• Halmstads webbplatser

PCB i byggnader

Du behöver inventera och sanera det miljö- och hälsofarliga ämnet PCB om du äger en byggnad eller anläggning som uppfördes eller renoverades mellan 1956 och 1973. Såväl inventeringen som saneringen kräver anmälan till kommunen.

PCB ska inventeras och saneras

PCB är ett samlingsnamn för cirka 200 svårnedbrytbara och giftiga klorföreningar, som är skadliga för både människor, djur och natur. De sprids framför allt från byggnader och utrustning, via läckage från fogar och via felaktig hantering av rivningsmaterial. För att motverka detta finns det lagkrav på noggrann inventering och sanering.

Som ägare till en byggnad eller anläggning uppförd 1956–1973 är du skyldig att se till att byggnaden inventeras och saneras.

Alla typer av anläggningar omfattas av kravet, exempelvis transformatorstationer, broar, pumpstationer och vattenreservoarer – med undantag av vissa småhus. Om inventeringen visar på PCB-förekomst finns det krav på sanering.

Mer om PCB

PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler. PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både människor och djur. Ämnet förbjöds i Sverige 1972 men användes i andra länder in på 1980-talet. idag förbjudet över hela världen. Trots det finns det fortfarande kvar och fortsätter att spridas.

Ofta hittas PCB långt ifrån områden där ämnet har använts, till exempel i isbjörn och säl i polarområdena. Vi människor får främst i oss PCB via vår föda, till exempel när vi äter fet från Östersjöfisk.

I Sverige användes PCB i storskalig bostadsproduktion på 1960-talet. Ämnet finns fortfarande kvar i vissa byggmaterial och produkter, exempelvis i transformatorer, kondensatorer, hydrauloljesystem, isolerrutor, båtbottenfärg och som mjukgörare i plaster och fogmassor.

Undantag från lagkravet för vissa småhus

Kravet gäller inte småhus och villor som används som en- eller tvåbostadshus, som ägs av fysiska personer eller dödsbon och enligt fastighetstaxeringslagen är indelade som småhus. Används de däremot som exempelvis kontor gäller inte undantaget. Då ska en inventering göras.

Ditt ansvar att rapportera och redovisa till kommunen

Lagkravet innebär att du ska rapportera och redovisa din inventering och eventuell sanering till Halmstads kommun. Så här ser arbetsgången ut:

 • Se till att byggnaden inventeras.
 • Skicka en sammanställning av inventeringen till kommunen – oavsett om PCB hittas eller inte.
 • Anmäl eventuell sanering till kommunen.
 • Genomför saneringen.
 • Skicka en slutrapport till kommunen.

Du är välkommen att kontakta kommunen om du har frågor som rör din anläggning.

Detta ska du inventera

Fogmassor

Fogmassor med PCB användes i byggnader mellan 1956 och 1973 och kan finnas mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i rörelsefogar och runt fasader av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister.

Om det en gång har suttit en PCB-haltig fog i byggnaden kan PCB ha läckt ut till intilliggande material och sedan vandrat tillbaka till den nya fogen. Därför kan även nya fogar behöva provtas om den tidigare fogen inte tagits bort på rätt sätt.

Inventeringen ska omfatta hela byggnaden inklusive byggnadens fasad och byggnadens insida, även ställen där det finns risk att det finns dolda fogar. För att man ska kunna utesluta att det finns PCB i en fogmassa måste man ta prov som skickas till ett laboratorium för analys.

PCB-halten i en och samma fog kan variera mycket, därför är det viktigt att ta ett tillräckligt antal prover. En sakkunnig inventerare kan bedöma hur många som behöver tas. Generellt rekommenderas minst två prover per typ av fogmassa.

Fog i fasaden behöver normalt provtas i alla fyra väderstreck. Ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fog- och golvmassor ska anlitas. Om det inte finns någon fog eller golvmassa alls i byggnaden ska detta framgå av redovisningen och verifieras med fotografier. Den som utför inventeringen ska vara sakkunnig.

