• Halmstads webbplatser

Systematiskt brandskydds­­arbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du inom din verksamhet på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet.

Vem ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete?

Du som äger eller använder en byggnad ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete inom din verksamhet. Ansvaret slås fast i lagen om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats., som säger att alla byggnader och anläggningar ska ha ett skäligt brandskydd.

Varför behövs systematiskt brandskyddsarbete?

Det systematiska brandskyddsarbetet sker för att skydda människor och egendom från skador som kan bli konsekvensen av en brand. Syftet är i första hand att förebygga brand och i andra hand att minska skador.

I ett systematiskt brandskyddsarbete ingår bland annat att kontrollera och underhålla en byggnads tekniska brandskydd, att planera för att hantera ett nödläge och att göra åtgärder som minskar sannolikheten för brand.

Varje byggnad ska ha en brandskyddsansvarig

För varje byggnad ska det finnas en brandskyddsansvarig som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet. Oftast är det du som fastighetsägare eller användare av byggnaden som får detta ansvar, men du kan också utse en särskild person för uppgiften.

Det är viktigt att dokumentera brandskyddet

Arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet underlättas om det dokumenteras antingen i en pärm eller digitalt.

Exempel på vad dokumentationen kan innehålla

Vad dokumentationen ska innehålla beror på behovet i det enskilda fallet. Nedan finns exempel på lämpliga punkter att ta med i den skriftliga dokumentationen.

 • Ansvarsfördelningen för brandskyddet.
 • Om ägaren och den som nyttjar byggnaden är olika parter bör en lista klargöra respektive parts ansvar för brandskyddet.
 • Generell beskrivning av byggnaden. Är den kulturhistoriskt värdefull bör det kulturhistoriska värdet och placeringen av värdefulla inventarier beskrivas.
 • Generell beskrivning av verksamheten och dess risker, gärna via en ritning.
 • Beskrivning av byggnadstekniskt brandskydd, exempelvis brandceller, nödbelysning eller brandgasventilation.
 • Plan för utbildning och övning av egen personal.
 • Underhålls- och kontrollplan för samtliga brandtekniska installationer med uppgifter om vem som är ansvarig.
 • Förteckning av genomförda kontroller av brandtekniska installationer.
 • Förteckning av genomförda utbildningar och övningar.
 • Rutiner för information till hantverkare, besökare och andra som kan påverkas av brandskyddet.
 • Tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv vara.

För att få brandskyddsarbetet systematiskt är det viktigt att varje år uppdatera dokumentationen för att säkerställa att den är aktuell. Det är också viktigt att besluta om vem som ska göra kontrollen och hur ofta den ska ske.

Du ska själv kontrollera ditt brandskydd

För att det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera krävs det att du som äger eller använder byggnaden själv kontrollerar verksamheten regelbundet.

Upprätta rutiner för kontrollerna, skriv ner och spara resultatet – digitalt eller på papper! Detta är sedan ett viktigt underlag för förbättringsarbete och ska dessutom kunna visas upp när kommunens kontrollanter gör tillsyn.

Exempel på frågor att ta med i den egna kontrollen av brandskyddet

 • Är utrymningsvägarna fria?
 • Är brandcellerna täta?
 • Fungerar nödbelysningen?
 • Stängs dörrar i brandcellsgränser?
 • Kan dörrar i utrymningsvägar öppnas lätt?
 • Fungerar brand- och utrymningslarm?
 • Är släcksystem och brandgasventilation kontrollerade?
 • Finns det skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem?
 • Är stigarledningar för vatten kontrollerade?
 • Är fasader fria från brännbart material, som lastpallar och liknande?
 • Finns det en ansvarsfördelning för vem som gör vad i organisationen?
 • Finns det en plan för utbildning av personalen?
 • Finns det instruktioner och rutiner för vad som ska göras vid en eventuell brand?
 • Görs det övningar för att kontrollera om samtliga berörda har fått information och kunskap om verksamhetens brandskydd?
 • Finns det en plan för service och underhåll av det tekniska brandskyddet?
 • Finns det rutiner för den egna kontrollen och för dokumenthantering?

Kommunen gör tillsyn

Kommunen har ansvaret för tillsyn av att din verksamhet följer lagar och föreskrifter för brandskyddsarbete. Om din verksamhet behöver tillsynsbesök och i så fall hur ofta avgörs av den aktuella riskbilden.

Vid en tillsyn granskar kommunen:

 • dokumentationen av det systematiska brandskyddsarbetet
 • kunskapen om de risker som finns
 • förutsättningarna för att kontrollera och underhålla byggnadens tekniska brandskydd.