• Halmstads webbplatser

Bassängbad

Bassängbad ska oftast anmälas till kommunen. Bassängbad är badanläggningar som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar, tunnor, kar och flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus.

Var vattensmart när du fyller bassängbadet

Om du fyller din pool med kranvatten så använder du dricksvatten – ett av våra viktigaste livsmedel. Var vattensmart och fyll din pool med tekniskt vatten istället. Du kan beställa från en firma som har spolbilar, till exempel de som utför slamsugningstjänst och som kan leverera vatten i sina tankar. Du kan också hämta själv på LBVA:s vattentankstationer.

Tekniskt vatten är inte behandlat, men rent nog att bada i.

Då behöver du anmäla bassängbad

 • När du ska öppna en anläggning där någon form av bassängbad ingår.
 • När du hyr ut ditt eget eller ett annat hus till turister och det finns en pool som kan användas av hyresgästerna.
 • När ägarskapet ändras eller om verksamheten flyttar eller upphör.

Inför förändringar i verksamheten ska du kontakta kommunen i förväg för att få veta om en ny anmälan behövs.

Om du ska starta ny verksamhet

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns vägledning om bassängbad Länk till annan webbplats.. Där hittar du också detaljerad information om hälsorisker, regler och skötsel Länk till annan webbplats..

Kontakta kommunen så tidigt som möjligt för att diskutera hur verksamheten kan leva upp till de krav som ställs ur hälsoskyddssynpunkt.

Ta även tidig kontakt med Laholmsbuktens VA Länk till annan webbplats. för att kontrollera att kopplingen av spillvatten och backspolvatten blir rätt.

Anmäl i tid

Tänk på att börja i tid. Minst sex veckor innan du startar eller gör en förändring av verksamheten ska du skicka anmälan till kommunen.

Detta ska du bifoga när du anmäler

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Du behöver bifoga:

 • Beskrivning av bassängen (vattenmängd, koppling av bräddningsvatten och backspolningsvatten, typ av bad med mera).
 • Skalenlig ritning över övriga utrymmen. Om bassängen är ute så ska ritningar över tillhörande utrymmen, exempelvis omklädningsrum, bifogas.
 • Ritning över ventilationen och ett luftflödesprotokoll.
 • Beskrivning av reningsanläggningen.
 • Kopia på ditt egenkontrollprogram.
 • Tydlig beskrivning av verksamheten eller föränd­ringen.
 • Information om den provtagningsutrustning som används för den egna vattenprovtagningen.

Den som skriver på anmälan ska vara behörig att göra detta, exempelvis firmatecknare eller vd. Om en annan företrädare för företaget skriver under ska ett intyg om behörighet bifogas till ansökan.

Anmäl ditt bassängbad

Om du startar utan att ha anmält

Den som startar, tar över eller förändrar en anmälningspliktig verksamhet innan en anmälan lämnats in kan bli skyldig att betala miljösanktionsavgift Länk till annan webbplats..

När anmälan har kommit in

Kommunen går igenom din anmälan och kontaktar dig om någonting behöver kompletteras. Kommunen gör sedan en inspektion i din anläggning. Observera att det kan ta längre tid än sex veckor innan du får ett beslut. Skicka in din anmälan i god tid.

Avgift för anmälan

Kommunen tar ut en avgift för att behandla din anmälan.

När verksamheten har startat

Egenkontroll

Om du driver en badanläggning ska du själv kontrollera din verksamhet så att risker för människors hälsa och miljön undviks. Det kallas för egenkontroll. Det innebär att du själv ska se till att de krav som gäller för verksamheten följs.

Vad bör ingå i egenkontrollen?

Egenkontrollen för din verksamhet bör innehålla:

 • regelbundna provtagningar av badvattnet – daglig provtagning som du gör själv samt månadsprovtagning som du sänder till laboratorium
 • skriftliga rutiner för skötsel av anläggningen
 • kontroll av dosering av desinfektionsmedel samt
 • rutiner vid förorening och vid driftstörningar.

Egenkontrollen ska dokumenteras, det vill säga skrivas ner och sparas, så att den kan visas upp för kommunen vid tillsynsbesöken.

Tillsyn

Förutom att du själv kontrollerar verksamheten utför kommunen tillsyn för att se om lagar och regler följs. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch.

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen.

Tillsyn av verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Oavsett om du har en verksamhet som är anmälningspliktig eller inte, har kommunen tillsyn över alla bassängbad. För att underlätta tillsynen behöver kommunen dina kontaktuppgifter och en beskrivning av verksamheten.

Lämna uppgifter