Mobil livsmedels­­försäljning

Det finns flera varianter av mobila fordon och vagnar för försäljning av mat, som food trucks och serveringsvagnar. För samtliga behövs tillstånd såväl för att få bedriva livsmedelsverksamhet som för att ställa fordonet eller vagnen på offentlig plats.

1. Vilka tillstånd behövs för en mobil livsmedelsförsäljning?

 • Kommunens tillstånd att bedriva livsmedelsverksamhet i fordonet.
 • Polisens tillstånd att tillfälligt använda offentlig plats.

Du ska dessutom betala platshyra till kommunen eller till privat markägare.

Anmäla livsmedels­verksamhet

Om du driver verksamhet i mer än en kommun ska du anmäla din food truck eller vagn till Halmstads kommun – om det är här du huvudsakligen bedriver din verksamhet. Du ska sedan alltid ha med dig registreringsbeslutet och kunna visa upp det vid kontroll i övriga kommuner.

Allra först

Börja med att läsa informationen nedan – här finns råd speciellt för mobil försäljning.

Sök tillstånd att använda offentlig plats

För att få använda en offentlig plats behöver du tillstånd av Polismyndighetenlänk till annan webbplats.

Offentliga platser finns inom detaljplanelagt område och kan vara gator, vägar, torg, parker men även gallerior. Oftast ägs dessa platser av kommunen, som får yttra sig innan Polismyndigheten fattar beslut om din ansökan. Det kan också vara en privat markägare som du i så fall måste kontakta.

Vid behandlingen av din ansökan tar kommunen hänsyn till utformning av fordonet eller vagnen; den ska passa in i stadsmiljön. Det är också viktigt att den mobila livsmedelsförsäljningen bidrar till en mångfald i matutbudet på uppställningsplatsen.

Ambulerande försäljning är inte tillåten i centrala Halmstad, det vill säga innanför Karl XI:s väg, Slottsgatan, Nissan och Fredriksvallsgatan.

Uppställning – olika regler för olika fordon

Food truck

En food truck är ett mobilt gatukök, placerat i ett fordon som enkelt kan flyttas från en plats till en annan. Fordonets totalvikt får vara max 3 500 kilo.

Tre geografiska uppställningsplatser finns i Halmstads stadskärna: Köpmansgatan, Bredgatan och Stora torg. Sommartid finns även platser på Östra stranden och i Vilshärad. De geografiska uppställningsplatserna har utrymme för flera mobila gatukök.

Food trucken får stå på den anvisade platsen max tre timmar, därefter ska du flytta den till någon av de andra geografiska uppställningsplatserna.

Tillståndet gäller alla dagar klockan 06.00–24.00.

El ingår inte platshyran. Däremot kan du på Stora torg få tillgång till kommunens elskåp. När det gäller övriga uppställningsplatser måste du kontakta det elbolag som står för elförsörjningen där.

Serveringsvagn

Till serveringsvagnar räknas flyttbara vagnar, bodar och kiosker.

Serveringsvagnar finns främst på Stora torg i Halmstad, där tillståndet gäller alla dagar klockan 07.00–04.00. Serveringsvagnar kan ibland få tillstånd att använda andra platser i Halmstad.

Uppställningsplatsen ska användas regelbundet: önskvärd närvaro minst fyra dagar per vecka.

Läs om regler för utformning av serveringsvagnar på Stora torg i vår guide:

Liten försäljningsvagn

En liten försäljningsvagn kan flyttas enkelt och används för exempelvis försäljning av glass eller korv. Den ska rymmas på en maximal yta av 2,0 x 1,50 meter.

I ett område i stadskärnan som avgränsas av Karl XI:s väg, Slottsgatan, Nissan och Fredriksvallsgatan, kan du få tillstånd för en vagn. Utanför stadskärnan kan du ha flera vagnar. Tillståndet gäller alla dagar klockan 07.00–04.00.

Uppställningsplatsen ska användas regelbundet: önskvärd närvaro minst fyra dagar per vecka.

Om du har din försäljningsvagn i stadskärnan får du nattetid, klockan 23.00–04.00, flytta den till Storgatan till en anvisad plats.

Ambulerande försäljning

Ambulerande försäljning sker med mindre vagn som lätt kan flyttas för hand. Försäljningen ska vara tillfällig och bedrivas i obetydlig omfattning utan att den inkräktar på någon annans tillstånd.

Du får stå på samma plats i två timmar, sedan måste vagnen flyttas.

