Lantbruk

Lantbruk påverkar miljön, till exempel vid hantering av växtskyddsmedel och gödsel. Du kan därför behöva göra en anmälan av din verksamhet och även söka vissa tillstånd.

1. Behöver du anmälan eller tillstånd?

Lantbruk regleras av miljöprövningsförordningen och delas i olika klasser beroende på storleken på verksamheten.

Lantbruk som kräver tillstånd

Du behöver ha tillstånd från länsstyrelsen för att driva ditt lantbruk som klassas som B-verksamhet. Detta gäller större gårdar med mer än 400 djurenheter.

Lantbruk som kräver anmälan till kommunen

Du behöver göra en anmälan till kommunen för att driva ditt lantbruk som klassas som C-verksamhet. Det gäller lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter.

Du ska göra anmälan:

  • vid start av verksamheten
  • vid förändringar i verksamheten
  • vid nya ägandeförhållanden
  • om verksamheten upphör.

På Jordbruksverkets webbplats kan du se hur man beräknar antalet djurenheterlänk till annan webbplats.

Övriga lantbruk – kommunen behöver dina uppgifter

Alla övriga lantbruksföretag är U-verksamheter – varken tillstånd eller anmälan krävs. Miljöbalkens regler gäller dock för alla, vilket innebär att U-verksamheter omfattas av kommunens tillsyn.

För att underlätta tillsynen behöver kommunen uppgifter om du startar, ändrar eller avslutar din U-verksamhet. Du kan lämna dem via den lila länkknappen längre ner på sidan.

Bedriva lantbruk inom vattenskyddsområde

För lantbruk inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler, framför allt för spridning av växtskyddsmedel och gödsel.

Utbildning krävs för spridning av växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3. För att få sprida medel av klass 1 och 2 krävs att du gått en speciell behörighetsutbildninglänk till annan webbplats som länsstyrelsen anordnar. Där lär du dig om lagar och regler för hantering, förvaring, utrustning och dokumentation.

För att sprida medel av klass 3 behövs inte någon utbildning.

När behöver du anmäla spridning av gödsel?

Spridning inom detaljplanelagt område

För att få sprida gödsel inom detaljplanelagt område, eller inom 500 meter från ett sådant område, behöver du göra en anmälan till kommunen.

Skicka din anmälan minst två veckor före spridning.

Anmäl gödselspridning

Dispens för spridning under vintermånaderna

Under perioden 1 november–28 februari är det normalt gödslingsförbud. Om du vill sprida gödsel under den perioden så måste du först ansöka hos kommunen.

Ansök om dispens

2. Anmäl din verksamhet

Skicka din anmälan senast sex veckor innan du startar verksamheten. En komplett anmälan går snabbare att handlägga.

Viktigt att tänka på när du anmäler

  • Bifoga situationsplan över fastigheten där verksamheten finns. Markera aktuell spridningsareal inklusive skyddsvärda objekt på eller i anslutning till åkerarealen.
  • Ange verksamhetskoder enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet – hälsoskydd (FMVH-bilagan). Den finns i förteckningen över tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter i kapitel 2 i miljöprövningsförordningenlänk till annan webbplats
  • Ange avfallskoder (EWC-koder). De finns i bilaga 4 till avfallsförordningenlänk till annan webbplats.
  • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller vd.
Anmäl din verksamhet

3. När anmälan kommit in

Kommunen går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. Kommunen tar ut en avgift för att behandla din anmälan.

4. När verksamheten är igång

Kommunen gör tillsyn på ditt lantbruk. Hur ofta det sker beror på omfattningen av din verksamhet. Du betalar en avgift för den tillsyn som kommunen gör av din verksamhet.