Tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotin­produkter med mera

Om du ska sälja tobak i någon form behöver du söka tillstånd från kommunen. Kravet gäller både detalj-, parti- och e-handel. Ska du sälja e-cigaretter (elektroniska cigaretter), påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter behöver du göra en anmälan.

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Från den 1 augusti gäller en ny lag för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, exempelvis vitt snus. Lagen innehåller nya regler om exempelvis åldersgräns, märkning och marknadsföring.

Viktigt i nya lagen

 • Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till personer under 18 år.
 • All försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas till kommunen.
 • Du ska skapa ett egenkontrollprogram och skicka in detta till kommunen. Läs mer i avsnitt 5 nedan.

Välkommen att kontakta kommunen om du har frågor.

Från 1 oktober tar kommunen ut avgifter för anmälan och tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

1. När behöver du anmäla eller söka tillstånd?

Du behöver göra en anmälan för att sälja:

 • e-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • tobaksfria nikotinprodukter, exempelvis vitt snus.

Du behöver tillstånd för att sälja:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror, exempelvis snus och tuggtobak
 • övriga tobaksvaror som innehåller nikotin.

Anmäl eller sök nytt tillstånd när något förändras

Om det sker förändringar i verksamheten ska du anmäla dessa. Om förändringarna är stor och du har ett tillstånd kan du behöva söka ett nytt.

Exempel på förändringar som kräver anmälan eller ny ansökan

 • förändringar i kontaktuppgifter
 • förändringar i bolaget, exempelvis nya ägare eller ändring bland de personer som har betydande inflytande i rörelsen
 • förändringar i verksamhetens inriktning, ombyggnad eller byte av lokal
 • försäljningen upphör.

2. Krav och regler att följa

 • Försäljning av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare med mera regleras i lagen om tobak och liknande produkter.
 • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter med mera regleras i lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

I lagarna finns utförlig information om exempelvis åldersgränser, regler för märkning och förpackning, spårbarhetsmärkning, marknadsföring, tillsyn, straffbestämmelser med mera.

Samma regler gäller för e-handel som för försäljning i butik.

Krav för att få tillstånd för tobaksförsäljning

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd.

Kraven som ska uppfyllas

Personlig och ekonomisk lämplighet

Kommunen utreder den sökandes bakgrund. För att anses som lämplig ställs en rad krav på det sökande bolaget och de personer som har ett betydande inflytande i verksamheten.

 • Ekonomin ska vara ordnad.
 • Personer i bolaget ska inte finnas med i belastningsregistret för allvarlig brottslighet.

Kommunen tittar också på hur ni tidigare skött er tobaksförsäljning.

Om någon av de personer som har betydande inflytande över det sökande bolaget är folkbokförd eller bosatt i ett annat land än Sverige ska ni tillsammans med ansökan bifoga handlingar som visar personens lämplighet. Det kan vara exempelvis vara:

 • utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet
 • intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder.

Ni måste också kunna visa hur personerna har försörjt sig under de senaste åren genom att exempelvis skicka in deklaration, lönespecifikation eller liknande.

3. Ansök och anmäl i tid

Tillstånd för att sälja tobaksvaror

Skicka in din ansökan minst fyra månader innan du ska starta försäljningen.

Du kan söka tillstånd antingen för detaljhandel (vanlig butik), eller för partihandel (försäljning till butiker).

Detta ska du bifoga till din ansökan

 • Uppgift om företagsform, exempelvis registreringsbevis från Bolagsverket
 • Eventuell fullmakt för ombud
 • Uppgift om ägarförhållanden – se mer information nedan.
 • Köpeavtal om du tagit över en befintlig verksamhet
 • Arrendekontrakt eller hyreskontrakt
 • Handlingar som visar hur verksamheten finansieras
 • Budget- och finansieringsplan
 • Beskrivning av verksamhetens inriktning
 • Verksamhetens egenkontrollprogram

Så redovisar du ägarförhållanden

I ansökan ska du redovisa vem eller vilka som äger det sökande bolaget.