Du behöver alltid anmäla din livsmedelsverksamhet men polistillstånd behövs bara inom vissa områden:

 • I ett område i stadskärnan som avgränsas av Badhusgatan, Norra vägen, Fredriksvallsgatan, Karl XI:s väg, Slottsgatan och Nissans östra strand.
 • Tylösand utmed hela stranden samt inom ett område som begränsas av Nyrebäckens utlopp, Rådjursvägen, Jägmästarvägen och Handikappbadet.
 • Östra stranden utmed hela stranden samt inom ett område som begränsas av Västervallsvägen, Sommarvägen och Hagöns campingplats.
 • Örjans vall.
 • I anslutning till simstadion vid arrangemang.

Kommunen rekommenderar att du söker polistillstånd. Då kan du ha din vagn var som helst utan att behöva hålla reda på de olika områdena och de krav som gäller i dessa.

Tilldelning av platser

Du kan få företräde till en fast plats

Om du haft food truck, serveringsvagn eller liten försäljningsvagn på en plats har du företräde till samma plats nästkommande tillståndsperiod – under förutsättning att din verksamhet uppfyller de villkor som ställs. Skulle du missköta verksamheten tas det med i bedömningen vid nästa ansökan.

Om du överlåter din verksamhet till ett annat företag försvinner företrädesrätten.

Du får inte arrendera ut platsen till en annan person eller ett annat företag.

2. Innan du ansöker

Uppställningsplatsen

Börja med att fundera på vilken yta som skulle vara lämplig för din verksamhet. Kontakta sedan kommunens trafikhandläggare för att få reda på om ytan är ledig och vad du behöver tänka på när det gäller utformning och placering. Eller kontakta markägaren om marken är privat.

Livsmedelsverksamheten

Ditt fordon ska vara anpassat för försäljning av livsmedel. I annat fall ska förberedelser, förvaring och efterarbete oftast göras i en annan lokal, till exempel i en restaurang. En sådan bakomliggande lokal ska vara registrerad hos kommunen.

Specifika krav på livsmedelshantering i mobil verksamhet

 • Du ska ta hand om avfall och spillvatten från försäljningen – kommunens papperskorgar eller dagvattenbrunnar får inte användas.
 • Det ska finnas varmt eller kallt dricksvatten tillgängligt.
 • Du ska ha tillgång till en personaltoalett som inte alla kunder använder. Antingen en som enbart du använder eller som du delar med andra som har livsmedelshantering. Toaletten behöver inte finnas i vagnen men i nära anslutning till denna.

3. Ansök i tid

Söka polistillstånd

Tänk på att ansöka i god tid. Senast tre månader innan du ska börja din försäljning ska du skicka ansökan till Polismyndigheten.

Tänk på det här när du ansöker

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Du behöver bifoga:

 • Food truck – minst två bilder på food truckens in- och utsida. På dessa ska placeringen av serveringsluckan tydligt framgå. Bifoga också en bild på registreringsnumret.
 • Försäljnings- eller serveringsvagnen – minst två bilder på vagnen.
 • En beskrivning av vilken mat som ska serveras.
 • Uppgift om vilken tidsperiod och vilka klockslag som din försäljning ska pågå.

Bilderna efterfrågas av kommunen och du ska skicka med dem även om det inte framgår av Polismyndighetens webbsida.

Sök polistillstånd

Anmäl livsmedelsverksamhet

Senast tio dagar innan du startar ska du anmäla din livsmedelsverksamhet till kommunen.

4. När ansökan har kommit in

Polistillståndet

Handläggningen startar när du har betalat avgift till polisen.

Polisen går igenom din ansökan och lämnar den sedan vidare till kommunen, som lämnar synpunkter inför beslutet. Du blir kontaktad om något behöver kompletteras.

Livsmedelsverksamheten

Kommunen går igenom din anmälan om livsmedelsverksamhet.

5. När verksamheten har startat

Livsmedelskontroll

När du startat din verksamhet bokas du in för ett första kontrollbesök. Kommunen gör sedan regelbundna kontroller beroende på din riskklassning.

Avgifter

Förutom avgiften för polistillståndet betalar du avgift till kommunen för:

 • hanteringen av din ansökan
 • hyra av den offentliga platsen, så kallad markupplåtelse
 • anmälan av din livsmedelsverksamhet
 • regelbunden livsmedelskontroll.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Om du inte följer lagar och regler kan ditt polistillstånd dras in under den pågående tillståndsperioden. Detta tas sedan med i bedömningen när du gör en ny ansökan.