• Halmstads webbplatser

Miljöfarlig verksamhet – tillstånd eller anmälan vid ändring?

Om du ska göra en ändring av en befintlig verksamhet som klassas som miljöfarlig kan du behöva anmäla eller söka tillstånd för din ändring. Kontakta gärna kommunen vid en ändring för att rådgöra om detta. Om ändringen är anmälningspliktig ska du skicka in en ny anmälan om miljöfarlig verksamhet till kommunen.

1. Behöver du göra anmälan eller söka tillstånd?

Om du planerar en ändring i en miljöfarlig verksamhet ska du alltid kontakta kommunen. Om ändringen berör de delar av din verksamhet som gör att denna klassas som miljöfarlig, kan du behöva antingen lämna in en anmälan till kommunen eller ansöka om tillstånd.

Ett exempel kan vara om du planerar en ändring som kommer att påverka de utsläpp av farliga ämnen som din verksamhet ger upphov till idag.

Om ändringen kräver en anmälan eller en ansökan beror på:

 • ändringens omfattning
 • investeringskostnad
 • typ av ändring
 • vilken effekt som ändringen har på utsläpp eller störningar på miljö eller hälsa.

Kontakta alltid kommunens handläggare om du är osäker på vad som gäller inför en planerad förändring.

2. Ändra en tillståndspliktig A- eller B-verksamhet

En större ändring kräver tillstånd

Ändringen är tillståndspliktig om den:

A-anläggningar söker tillstånd hos Mark- och miljödomstolen Länk till annan webbplats.. B-anläggningar söker tillstånd hos Länsstyrelsen i Hallands län Länk till annan webbplats.. Innan ansökan om ändring av verksamheten lämnas in ska samråd ske med bland annat länsstyrelsen.

En mindre ändring kräver anmälan till kommunen

Ändringen är anmälningspliktig om den:

 • inte medför någon ökning av en förorening eller av en annan störning
 • inte innebär någon risk för att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma
 • innebär byte till mindre farliga processkemikalier i produktionen
 • innebär byte av mindre delar av processutrustning till nya delar med samma funktion, syfte eller som är bättre på något sätt
 • är mindre jämfört med vad som är en tillståndspliktig ändring
 • innebär ändrade ägarförhållanden.

Mindre, anmälningspliktiga, ändringar ska lämnas till kommunen. Det gäller så gott som alla ändringar utom direkta underhållsåtgärder.

3. Ändra en anmälningspliktig C-verksamhet

Ändring som kräver tillstånd

Om du ändrar något inom en C-verksamhet som gör att denna går över till att bli en tillståndspliktig, A- eller B-verksamhet ska ändringen anmälas till antingen miljödomstolen Länk till annan webbplats. eller Länsstyrelsen i Hallands län Länk till annan webbplats..

Ändring som kräver anmälan till kommunen

Ändringen är anmälningspliktig om den:

 • medför ökning av en förorening eller av en annan störning så att en det kan uppstå en olägenhet för hälsa och miljö
 • är omfattande i relation till vad det står i eventuellt beslut från miljönämnden
 • innebär att helt ny eller annan teknik används
 • medför att verksamhet, lokaler eller utsläppspunkter utformas på annat sätt än vad som bestämts i ett eventuellt beslut från miljönämnden och därmed leder till att beslutet inte återspeglar den verksamhet som faktiskt bedrivs.

4. Gör anmälan

Minst sex veckor innan gör en ändring i din verksamhet ska du skicka in en anmälan till kommunen. Observera att det kan ta betydligt längre tid att handlägga din anmälan, så börja gärna i tid.

Tänk på det här när du anmäler ändringar

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var noga med följande:

 • Bifoga situationsplan över fastigheten där verksamheten finns.
 • Ange verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen.
Anmäl ändringar

Om du genomför den anmälningspliktiga ändringen utan att ha gjort en anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

5. När anmälan kommit in

Kommunen går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. Kommunen tar ut en avgift för att behandla din anmälan.