsera sina upphandlingar i en allmän tillgänglig databas. Vi använder oss av OPIC som är Sveriges största upphandlingsdatabas. Värdet på upphandlingen avgör om den ska genomföras enbart i Sverige eller inom EU. Upphandlingar som ska annonseras i EU publiceras via TED (Tenders Electronic Daily) Länk till annan webbplats..

Direktupphandling

Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering och utan krav på anbud i en viss form. Direktupphandling får användas om:
Varan eller tjänsten inte redan finns tillgänglig via kommunens ramavtal. I dagsläget är direktupphandlingsgränsen 700 000 kronor.

Hållbarhetsrapport

Som leverantör ska du lämna en hållbarhetsrapport till Halmstads kommun. I denna ska ditt företag redogöra för sitt arbete med att nå ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Syftet med rapporten är att få dig som leverantörer att tänka efter vad ditt företag kan göra för att nå hållbarhet i vardagsrutinerna.

Rapporten lämnas i form av en självskattning, där antalet frågor varierar beroende på företagets bransch och storlek. Svaren används sedan som underlag för diskussion i samband med det årliga uppföljningssamtalet om avtalet.

Kravet att lämna hållbarhetsrapport finns med i kontraktet när ett nytt avtal tecknas. Inom två månader efter undertecknandet ska rapporten skickas in. De frågor som ska besvaras finns med i förfrågningsunderlaget.

Hur får jag veta om jag blir leverantör?

Efter att anbuden i en upphandling har kommit in och utvärderats fattas ett tilldelningsbeslut. I detta meddelas om vem som vunnit upphandlingen.