Tilläggs­belopp för fristående gymnasie­skolor

Fristående gymnasieskolor kan söka ekonomiskt bidrag för elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet kan endast sökas för elever som är folkbokförda i Halmstads kommun.

Villkor

  • Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till en enskild elev och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.
  • Tillägget avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.
  • Tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller de som erbjuds modersmålsundervisning.

Ansök

Ansökan görs per läsår och inför varje höst ska en ny ansökan göras. Sista datum för ansökan är den 1 mars. För nytillkomna elever ska ansökan ske snarast. Om ansökan enbart gäller vårterminen eller enbart höstterminen ska du ange det i ansökan.

Ansök om tilläggsbelopp

Prövning av ansökan

En fullständig ansökan prövas endast utifrån inlämnat underlag och det som bedöms är:

  • handlar det om extraordinära insatser eller "vanligt" stöd.
  • är insatserna rimliga i förhållande till stödbehovet.
  • är kostnadsbedömningen rimlig.

Ofullständig ansökan

En ansökan anses som ofullständig om det inte framgår vad stödbehovet är och med vilka extraordinära insatser behovet ska tillgodoses. Det krävs även att det anges vilka pengar eller resurser som rektor bedömer som nödvändiga för att kunna genomföra de extraordinära insatserna.

En ofullständig ansökan kommer att skickas tillbaka för komplettering.