Avgifter för tillstånd och tillsyn – alkohol, tobak, e-cigaretter, folköl, läkemedel

Kommunen tar ut en avgift för att hantera anmälningar och ansökningar om tillstånd som gäller alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningshållare, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel. Du får även betala för tillsynen av din verksamhet.

Nya avgifter

Kommunfullmäktige har beslutat om nya avgifter. Dessa innehåller flera förändringar jämfört med tidigare. Exempelvis att kommunen från den 1 oktober tar ut avgifter för anmälan och tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Besluten fattades den 16 juni och den 29 september.

Vad ingår i ansöknings- och anmälningsavgiften?

Din avgift betalar kommunens arbete med att hantera din anmälan eller din ansökan om tillstånd. Vill du ha ett tillstånd betalar du för prövningen av dig som sökande, av din verksamhet och av din lokal. Du betalar också för remisshantering och övriga kontroller, besök på serveringsstället eller i butiken, utfärdande av tillståndsbevis med mera. 

Vad ingår i tillsynsavgiften?

Din avgift betalar kommunens tillsynsarbete, det vill säga att kommunen kontrollerar att serveringen eller försäljningen följer lagar och regler. Hur omfattande tillsynen blir beror på lagkrav och verksamhetens omfattning.

Om du har en tillståndspliktig verksamhet kontrollerar kommunen att din verksamhet sköts med ordning, exempelvis att du betalar skatter och andra avgifter. Kommunen får uppgifter från till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Genom tillsynsavgiften betalar du dessutom för kommunens förebyggande arbete med att informera om vad som gäller enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter.

Exempel på kontroll av alkoholservering

Vi bedömer exempelvis ordningen i och utanför serveringsstället, att serveringsansvarig är på plats, att serveringen erbjuder mat, att brandsäkerheten är god och att det inte sker någon servering till personer under 18 år.

Exempel på kontroll av tobaksförsäljning och tobaksfria nikotinprodukter

Vi bedömer exempelvis butikens skyltning, egenkontrollprogrammets innehåll, märkningen av tobaksvaror och kontrollerar att det inte sker någon försäljning till personer under 18 år.

Fakturering

Du får en faktura skickad till dig med vanlig post.

Servering och försäljning av alkohol

Avgifter för serveringstillstånd och försäljning av folköl

I tabellen ser du bland annat vad det kostar att få din ansökan om serveringstillstånd prövad. Du kan söka stadigvarande, permanent, tillstånd eller tillfälligt tillstånd. Du behöver också betala för kommunens arbete när du anmäler förändringar. Avgifterna justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Du måste betala avgiften även om du inte får tillstånd.

Tillstånd du kan söka

Avgifter när du söker stadigvarande serveringstillstånd eller gör en ändring som är stadigvarande (permanent) 

Avgift kronor

Servering till allmänheten, slutet sällskap och catering

12 000

Byte av lokal för ett bolag som redan har serveringstillstånd

12 000

Provsmakning vid tillverkningsstället

10 000

Paustillstånd – servering i pauser

10 000

Utökad serveringsyta

5 000

Gemensam serveringsyta

4 000

Utökad serveringstid

2 500

Tillstånd du kan söka

Avgifter när du söker tillfälligt serveringstillstånd eller ska göra en tillfällig ändring

Avgift kronor

Servering till allmänheten fler än tre dagar, inklusive tillsynsavgift

8 000

Servering till allmänheten upp till tre dagar, inklusive tillsynsavgift

6 500

Paustillstånd – servering i pauser

6 500

Provsmakning – tillstånd för partihandlare

6 500

Utökad serveringsyta

3 000

Servering till slutet sällskap

2 500

Gemensam serveringsyta

2 000

Utökad serveringstid

1 500

Övriga avgifter

Övriga avgifter när du gör ändringar och avgifter du betalar i samband med ansökan och anmälan

Avgift kronor

Kunskapsprov per provtillfälle och person

2 000

Cateringstillstånd för dig som redan har ett serveringstillstånd

2 500

Anmälan om försäljning av folköl (gäller både detaljhandel och servering)

1 500

Anmälan om kryddning

500

Anmälan om cateringlokal

500

Anmälan om ändrade ägarförhållanden – när upp till hälften av styrelsen eller ägarna byts ut

2 500

Anmälan om ändrade ägarförhållanden – när mer än hälften av styrelsen eller ägarna byts ut

5 000

Anmälan om köp av bolag som redan har tillstånd – samtliga aktieägare och ledamöter är nya

10 000

Anmälan om ny person med betydande inflytande (PBI) som inte är ägare eller sitter i styrelsen

2 500

Avgifter för tillsyn

Årlig tillsyn för restauranger med stadigvarande serveringstillstånd består av:

  • fast tillsynsavgift för innevarande år
  • rörlig avgift baserad på årsomsättningen av försåld alkohol föregående år.

