• Halmstads webbplatser

Fristående gymnasie­skolor – tilläggs­belopp

Fristående gymnasieskolor kan söka ekonomiskt bidrag för elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Detta kan endast sökas för elever som är folkbokförda i Halmstads kommun.

Villkor för att få tilläggsbelopp

  • Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till en enskild elev och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.
  • Tillägget gäller ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.
  • Tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller för dem som erbjuds modersmålsundervisning.

Regler för ansökan

Ansökan görs per läsår. Inför varje hösttermin ska du därför skicka in en ny ansökan. Sista datum för ansökan är den 1 mars.

För nytillkomna elever ska ansökan ske snarast. Om ansökan enbart gäller vårterminen eller enbart höstterminen ska du ange det i ansökan.

Ansök om tilläggsbelopp

Prövning av ansökan

Ansökan måste vara fullständig för att prövas. Prövningen görs bara utifrån det underlag som har lämnats in. Det som bedöms är:

  • Handlar det om extraordinära insatser eller "vanligt" stöd?
  • Är insatserna rimliga i förhållande till stödbehovet?
  • Är kostnadsbedömningen rimlig?

Ofullständig ansökan

En ansökan anses som ofullständig om det inte framgår vad stödbehovet är och med vilka extraordinära insatser elevens behov ska tillgodoses. Det ska också framgå vilka pengar eller resurser som rektor bedömer som nödvändiga för att kunna genomföra de extraordinära insatserna.

Om ansökan är ofullständig skickas den tillbaka för komplettering.