Golv

PCB kan finnas i vissa typer av plastbaserade golv från perioden 1956 till 1973. Det handlar framför allt om den typ av halkfria golv som användes för storkök och industri.

För att man ska kunna utesluta att det finns PCB i en golvmassa måste man ta prov som skickas till ett laboratorium för analys. Prover ska tas i byggnader som är byggda 1956–1973 samt i äldre byggnader där golvmassa har applicerats under denna period.

Golvmassor som kan finnas kvar under en ny beläggning ska också provtas.
Om det finns golv där man vet eller misstänker att golvmaterialet i de aktuella typerna av lokaler är utbytt bör man ta något stickprov från dessa.

Isolerrutor och kondensatorer

Under åren 1956 till 1980 ingick PCB som mjukgörare i förseglingsmassa i vissa typer av isolerglasfönster. Framför allt användes PCB i offentliga byggnader och kontorshus, däremot inte i bostadshus i någon större utsträckning.

PCB kan finnas i kondensatorer i exempelvis lysrörsarmatur, oljebrännare, cirkulationspumpar, tvättmaskiner, torktumlare och köksfläktar installerade till och med 1980.

Inventeringen ska innehålla dokumentation av isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB.

Det är lämpligt att den som utför inventeringen samtidigt ser till att märka upp den utrustning som misstänks innehålla PCB. På det sättet vet man att den märkningsplikt som finns i PCB-förordningen uppfylls så fort inventeringen är klar.

Inventeringens innehåll

En inventering ska vara väl dokumenterad och redovisa de massor som provtagits och var de finns. Om analysen visat att de innehåller PCB ska PCB-halterna anges. En bedömning ska göras av hur mycket det finns av varje typ av massa som innehåller PCB samt av vilka mängder PCB som kan finnas totalt.

Om det finns PCB i fog- eller golvmassor ska dokumentationen vara underlag för beställning av sanering. Den ska också sparas som underlag för bedömning av framtida åtgärder som berör fog- och golvmassor som innehåller lägre halter PCB och inte har sanerats, eller som berör ytor där PCB kan finnas kvar, exempelvis i fogkanter efter sanering.

Skicka rapport från inventeringen till kommunen

Enligt PCB-förordningen ska du lämna en rapport om inventeringen till kommunen. Rapporten gör det möjligt för kommunen att bedöma om inventeringen skett på ett sätt som motsvarar kraven i PCB-förordningen och om tillräckligt många prover har tagits. Det är också viktigt att kommunen får vetskap om var PCB förekommer.

Uppgifter du ska skicka in

Det finns inga formella krav på hur en rapport ska utformas men följande ska finnas med:

 • Sammanställningsblankett B - Inventerad PCB
 • Inventeringsprotokoll A1-A4
 • Beskrivning av hur den som utfört inventeringen är sakkunnig.
 • Beskrivning av inventeringsmetoden där det bland annat framgår hur risken för dolda fogar har undersökts.
 • Situationsplan där det tydligt framgår: fastighetsgräns, vilka byggnader som finns på fastigheten, vilken byggnad protokollet avser och var eventuella prover är tagna.
 • Protokoll från genomförda analyser av prover som tagits.
 • Fotografier – när det inte finns några fogar ska fotografier tas som visar detta: några bilder på byggnaden i sin helhet samt några på angränsningen mellan olika material, exempelvis hur det ser ut runt fönster och dörrar.
 • Blankett för åtgärdsplan för sanering i de fall det finns PCB i fogar, golvmassor, glasrutor eller kondensatorer.

Observera att sammanställningsblanketten för inventeringen ska undertecknas av dig som äger byggnaden.

Har du redan gjort en inventering?

Kontrollera att den utförda inventeringen uppfyller dagens krav och att det finns dokumentation som styrker detta.

