Hyra kommunens mark tillfälligt – avgifter och regler

Kommunen kan göra en markupplåtelse, det vill säga hyra ut mark tillfälligt, för exempelvis uteserveringar, marknader och evenemang. Det kallas markupplåtelse och gäller offentliga platser. För att få hyra mark tillfälligt behöver du polistillstånd. Du behöver också betala en avgift till kommunen.

1. Vilka tillstånd behövs för att hyra offentlig mark?

Offentlig mark finns inom detaljplanelagt område och kan vara gator, vägar, torg och parker. Offentliga platser tillhör alla. För att tillfälligt få hyra en plats som tillhör allmänheten behöver du tillstånd från Polisen.

Särskilda regler för vissa verksamheter

För vissa verksamheter som sker på offentlig mark finns särskilda regler att förhålla sig till. Vi har samlat dem i guider:

 2. Ansök i tid

Tänk på att ansöka om polistillstånd i god tid – senast två veckor innan du vill hyra platsen.

Ansök om tillstånd hos Polisen

Tänk på att du kan behöva fler tillstånd. Det kan till exempel handla om bygglov, miljötillstånd eller serveringstillstånd. Kontakta kommunens tillståndslots i ett tidigt skede för att få råd och vägledning om vilka tillstånd du kan behöva.

3. När ansökan har kommit in

Handläggningen startar när du har betalat avgift till polisen. Polisen går igenom din ansökan och skickar den till kommunen, som lämnar synpunkter inför beslutet. Kommunens godkännande är en förutsättning för att få polistillstånd. Du blir kontaktad om något behöver kompletteras.

4. Så mycket kostar hyran

Uteservering

Avgift för olika verksamheter

Verksamhet

Avgift

OBS! Under 2021 tar Halmstads kommun inte ut någon avgift för markhyra av uteserveringar, som en del i kommunfullmäktiges stödpaket för att underlätta för företag under pandemin. Du ska dock som vanligt söka polistillstånd för din uteservering. Kommunen tar även ut en avgift för hanteringen av ärendet..

Tillfälliga uteserveringar och liknande

Sommarsäsong (1 april–30 september)
95 kronor m²/månad

Vintersäsong (1 oktober–31 mars)
48 kronor/m²/månad

 

Kommersiell verksamhet – skyltning, butiksexponering med mera

Avgift för olika verksamheter

Verksamhet

Avgift

Affischering på någon av Halmstads stationära affischpelare

0 kronor

Butiksexponering

0 kronor

Tillfällig skyltning och affischering
På anvisade platser, vid evenemang, konserter, sportevent, cirkus och liknande.

350 kronor/plats/vecka

Tidningsställ för gratistidningar – stationära

56 kronor/ställ/år

Uthyrningsverksamhet
Yta för uthyrning och förvaring av surfutrustning, solstolar, segways, kajaker och liknande från container, bod eller sportbox

75 kronor/m²/månad

Marknadsföringsaktiviteter
Aktivitet, event, reklam, demo, sampling, sponsorytor och liknande.3 500 kronor/dag upp till 20 m²


Över 20 m² + 10 kronor /m²/dag


Byggen

Avgift för olika verksamheter

Verksamhet

Avgift

Byggetablering
Upplag, bod och byggställning

25 kronor/m²/månad
Vid användning av parkeringsyta 35 kr/m²/månad

Enskild container, uppställning

70 kronor/dag
Vid användning av parkeringsyta 90 kronor/dag

Byggskyltar

70 kronor/m² skyltyta/månad

Mobilkran och bygghiss

120 kronor/plats/dag

Skylift

75 kronor/plats/dag

Flaggstång

500 kronor/flaggstång/månad

Evenemang

Avgift för olika verksamheter

Verksamhet

Avgift

Evenemang – publika evenemang
Öppna för allmänheten och med fri entré: olika typer av allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, konserter, ideella evenemang, kultur med flera.


