• Halmstads webbplatser

Hälsoskydd – verksamheter som kräver anmälan

En del verksamheter är enligt miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skyldiga att göra en anmälan till kommunen. Här kan du läsa vilka som omfattas av kravet.

Verksamheter som behöver anmälas

Om du ska starta eller göra förändringar inom någon av verksamheterna nedan behöver du senast sex veckor i förväg göra en anmälan till kommunen. Länkarna leder till guider om hur du ska göra för att anmäla:

Varför ska du anmäla?

Det är ett lagkrav. Kommunen behöver så tidigt som möjligt känna till den nya verksamheten för att kunna lämna råd och upplysningar och ställa de krav som kan behövas för att skydda hälsan hos dem som har kontakt med din verksamhet. Kraven kan exempelvis gälla ventilation, ljudnivå och hygien.

Kommunen tar ut en avgift för att hantera din anmälan.

Om du startar utan att ha anmält

Om du startar en anmälningspliktig verksamhet innan du lämnat in anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift Länk till annan webbplats..

Verksamheter som inte behöver anmälas

  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet där behandling varken penetrerar huden eller utförs i hudbarriären, till exempel hårvård och massage.
  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad.
  • Idrottsanläggningar och campinganläggningar.
  • Lokaler för vård och annat omhändertagande, exempelvis sjukhem, servicehus, häkten och kriminalvårdsanstalter samt lokaler för hälso- och sjukvård.

Observera att du kan behöva anmäla din verksamhet till andra myndigheter, exempelvis IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Förordningen gäller alla verksamheter

Miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats. gäller alla verksamheter – även de som inte behöver göra anmälan. Det innebär att kommunen återkommande kontrollerar att verksamheten inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser.

Enligt miljöbalken och i kommunens taxor benämns verksamheter som lyder under förordningen som H- eller UH-verksamheter.

Krav på egenkontroll

Som verksamhetsutövare måste du ha en fungerande egenkontroll, även om den inte behöver vara skriftlig.