 • Av inventeringsrapporten behöver det framgå att byggnadens insida ingick i inventeringen och att alla fogtyper provtogs.
 • Det ska finnas ett analysprotokoll om prover har skickats på analys.
 • Risk för dolda fog- och golvmassor ska vara kommenterat i rapporten, exempelvis om det kan finnas fog bakom plåt eller runt ett fönster.
 • Ett tillräckligt antal prover ska ha tagits om det finns fog i byggnaden. Generellt rekommenderas minst två prover på varje typ av fogmassa och att prover tas i alla fyra väderstreck.
 • Om det finns PCB-fogar med halter över 50 milligram per kilo behöver dokumentationen visa var dessa sitter.
 • Inventeringen ska även innehålla dokumentation av isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB.
 • Den som utfört inventeringen ska vara sakkunnig.

Om någon av punkterna ovan inte uppfylls måste du dessvärre göra om inventeringen. Denna ska i så fall rapporteras till kommunen. Se instruktioner ovan.

Kontakta gärna kommunen för att rådgöra om en ny inventering behövs.

Kontrollera att din inventering klarar kraven

Många fastighetsägare gjorde inventeringar innan PCB-förordningen trädde i kraft 2007, och många för ännu längre sedan. Tillhör du dem kan du behöva göra om inventeringen. Idag är kunskapsnivån högre och det finns mer vägledning om hur man gör en ordentlig inventering.

Du kan dessutom behöva göra om inventeringen på grund av de regeländringar som genomfördes 2011. Enligt dessa ska även PCB-haltiga fogar som innehåller 50–500 milligram per kilo måste saneras vid renovering, ombyggnation eller rivning. Tidigare fick dessa fogar sitta kvar i byggnaden.

Några skäl till att en tidigare inventering behöver göras om:

 • bristfällig dokumentation
 • inventeringen bestod endast av utvändig fog
 • ingen förstörande provtagning har skett – inventeringen ska även omfatta dold fog och man kan behöva avlägsna eller skada byggnadsdelar för att kunna komma åt
 • återkontaminering av slarvigt borttagen gammal PCB-fog utan att någon uppföljande provtagning har gjorts av den nya fogen.

Om din första inventering ledde till en sanering som genomfördes efter 1998 behöver du inte göra en ny sanering om halten nu visar sig ligga över åtgärdsvärdet för sanering: 500 milligram per kilo. I stället kan du sanera och ta om hand den nya fogmassan och kanten på angränsande material som PCB-avfall i samband med en framtida rivning eller ombyggnad som berör fogen.

Adress

Skicka din rapport med post eller e-post till:
miljonamnden@halmstad.se
Miljönämnden
Box 153
301 05 Halmstad.

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende. Du får en faktura.

Viktigt att inventera på rätt sätt

Inventering är grunden för att bedöma om det behövs PCB-sanering av byggnader. Därför är det viktigt att anlita utbildade och kunniga inventerare. Som ägare ansvarar du för att inventeringen görs på rätt sätt. En illa utförd inventering riskerar att behöva kompletteras eller göras om.

Någon formell auktorisation finns inte för inventerare, men det är viktigt att den som utför arbetet har tillräckliga kvalifikationer för att utföra inventeringen på ett korrekt sätt. Personer med rätt kompetens kan finnas hos välrenommerade konsultföretag, hos laboratorier som åtar sig provtagning och inventering, samt bland sakkunniga personer i bygg- och fogbranschen som har utbildning inom området. Du hittar dem via nätet.

Viktig att sanera på rätt sätt

Det är du som äger byggnaden som ansvarar för att saneringen utförs på rätt sätt, utan att den skadar människors hälsa eller miljön. Var därför noga med att anlita ett seriöst saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt den metod som branschföreningen, Svenska fogbranschens riksförbund Länk till annan webbplats. (SFR) rekommenderar, eller annan likvärdig metod.

I vissa fall kan även sanering av PCB i marken bli aktuell.

Allt PCB-avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall. Det ska samlas upp i godkända kärl och plastsäckar och transporteras till SAKAB. Den som transporterar avfallet måste vara godkänd av länsstyrelsen.

Kondensatorer

Om du i din byggnad hittar fog- eller golvmassor som innehåller PCB med en halt över 50 milligram per kilo måste du sanera.

 • Är halten 50–500 milligram per kilo ska du sanera senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.
 • Är halten över 500 milligram per kilo ska du sanera direkt.

