Avgifter för tillstånd och tillsyn – alkohol, tobak, e-cigaretter, folköl, läkemedel

Kommunen tar ut en avgift för att hantera anmälningar och ansökningar om tillstånd som gäller alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningshållare samt receptfria läkemedel. Du får även betala för tillsynen av din verksamhet.

Vad ingår i ansöknings- och anmälningsavgiften?

Din avgift betalar kommunens arbete med att hantera din anmälan eller din ansökan om tillstånd. Vill du ha ett tillstånd betalar du för prövningen av dig som sökande, av din verksamhet och av din lokal. Du betalar också för remisshantering och övriga kontroller, besök på serveringsstället eller i butiken, utfärdande av tillståndsbevis med mera. 

När det gäller försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare tar kommunen inte ut någon avgift för anmälan.

Vad ingår i tillsynsavgiften?

Din avgift betalar kommunens tillsynsarbete, det vill säga att kommunen kontrollerar att serveringen eller försäljningen följer lagar och regler. Hur omfattande tillsynen blir beror på lagkrav och verksamhetens omfattning.

Om du har en tillståndspliktig verksamhet kontrollerar kommunen att din verksamhet sköts med ordning, exempelvis att du betalar skatter och andra avgifter. Kommunen får uppgifter från till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Genom tillsynsavgiften betalar du dessutom för kommunens förebyggande arbete med att informera om vad som gäller enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter.

Exempel på kontroll av alkoholservering

Vi bedömer exempelvis ordningen i och utanför serveringsstället, att serveringsansvarig är på plats, att serveringen erbjuder mat, att brandsäkerheten är god och att det inte sker någon servering till personer under 18 år.

Exempel på kontroll av tobaksförsäljning

Vi bedömer exempelvis butikens skyltning, egenkontrollprogrammets innehåll, märkningen av tobaksvaror och kontrollerar att det inte sker någon försäljning till personer under 18 år.

Fakturering

Du får en faktura skickad till dig med vanlig post.

Servering av alkohol

Avgifter för serveringstillstånd

I tabellen ser du bland annat vad det kostar att få din ansökan om serveringstillstånd prövad. Du måste betala avgiften även om du inte får tillstånd.

Tillstånd du kan söka

Stadigvarande (permanent) serveringstillstånd

Avgift kronor

Allmänheten och slutet sällskap

9 500

Utvidgat eller ändrat tillstånd
(ändrad serveringstid, ändrad serveringsyta)

2 000

Gemensam serveringsyta för flera företag
(per sökande)

2 000

Pausservering

8 500

Ändrade förutsättningar i det bolag som har tillståndet
(nya bolagsmän eller ägare)

6 500

Tillstånd du kan söka

Cateringtillstånd
(stadigvarande tillstånd till slutet sällskap vid catering)

Avgift kronor

För sökande med ett stadigvarande serveringstillstånd

6 500

För sökande utan stadigvarande serveringstillstånd

8 500

Anmälan om cateringlokal

800

Tillstånd du kan söka

Tillfälligt serveringstillstånd

Avgift kronor

Allmänheten

6 200

Slutna sällskap

1 100

Gemensam serveringsyta för flera företag
(per sökande)

2 000

Tillfälligt utvidgat eller ändrat stadigvarade serveringstillstånd

1 000

Tillstånd du kan söka
Provsmakningstillstånd

Avgift kronor

Stadigvarande provsmakningstillstånd

8 500

Tillfälligt provsmakningstillstånd

6 200

Kunskapsprov

Avgift kronor

Kunskapsprov inkluderar två omprov vid behov

2 000


Avgifter för tillsyn

Årlig tillsyn för restauranger med stadigvarande serveringstillstånd består av:

  • fast tillsynsavgift för innevarande år
  • rörlig avgift baserad på årsomsättningen av försåld alkohol föregående år.

Den rörliga tillsynsavgiften baseras på den uppgift om omsättningen av försåld alkohol som du redovisar i den årliga restaurangrapporten Länk till annan webbplats.. Du får ett underlag för denna från kommunen men ska skicka in via webben till Folkhälsomyndigheten.

Fast avgift för tillsyn

Fast avgift per år

Kronor

Fast avgift för verksamhet med normal serveringstid (klockan 11–01)

2 000

Fast avgift efter normal serveringstid

4 000

Rörlig avgift för tillsyn

Rörlig avgift per år baserad på årsomsättning
(årsomsättning i kronor)


0–25 000

0

25 001–100 000

2 426

100 001–250 000

3 638

250 001–500 000

4 851

500 001–1 000 000

6 040

1 000 001–2 000 000

7 271

2 000 001–3 000 000

8 489

3 000 001–4 000 000

9 702

4 000 001–5 000 000

10 914

5 000 001–6 000 000

13 283

6 000 001–8 000 00

14 553

8 000 001–10 000 000

15 824

>10 000 000

17 325

Försäljning av tobaksvaror

Avgifter för försäljningstillstånd

I tabellen ser du bland annat vad det kostar att få din ansökan om att få sälja tobak prövad. Du måste betala avgiften även om du inte får tillstånd.
Avgifterna justeras årligen utifrån SCB:s konsumentprisindex.

Avgifter för anmälan och ansökan
Försäljning av tobaksvaror
Avgift kronor
Ansökan om stadigvarande (permanent) försäljningstillstånd för detaljhandel9 904
Ansökan om stadigvarande (permanent) försäljningstillstånd för partihandel10 414
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd
I avgiften ingår även avgift för tillsyn
6 228
Anmälan om ändrade ägar- och bolagsförhållanden6 228
Anmälan om ändrade styrelseförhållanden4 595
Anmälan om förändrat tillstånd
1 634

Avgifter för tillsyn

Avgifter för tillsyn

Tillsyn av tobaksförsäljning

Kostnad per år

Fast avgift för detaljhandel

5 718

Fast avgift för partihandel

6 841

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Avgifter för tillsyn

Att anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare kostar inget. Tillsynsavgiften justeras årligen utifrån SCB:s konsumentprisindex.

Avgifter för tillsyn
TillsynsavgiftKronor per år
Fast avgift detaljhandel2 859

Försäljning av folköl

Avgift för tillsyn

Att anmäla försäljning eller servering av folköl kostar inget.
Tillsynsavgiften justeras årligen utifrån SCB:s konsumentprisindex.

Avgift för tillsyn
TillsynsavgiftKronor per år
Fast avgift detaljhandel2 144

Försäljning av receptfria läkemedel

Avgift för tillsyn

Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket.
Tillsynsavgiften justeras årligen utifrån SCB:s konsumentprisindex.

Avgift för tillsyn
TillsynsavgiftKronor per år
Fast avgift detaljhandel2 144