Lantbruk

Lantbruk påverkar miljön, till exempel vid hantering av växtskyddsmedel och gödsel. Du kan därför behöva göra en anmälan av din verksamhet och även söka vissa tillstånd. För dig som bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda regler.

1. Behöver du anmälan eller tillstånd?

Lantbruk regleras av miljöprövningsförordningenlänk till annan webbplats och delas i olika klasser beroende på storleken på verksamheten.

Lantbruk som kräver tillstånd

Du behöver ha tillstånd från länsstyrelsen för att driva ditt lantbruk som klassas som B-verksamhet. Detta gäller större gårdar med mer än 400 djurenheter.

Lantbruk som kräver anmälan till kommunen

Du behöver göra en anmälan till kommunen för att driva ditt lantbruk som klassas som C-verksamhet. Det gäller lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter.

Du ska göra anmälan:

 • vid start av verksamheten
 • vid förändringar i verksamheten
 • vid nya ägandeförhållanden
 • om verksamheten upphör.

På Jordbruksverkets webbplats kan du se hur man beräknar antalet djurenheterlänk till annan webbplats.

Övriga lantbruk – kommunen behöver dina uppgifter

Alla övriga lantbruksföretag är U-verksamheter – varken tillstånd eller anmälan krävs. Miljöbalkens regler gäller dock för alla, vilket innebär att U-verksamheter omfattas av kommunens tillsyn.

För att underlätta tillsynen behöver kommunen uppgifter om du startar, ändrar eller avslutar din U-verksamhet. Du kan lämna dem via den lila länkknappen längre ner på sidan.

Lantbruk inom vattenskyddsområde

För lantbruk inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler, framför allt för spridning av växtskyddsmedel och gödsel. Vattenskyddsområden finns för att skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen.

Spridning av gödsel inom vattenskyddsområde

Gödselspridning

I primär skyddszon

 • Du får inte sprida eller på annat sätt hantera flytgödsel och avloppsslam.
 • Du får inte använda kvävehaltiga gödselmedel om nitrathalten i vatten från en enskild råvattenbrunn i vattentäkten ligger på eller över 20 milligram nitrat per liter vatten.
 • Om nitrathalten överstiger 5 milligram nitrat per liter vatten ska du vidta åtgärder för att begränsa kväveläckaget i din odling. Då behöver också bifoga en kväveutlakningsberäkning i din ansökan till kommunen.

Inom sekundär skyddszon

 • Du får inte sprida eller på annat sätt hantera avloppsslam.
 • Om nitrathalten i vatten från en enskild råvattenbrunn i vattentäkten överstiger 15 milligram nitrat per liter ska du vidta åtgärder för att begränsa kväveläckaget i din odling. Då behöver också bifoga en kväveutlakningsberäkning i din ansökan till kommunen.

Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Spridning av växtskyddsmedel

Inom primär skyddszon

 • Du får inte använda kemiska växtskyddsmedel.

Inom sekundär skyddszon

 • Du får bara använda sådana kemiska växtskyddsmedel som enligt resultat från MACRO-DB steg 1 eller 2 kan förväntas förekomma i koncentrationer under 0,10 mikrogram per liter i grundvattnet. MACRO-DB är ett verktyg för riskbedömning av transport av växtskyddsmedel till grundvatten och ytvatten.

Ansök i tid

Skicka din ansökan om tillstånd för spridning av gödsel och växtskyddsmedel minst sex veckor innan den tid för spridning som din ansökan gäller.

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Var noga med följande:

 • Karta där du har markerat aktuell spridningsareal och skyddsvärda objekt som finns på eller i anslutning till åkerarealen.
 • Kopia på aktuell markkartering. Denna får inte vara äldre än tio år.
 • Resultat från simuleringskörning med MACRO-DB för varje växtskyddsmedel som ansökan gäller.
 • Kopia på protokoll från utförd funktionskontroll av lantbrukssprutan samt Jordbruksverkets godkännande av spridningsutrustningen.
 • Eventuell kväveutlakningsberäkning.

Kontakta gärna kommunen i ett tidigt skede för att få råd och vägledning.

Kommunen tar ut en avgift för att behandla din ansökan.

Ansök om tillstånd

Ibland behövs tillstånd för spridning av gödsel

Spridning inom detaljplanelagt område

För att få sprida gödsel inom detaljplanelagt område, eller inom 500 meter från ett sådant område, behöver du göra en anmälan till kommunen.

Skicka din anmälan minst två veckor före spridning.

Anmäl gödselspridning

Dispens för spridning under vintermånaderna

Under perioden 1 november–28 februari är det normalt gödslingsförbud. Om du vill sprida gödsel under den perioden så måste du först ansöka hos kommunen om att få göra ett undantag.

Ansök om dispens

2. Anmäl din verksamhet

Skicka din anmälan senast sex veckor innan du startar verksamheten. En komplett anmälan går snabbare att handlägga.

Viktigt att tänka på när du anmäler

 • Bifoga situationsplan över fastigheten där verksamheten finns. Markera aktuell spridningsareal inklusive skyddsvärda objekt på eller i anslutning till åkerarealen.
 • Ange verksamhetskoder enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet – hälsoskydd (FMVH-bilagan). Den finns i förteckningen över tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter i kapitel 2 i miljöprövningsförordningenlänk till annan webbplats
 • Ange avfallskoder (EWC-koder). De finns i bilaga 4 till avfallsförordningenlänk till annan webbplats.
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller vd.
Anmäl din verksamhet

3. När anmälan kommit in

Kommunen går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. Kommunen tar ut en avgift för att behandla din anmälan.

4. När verksamheten är igång

Kommunen gör tillsyn på ditt lantbruk. Hur ofta det sker beror på omfattningen av din verksamhet. Du betalar en avgift för den tillsyn som kommunen gör av din verksamhet.