Om PCB hittas i en massa som redan har ersatt en PCB-produkt, avlägsnad efter 1998, ska du senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning sanera och ta hand om massan.

Fog- och golvmassor

Isolerrutor från 1956–1980 ska inventeras och dokumenteras för att senare kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte eller vid rivning av byggnader. Hela isolerrutor med PCB bedöms inte innebära någon risk för hälsa eller miljö och kan därför sitta kvar. Det råder märkningsplikt för isolerrutor som misstänks innehålla PCB.

Beställ etiketter för att märka upp isolerrutor från Svenska Stena Recycling:
tel: 031-742 00 99
e-post: kundservice.miljo@stenarecycling.se

Isolerrutor

Om du hittar kondensatorer i lysrörsarmatur eller transformatorer som misstänks innehålla PCB ska de märkas upp och hanteras som farligt avfall den dagen de ska plockas bort. De utgör ingen akut spridningsrisk och kan därför bytas ut efterhand.

Beställ etiketter för att märka upp isolerrutor från Svenska Stena Recycling:
tel: 031-742 00 99
e-post: kundservice.miljo@stenarecycling.se

Möjlighet att senarelägga saneringen

Om det finns särskilda skäl kan kommunen medge att PCB-saneringen senareläggs. Särskilda skäl kan exempelvis vara att massan sitter mycket svåråtkomligt eller att sanering försvårar en samhällsviktig verksamhet på ett betydande sätt.

Anmäl saneringen

Minst tre veckor innan du påbörjar saneringsarbetet ska du lämna in en anmälan till kommunen.

Uppgifter du ska skicka in

Dokument att skicka in vid anmälan

 • Blankett för anmälan av sanering. Observera att du som äger byggnaden ska skriva under blanketten för anmälan.

Senast när du anmäler saneringen ska du skicka in:

 • PCB-inventering (se punkt 2 ovan "Rapport från inventeringen")
 • Sammanställningsblankett B - inventerad PCB
 • Inventeringsprotokoll A1-A4

Din anmälan ska innehålla

 • Beskrivning av metoden för sanering och skyddsåtgärder. Ofta används den metod som tagits fram av Svenska fogbranschen Länk till annan webbplats. (SFR).
 • Beskrivning av arbetet: vilka verktyg som används för att ta bort fogmassan, vilken skyddsutrustning som används för att inte damm eller bitar av fog ska spridas till luften eller marken samt vilka andra skyddsåtgärder som vidtas för att skydda miljön och människor som vistas i eller i närheten av byggnaden.
 • Dokumentation som styrker att de som ska utföra saneringen har lämplig utbildning, normalt ett kursintyg.
 • Tillstånd från länsstyrelsen som visar att den firma som ska transportera avfallet är godkänd för detta. (Behövs inte om firman redan är känd av kommunen.)
 • Uppgifter om marken som finns runt byggnaden – om den består helt av asfalterad yta eller om det finns gräsmatta, rabatter eller dylikt i närheten av byggnadens fasad?

Adress

Skicka din anmälan med post eller e-post till:
miljonamnden@halmstad.se
Miljönämnden
Box 153
301 05 Halmstad.

Om du inte anmäler

Om du påbörjar saneringen utan att anmäla den till kommunen riskerar du en polisanmälan om lagbrott.

När anmälan om sanering har kommit in

Kommunen går igenom din ansökan och begär kompletteringar om det behövs. Du får ett beslut med föreläggande om skyddsåtgärder som ska följas när byggnaden saneras.

Senast tre dagar innan saneringsarbetet påbörjas ska du underrätta kommunen som då gör en inspektion på plats. Du får inte starta arbete med att riva eller återfoga innan resultatet av saneringen har inspekterats av kommunen.

Att saneringen sker enligt kommunens regler och lagkrav är ditt ansvar.

Kommunen tar ut en avgift för arbetet med ditt ärende. Du får en faktura.

När saneringen är utförd

När saneringen har avslutats ska du skicka en slutrapport till kommunen senast sex veckor efter avslutat sanering. Skicka rapporten till adressen som angetts ovan.

Om du vill kan du även skicka in en dokumentation av saneringen.