Aktiebolag:

 • Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller motsvarande handling. Handlingen ska visa vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna.
 • Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på samma sätt i detta bolag.
 • Om det sökande bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss lämnas in. På denna ska det tydligt framgå vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Även ägarförhållandena i ägarbolag ska styrkas.

Handelsbolag och kommanditbolag:

 • Om sökanden är ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ni visa ägarförhållandena genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Om det saknas ett bolagsavtal ska ägarförhållandena styrkas på annat sätt.

Övriga bolagsengagemang

 • Samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga bolagsengagemang.
 • Skicka in Bolagsverkets bevis om uppdrag som funktionär om ni ska redovisa styrelseuppdrag i andra bolag.
 • Aktieinnehav i andra bolag ska redovisas i en bilaga som bifogas till ansökan.


Sök tillstånd och anmäl ändringar

Anmälan av försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter

Skicka in din anmälan innan du börjar din försäljning. Du får inte börja förrän du har anmält och fått en bekräftelse från kommunen på att din anmälan har tagits emot.

Var noga med att bifoga:

 • företagets egenkontrollprogram.
Anmäl försäljningen och förändringar

4. När ansökan och anmälan har kommit in

Tillstånd för tobaksförsäljning

Avgift

Innan kommunen behandlar din ansökan ska du betala en avgift. Du får en faktura. Avgiften täcker kostnaderna för handläggningen. Du måste betala avgiften även om du inte får tillstånd.

När du har betalat går kommunen igenom din ansökan. Du får besked via e-post eller brev att den har tagits emot. I beskedet får du veta vad som eventuellt behöver kompletteras eller om ansökan är komplett. Du kan dock behöva lämna ytterligare uppgifter under handläggningen.

Prövning

Kommunen prövar din ansökan enligt tobakslagens regler. Den skickas till Polismyndigheten, som får yttra sig. Kommunen begär också uppgifter från kreditupplysningsföretag och ibland även från Skatteverket. Om du ansöker om partihandelstillstånd får även Tullverket yttra sig.

Anmälan om försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter

Du får besked via e-post eller post om att kommunen har tagit emot din anmälan och registrerat din försäljning. Du blir kontaktad om något behöver kompletteras.

Kommunen tar ut en avgift för att hantera din anmälan.

OBS! Det kostar ännu inte något att anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

5. När försäljningen har startat

Krav på egenkontrollprogram

Som ägare ansvarar du för att reglerna följs i din butik eller e-handel. Det är ditt ansvar att personalen känner till dem. Ditt egenkontrollprogram är ett bra verktyg för detta. Egenkontrollprogrammet ska:

 • innehålla rutiner för att kontrollera, dokumentera och följa upp så att försäljningen följer lagar och regler
 • vara avpassat för din verksamhet. Ju större denna är, desto mer omfattande program.

Du måste bifoga ett egenkontrollprogram både när du söker tillstånd att få sälja tobaksvaror och när du anmäler försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter.

Exempel på vad du ska kontrollera

 • Att de tobaksvaror, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter som butiken säljer följer kraven om märkning och innehållsdeklaration.
 • Att åldersgränsen för inköp tydligt skyltas i din butik, på din webbplats eller motsvarande.
 • Att ingen under 18 år får köpa varorna.
 • Att personalen får information och stöd så att de kan följa de lagar och regler som gäller för din verksamhet.
 • Att förbudet mot reklam och annan marknadsföring av varor följs.
 • Att styckförpackningar som du säljer uppfyller kraven på identitetsmärkning och säkerhetsmärkning.
 • Att de styckförpackningar som du säljer inte innehåller en mindre mängd än vad de får.

Tillsyn

Förutom din egen kontroll av verksamheten har kommunen och polisen ett gemensamt ansvar för att följa upp att du och din personal följer bestämmelserna i lagen. Det gör de genom att göra oanmälda besök.

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen.

Om reglerna inte följs

Den som bryter mot reglerna kan få en varning eller försäljningsförbud. Både du som ägare och din kassapersonal har dessutom ett personligt straffansvar. Ni kan dömas till böter eller fängelse, exempelvis om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.