• Halmstads webbplatser

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, bygg­nader eller anlägg­ningar som kan vara skadlig för människors hälsa och miljön. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, om buller, avfallshantering och kemikaliehantering. Du behöver ofta anmäla miljöfarlig verksamhet till kommunen eller lämna uppgifter om den.

1. När behöver du anmäla eller lämna uppgifter?

Miljöprövningsförordningen delar in företag som bedriver miljöfarlig verksamhet i olika grupper. För en del av dessa behöver man söka tillstånd, för andra behöver man göra en anmälan eller lämna uppgifter.

I miljöprövningsförordningen ser du lätt vilken grupp din verksamhet tillhör och vilken verksamhetskod den har.

Ansök eller anmäl när du ändrar verksamheten

Även när du ändrar en befintlig verksamhet behöver du göra en anmälan eller söka nytt tillstånd. Läs vår guide om detta:

Lämna uppgifter om din U-verksamhet

En U-verksamhet har liten miljöpåverkan och är varken tillstånds- eller anmälningspliktig. Miljöbalkens regler gäller dock för alla U-verksamheter och dessa omfattas därför av kommunens tillsyn. För att underlätta denna behöver vi uppgifter om du startar, ändrar eller avslutar din U-verksamhet.

Exempel på U-verksamheter är mindre lantbruk, verkstäder och småbåtshamnar.

Lämna uppgifter om din U-verksamhet

Anmäl din C-verksamhet

Om du ska starta en C-verksamhet ska du göra en anmälan till Halmstads kommun. Du ska även anmäla om verksamheten förändras eller upphör.

Särskilda guider för vissa verksamheter

För lantbruk samt för fasadtvätt och blästring finns särskilda guider med regler och anvisningar för att anmäla ny verksamhet:

2. Innan du anmäler

Kontakta gärna kommunen för att diskutera om din verksamhet kan vara anmälningspliktig.

3. Anmäl i tid

Minst sex veckor innan du startar din verksamhet ska du skicka in en anmälan till kommunen. Observera att det kan ta betydligt längre tid att handlägga din anmälan, så börja gärna i tid.

Tänk på det här när du anmäler ny verksamhet

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var noga med följande:

Anmäl din C-verksamhet

Om du startar utan att ha anmält

Om du startar en miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt (C-verksamhet) utan att anmäla det till kommunen kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift Länk till annan webbplats..

4. När anmälan kommit in

Kommunen går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. Kommunen tar ut en avgift för att behandla din anmälan.

5. När verksamheten är igång

Egenkontroll

Du som driver en miljöfarlig verksamhet måste själv kontrollera denna så att risker för människors hälsa och miljön undviks. Det kallas för egenkontroll. Det innebär att du själv ska upprätta rutiner och dokumentera resultatet av kontrollen för att se till att de krav som gäller för verksamheten följs.

Tillsyn

Förutom din egen kontroll av verksamheten utför kommunen tillsyn för att se om lagar och regler följs. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch.

Kommunen gör tillsyn hos C- och U-verksamheter samt även hos B-verksamheter. Kommunen tar ut en avgift för tillsynen.