• Halmstads webbplatser

Automatiskt brandlarm

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i en byggnads brandskydd. En välskött anläggning ger en tidig upptäckt av brand. För dig som är företagare finns det möjlighet att ansluta ditt larm till räddningstjänsten i Halmstads kommun.

1. Vilka fördelar finns det med att installera automatiskt brandlarm?

Med automatlarm på företag och industrier kan många större skador undvikas. Syftet med ett automatiskt larm är att skydda människor i en byggnad eller verksamhet, skydda egendom och den omkringliggande miljön. Med ett automatiskt brandlarm kan en brand upptäckas så tidigt att den snabbt kan släckas av personer på plats eller av räddningstjänsten.

Via larmanläggningen kan räddningstjänsten direkt se i vilken sektion av fastigheten som brinner och snabbt inleda släckningsinsats – i stället för att även behöva lägga tid på att lokalisera branden.

De viktigaste anledningarna till att installera

Myndighetskrav

För vissa verksamheter är automatlarm ett krav enligt Boverkets byggregler, exempelvis hotell, särskilda boenden.

Krav från försäkringsbolag

Försäkringsbolag ställer ibland kravet att en byggnad eller anläggning ska vara skyddad av automatiskt brandlarm eller sprinkler för att en försäkring ska få tecknas. Ibland erbjuds också rabatt till fastighetsägare som väljer att installera larm.

Egen ambition

Många fastighetsägare har en egen ambition att skydda sina byggnader och verksamheter och samtidigt få ett bättre personskydd. Omfattningen av en automatisk brandlarmanläggning kan variera beroende på av vilken orsak som larmet installeras.

2. Inför ansökan

Halmstads kommun tecknar avtal med dig som är ägare till den fastighet som skyddas via larmet. Du kan i din tur reglera ansvar och kostnader med en eventuell annan nyttjanderättshavare.

Ansvaret för anläggningen

Ansvaret för larmanläggningen ligger hos dig som är ägare eller nyttjanderättsinnehavare av byggnaden eller verksamheten. Ansvaret innefattar såväl ansvar för anläggningens status och underhåll som för de larm som kommer från den. Med andra ord gäller ansvaret även för tillförlitligheten i de larm som går vidare till räddningstjänsten.

Du ska utse anläggningsskötare

Som ägare till anläggningen är det ditt ansvar att utse minst två anläggningsskötare.

Anläggningsskötarnas uppgifter

  • Anläggningsskötarna ska ha tillräcklig kunskap för att fullgöra sina uppgifter. Det innebär att de ska ha god kännedom om reglerna i Regler för brandlarmanläggningar, SBF 110, Länk till annan webbplats. och vara väl förtrogna med centralapparatens funktion och handhavande.

  • Anläggningsskötarna och annan personal som ansvarar för anläggningen ska ha instruktioner för de åtgärder som de ska vidta vid larm eller felsignal.

  • Anläggningsskötarna och alla annan personal som ingår i larmorganisationen och utrymningsorganisation ska ha fått utbildning för sin uppgift. De ska ha kunskap om eventuell larmlagringsfunktion och vilka åtgärder de ska vidta vid larm.

  • Anläggningsskötarna ska vid besiktning, skötsel och underhåll av systemet ha tillträde till samtliga utrymmen som omfattas av brandlarmanläggningen.

Blockeringskod
Varje anläggningsskötare ska ha en blockeringskod som de ska uppge när anläggningen ska läggas i prov- eller serviceläge. Du ska skriftligen meddela anläggningsskötarnas kontaktuppgifter och blockeringskoder till räddningstjänsten. En blockeringskod ska vara personlig och bestå av fyra siffror.

Du lämnar anläggningsskötarnas kontaktuppgifter och blockeringskod via länkknappen nedan.

Så mycket kostar det

Avgifter för 2024

Brandlarm via en övervakad förbindelse

Anslutningsavgift för ny anläggning: 10 365 kronor
Anslutningsavgift för befintlig anläggning: 7 255 kronor
Årsavgift: 11 552 kronor per år

En övervakad förbindelse innebär att larmet går direkt till räddningstjänsten.


Brandlarm via en förbindelse som inte övervakas

Anslutningsavgift: 4 996 kronor
Årsavgift: 4 447 kronor per år

En förbindelse som inte övervakas innebär att larmet i första hand går till en annan larmmottagare än räddningstjänsten.

Kostnader för onödiga larm – se nedan.

3. Ansök om anslutning till automatlarm

Gör din ansökan om anslutning till automatlarm 3–4 veckor innan du vill att larmet ska driftsättas. Vi kontaktar sedan dig för att berätta om den fortsatta processen.

Ansök om anslutning

Via e-tjänsten där du ansöker om anslutning kan du även komplettera ett befintligt avtal med uppgifter om ny anläggningsskötare, anläggarintyg och besiktningsintyg efter utförd revision.

4. När automatlarmet är anslutet

Tillförlitligheten i de larm som vidarebefordrats till räddningstjänsten har genom åren varit låg. Räddningstjänsten följer därför upp alla larm som inte verkar vara orsakade av någon brand.

Genom erfarenhetsutbyte med dig som ägare och genom att vidta åtgärder i samband med uppföljningar vill vi öka tillförlitligheten i larm – och framför allt minska risken för att de fel eller brister som orsakar ett onödigt larm upprepas.

Din kostnad för onödiga larm

Om det vid uppföljningen visar sig att ett larm inte har någon godtagbar orsak får du som ägare till larmanläggningen stå för kostnaden.

Utryckning
7 015 kronor per tillfälle