0 kronor för ytor som är tillgängliga för allmänheten.


För övriga ytor se avgifter för ”Marknadsföringsaktiviteter” och ”Direkt avgränsade ytor för försäljning, serveringstält och liknande”.

Evenemang – inträdesbelagt kommersiellt evenemangVid större evenemang, konserter och liknande ska ett särskilt avtal tecknas mellan arrangören och kommunen med villkor att området får inhägnas och entréavgift tas ut.

Enligt avtal


Cirkus och tivoli
4 000 kronor/dag upp till 50 m²


Över 50 m² + 10 kr/m²/dag

Stora torg – torghandel

Avgift för olika verksamheter

Verksamhet

Avgift

OBS! Under 2021 tar kommunen inte ut någon avgift för torgplats, som en del i kommunfullmäktiges stödpaket för att underlätta för företag under pandemin. För att kunna få en plats på torget ska du dock, precis som tidigare, kontakta kommunen. Antalet platser är begränsat. Matvagnar ingår inte i torghandel och ska betala avgift som tidigare.

Tillfällig torgplats (4x4 m)

150 kronor/dag

Torgplats (4x4 m)

5 965 kronor/år

Torgplats (8x4 m)

9 966 kronor/år

Elanslutning

1 645 kronor/plats och år

Elanslutning vagn

4 934 kronor/år

Försäljning

Avgift för olika verksamheter

Verksamhet

Avgift

Serveringsvagn eller annan ”pop-up”-matförsäljning
(se även info nedan)

350 kronor/dag
1 400 kronor/vecka
4 200 kronor/kalendermånad

Elkostnad tillkommer

Food truck

(se även info nedan)

2 000 kronor/
kalendermånad april–september

Övrig tid: 1 000 kronor/kalendermånad

Ambulerande försäljning
Gatuförsäljning med mindre vagn som lätt kan flyttas för hand. Försäljning som endast är tillfällig, bedrivs i obetydlig omfattning och inte inkräktar på någon annans tillstånd.

350 kronor/dag


920 kronor/kalendermånad


Direkt avgränsade ytor för försäljning
Serveringstält och liknande, försäljning vid olika typer av allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, konserter, ideella evenemang, kultur med

15 kronor/m²/dag

Försäljning av skolklasser och ideella föreningar
Ideella föreningar avser organisationer med 90-konto

0 kronor

Julgransförsäljning på anvisade platser
Elanslutning – kontakta din elleverantör

800 kronor/plats/vecka

 

Viktigt om avgifterna

  • Förutom hyran betalar du alltid en handläggningsavgift på 700 kronor. Det täcker i huvudsak kommunens administrativa kostnader för markupplåtelsen.
  • Avgifterna är momsbefriade och betalas mot faktura. Du betalar för den period som anges i polistillståndet.
  • Ideella föreningar med 90-konto, politiska organisationer och skolor behöver inte betala någon avgift för att hyra mark.
  • Om ingen avgift stämmer överens med din tänkta verksamhet används närmast likvärdig avgift.

I avgiften ingår inte:

  • kostnader för att återställa den disponerade marken i ursprungligt skick
  • fördyrande kostnader för gaturenhållning, snöröjning eller parkskötsel

Om sådana kostnader uppstår får du själv stå för dessa.

5. Om du vill säga upp platsen i förtid

Om du inte vill ha kvar platsen eller bara vill använda den en del av tiden som ditt tillstånd gäller ska du meddela Polisen. Gör detta i god tid. Om du inte meddelar Polisen måste du betala avgift för hela perioden.

Skicka meddelandet via e-post på adressen tillstand.vast@polisen.se. Berätta vilket diarienummer ditt tillstånd har och från vilket datum du vill säga upp platsen.

Polisen bekräftar till dig från vilket datum uppsägningen gäller. Du betalar avgift för markhyra till kommunen till och med datum som uppsägningen börjar gälla.