• Halmstads webbplatser

Växtskyddsmedel

Ska du sprida ett växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du göra en anmälan eller söka tillstånd hos kommunen.

1. När behöver du söka tillstånd och när behöver du anmäla spridning?

Växtskyddsmedel får inte användas så att det riskerar att komma ut i vattendrag, till grundvatten eller där de kan orsaka fara för människors hälsa eller miljö. Därför finns det regler för hur de får användas. Du måste antingen ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för spridning på områden som allmänheten har tillträde till.

Vad är växtskyddsmedel?

Växtskyddsmedel är ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som används för att skydda växter och växtprodukter mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter. Ogräsmedel och insektsmedel är två exempel.

Använd förebyggande åtgärder i första hand

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är du skyldig att praktisera så kallat integrerat växtskydd. Det innebär att du i första hand ska använda förebyggande åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter. Om dessa åtgärder inte räcker, kan det bli aktuellt med kemisk bekämpning.

För att ett växtskyddsmedel ska få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen.

Du behöver behörighet för att sprida växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3. För att få sprida medel av klass 1 och 2 krävs att du gått en speciell behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar. Där lär du dig om lagar och regler för hantering, förvaring, utrustning och dokumentation. För att sprida medel av klass 3 behövs inte någon utbildning.

Söka tillstånd eller göra en anmälan?

För att sprida växtskyddsmedel på platser som allmänheten har tillträde till behöver du oftast söka tillstånd. För vissa platser räcker det med att göra en anmälan.

Platser där tillstånd för spridning krävs

Du måste söka tillstånd för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel:

 • I parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till.
  I parker och trädgårdar som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden är spridning förbjuden.
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
  på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Tillståndsplikt gäller inte för spridning på vägområden för att förhindra invasiva främmande arter eller karantänskadegörare, eller för spridning på banvallar.

Platser där anmälan om spridning krävs

Du måste anmäla i förväg om du yrkesmässigt vill sprida växtskyddsmedel:

 • på vägområden för att förhindra invasiva främmande arter eller karantänskadegörare
 • på banvallar
 • på områden som har en sammanhängande area på mer än 1 000 kvadratmeter och där allmänheten får röra sig fritt – men där spridning inte är förbjuden och det inte heller behövs tillstånd för spridning.

Åkermark omfattas inte av anmälningsplikten.

Även för spridning inom ett vattenskyddsområde krävs tillstånd.

2. Anmäl och ansök i tid

Skicka din ansökan om tillstånd till spridning eller din anmälan till kommunen senast fyra veckor innan planerad spridning.

Detta ska du bifoga och redogöra för

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Tänk på att bifoga och redogöra för:

 • Kontaktuppgifter och behörighet för den som ska utföra spridningen. Bifoga kopia på personens sprutcertifikat.
 • Uppgifter om sprutan: fabrikat, storlek, godkänt funktionstest med mera.
 • Kopia på Jordbruksverkets godkännande av sprutan.
 • Platsen för påfyllning av sprutan och avståndet till närmaste vattentäkt, brunn, dike eller vattendrag.
 • Metod för rengöring av sprutan.
 • Uppgifter om platsen där spridningen ska ske. Bifoga en karta där följande markerats: spridningsområdets läge och storlek, brunnar, diken och öppet vatten.
 • Förteckning över preparatens namn och registreringsnummer, med upplysning om dos, syfte, verksamt ämne.
 • Beräknad tidpunkt för spridningen.
Ansök och anmäl

3. När ansökan och anmälan har kommit in

Detta händer med din ansökan

Kommunen går igenom din ansökan och fattar beslut om tillstånd för spridningen. Om ansökan behöver kompletteras hör vi av oss. Beslutet innehåller vanligtvis olika försiktighetsmått som du ska följa. Du får inte genomföra spridningen förrän du fått beslutet.

Kommunen tar ut en avgift för arbetet med din ansökan.

Detta händer med din anmälan

Kommunen går igenom din anmälan och fattar beslut om att medge spridning. Om anmälan behöver kompletteras hör vi av oss. Beslutet innehåller vanligtvis olika försiktighetsmått som du ska följa.

Du får genomföra din spridning tidigast fyra veckor efter att du har lämnat in anmälan även om du inte fått något beslut från oss. Normalt sett handlägger vi din anmälan inom fyra veckor.

Kommunen tar ut en avgift för arbetet med din anmälan.

4. När spridningen har skett

Kommunen kan göra en anmäld eller oanmäld tillsyn på plats i din verksamhet.
Vi tar ut en avgift även för tillsynen.