• Halmstads webbplatser

Tillsyn av räddningstjänsten

Hur är efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor? Detta kontrolleras av Räddningstjänsten Halmstad genom återkommande tillsyner.  

Varför gör räddningstjänsten tillsyn?

Räddningstjänsten Halmstad är en tillsynsmyndighet. Det innebär att vi ska kontrollera att verksamheter följer:

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Syftet med tillsynen är att bedöma om din verksamhet har ett tillräckligt bra brandskydd. Enligt lagen ska du som äger eller har nyttjanderätten av en byggnad ha utrustning för brandsläckning och livräddning som är väl anpassad till verksamheten. Du ska genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga brand och också anpassa fastigheten för att hindra eller begränsa skador som uppstår vid en brand.

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Syftet med tillsynen är att bedöma om din verksamhet har en säker hantering av brandfarliga och explosiva varor. Enligt lagen ska du som verksamhetsutövare hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som uppkommer genom en brand eller en explosion orsakad av varorna.

Enligt lagen ska du som verksamhetsutövare också förebygga att varorna kommer i orätta händer och exempelvis används i brottslig verksamhet.

Vilka ska vara med på tillsynen?

Vi vill träffa personer som har en viktig roll i brandskyddsarbetet och en kunskap om verksamhetens och fastighetens brandskydd. Det innebär att både representanter för verksamhetsutövaren och för fastighetsägaren ska närvara.

När vi gör tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vill vi även att den som utsetts till föreståndare medverkar.

Så genomförs tillsynsbesöket

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsynen inleds med en dialog om hur verksamheten genomför systematiska brandskyddsarbete. Vi kan exempelvis ställa frågor om utrymningssäkerhet, brandrisker och skötsel av brandtekniska installationer.

Tillsynen fortsätter därefter med en genomgång av fastighetens brandskydd där stickprovskontroller kan komma att utföras.

Under tillsynsbesöket kontrollerar vi:

  • möjligheten till utrymning
  • skyddet mot en brands uppkomst
  • skyddet mot brandspridning inom byggnaden
  • skyddet mot brandspridning mellan byggnader
  • möjligheten till räddningsinsats.

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Tillsynen inleds med en dialog om hur verksamheten hanterar och förvarar sina brandfarliga och explosiva varor. Vi kan exempelvis ställa frågor om risker med varorna och om vilka rutiner som finns för att hantera varorna.

Tillsynen fortsätter därefter med en teknisk kontroll där vi säkerställer att din verksamhet följer lagstiftningen.

Förutom lagen finns ett flertal föreskrifter som gäller brandfarliga och explosiva varor. Vid en tillsyn tittar vi på hur dessa efterlevs.

Efter tillsynsbesöket

Efter tillsynen sammanfattar vi besöket i en så kallad tjänsteanteckning som vi skickar till dig.

Beslut vid brister

Om vi har uppmärksammat brister kan vi fatta ett beslut om ett föreläggande, det vill säga ett beslut om vad du behöver göra för att leva upp till lagkraven.

I vårt föreläggande kan du läsa om vilka förändringar du behöver genomföra. Du får också datum för när förändringarna ska vara gjorda. När du har genomfört dem avslutar räddningstjänsten ditt ärendet.

Om du inte har genomfört åtgärderna på utsatt datum kan räddningstjänsten fatta beslut om ett föreläggande som innebär att du får betala ett vite (böter). Vi kan också besluta att förbjuda din verksamhet.

Du har rätt att överklaga alla beslut som räddningstjänsten fattar.

Avgift för tillsynen

Räddningstjänsten tar ut en avgift för de kostnader som kommunen har i samband med tillsynsbesöket. I avgiften ingår även förberedelse- och efterarbete.