Den rörliga tillsynsavgiften baseras på den uppgift om omsättningen av försåld alkohol som du redovisar i den årliga restaurangrapporten Länk till annan webbplats.. Du får ett underlag för denna från kommunen men ska skicka in via webben till Folkhälsomyndigheten.

Fast avgift för tillsyn

Tillsyn – fast avgift per år

Kronor

Servering inom normaltid (klockan 11–01)

2 000

Servering efter normaltid

4 000

Försäljning av folköl

2 500

Rörlig avgift för tillsyn

Tillsyn – rörlig avgift per år baserad på årsomsättning i kronor

Avgift kronor

0–25 000

0

25 001–100 000

2 426

100 001–250 000

3 638

250 001–500 000

4 851

500 001–1 000 000

6 040

1 000 001–2 000 000

7 271

2 000 001–3 000 000

8 489

3 000 001–4 000 000

9 702

4 000 001–5 000 000

10 914

5 000 001–6 000 000

13 283

6 000 001–8 000 00

14 553

8 000 001–10 000 000

15 824

10 000 001–12 000 000

17 325

>12 000 001

21 230

Övriga avgifter

Övriga tillsynsavgifter

Avgift kronor

Påminnelse 1 om försenad restaurangrapport

500

Påminnelse 2 om försenad restaurangrapport

1 000

Om ditt företag inte lämnar in en restaurangrapport efter två påminnelser får du betala den fasta tillsynsavgiften och den högsta rörliga avgiften.

Försäljning av tobaksvaror

Avgifter för försäljningstillstånd

I tabellen ser du bland annat vad det kostar att få din ansökan om att få sälja tobak prövad. Du måste betala avgiften även om du inte får tillstånd.
Avgifterna justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Avgifter för stadigvarande tillstånd

Avgifter för ansökan om stadigvarande (permanent) tillstånd av försäljning av tobaksvaror

Avgift kronor

Detaljhandel – stadigvarande försäljningstillstånd

10 000

Detaljhandel – byte av lokal (kräver alltid nytt tillstånd)

10 000

Partihandel – stadigvarande (permanent) försäljningstillstånd

10 500

Partihandel – byte av lokal (kräver alltid nytt tillstånd)

10 500

Avgifter för tillfälligt tillstånd

Avgifter för ansökan om tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Avgift kronor

Detaljhandel

10 000

Partihandel

10 500

Övriga avgifter i samband med ansökan och vid ändringar

Övriga avgifter i samband med ansökan och vid ändringar

Avgift kronor

Anmälan om ändrade ägarförhållanden – när upp till hälften av styrelsen eller ägarna byts ut

2 500

Anmälan om ändrade ägarförhållanden – när mer än hälften av styrelsen eller ägarna byts ut

5 000

Anmälan om köp av ett bolag som redan har tillstånd – samtliga aktieägare och ledamöter är nya

10 000

Anmälan om ny person med betydande inflytande (PBI) som inte är ägare eller sitter i styrelsen

2 500

Avgifter för tillsyn

Avgifter för tillsyn

Tillsyn tobaksförsäljning

Kronor per år

Fast avgift för detaljhandel

6 000

Fast avgift för partihandel

6 000

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Avgifter för anmälan och tillsyn

Avgifterna justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Avgift för anmälan och tillsyn

Avgift

Kronor

Anmälan av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 500

Tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

2 500

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Avgift för anmälan och tillsyn

Avgifterna justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Avgift för anmälan och tillsyn

Avgifter

Kronor

Anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

1 500

Tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

2 500

Försäljning av receptfria läkemedel

Avgift för anmälan och tillsyn (kontroll)

Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.. Avgifterna justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Avgift för anmälan och tillsyn

Avgifter

Kronor

 Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel

1 500

Tillsyn (kontroll) av försäljning av receptfria läkemedel

2 500