• Halmstads webbplatser

Lantbruk

Lantbruk påverkar miljön, till exempel vid hantering av växtskyddsmedel och gödsel. Du kan därför behöva göra en anmälan av din verksamhet och även söka vissa tillstånd. För dig som bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda regler.

1. Behöver du anmälan eller tillstånd?

Lantbruk räknas som miljöfarlig verksamhet och regleras av miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats.. Lantbruk delas in i olika klasser beroende på storleken på verksamheten.

Lantbruk som kräver tillstånd

Du behöver ha tillstånd från länsstyrelsen för att driva ett lantbruk som klassas som B-verksamhet. Detta gäller större gårdar med mer än 400 djurenheter.

Lantbruk som kräver anmälan till kommunen

Du behöver göra en anmälan till kommunen för att driva ett lantbruk som klassas som C-verksamhet. Hit hör lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter. På Jordbruksverkets webbplats kan du se hur man beräknar antalet djurenheter Länk till annan webbplats..

Du ska göra anmälan:

 • vid start av verksamheten
 • om verksamheten upphör.

Du behöver även göra en anmälan – eller söka ett nytt tillstånd – när du ändrar i en befintlig verksamhet eller ägareförhållandena ändras.

Övriga lantbruk – kommunen behöver dina uppgifter

Alla övriga lantbruksföretag är U-verksamheter – varken tillstånd eller anmälan krävs. Miljöbalkens Länk till annan webbplats. regler gäller dock för alla, vilket innebär att U-verksamheter omfattas av kommunens tillsyn.

För att underlätta tillsynen behöver kommunen uppgifter om du startar, ändrar eller avslutar din U-verksamhet.

Lämna uppgifter

Regler och tillstånd för lantbruk inom vattenskyddsområde

För lantbruk inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Vattenskyddsområden finns för att skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen.

Spridning av gödsel inom vattenskyddsområde

Gödselspridning

Regler för primär skyddszon

 • Du får inte sprida eller på annat sätt hantera flytgödsel och avloppsslam.
 • Du kan få tillstånd till att använda andra kvävehaltiga gödselmedel om nitrathalten i vatten från en enskild råvattenbrunn i vattentäkten ligger under 20 milligram nitrat per liter vatten.
 • Om nitrathalten överstiger 5 milligram nitrat per liter råvatten ska du vidta åtgärder för att begränsa kväveläckaget i din odling. Då behöver också bifoga en kväveutlakningsberäkning i din ansökan till kommunen.

Regler för sekundär skyddszon

 • Du får inte sprida eller på annat sätt hantera avloppsslam.
 • Du kan få tillstånd till att använda andra kvävehaltiga gödselmedel.
 • Om nitrathalten i vatten från en enskild råvattenbrunn i vattentäkten överstiger 15 milligram nitrat per liter ska du vidta åtgärder för att begränsa kväveläckaget i din odling. Då behöver också bifoga en kväveutlakningsberäkning i din ansökan till kommunen.

Ansök i tid

Om du vill sprida gödsel i ett vattenskyddsområde måste du söka tillstånd. Skicka din ansökan minst sex veckor innan den tid för spridning som din ansökan gäller.

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Var noga med att bifoga:

 • Karta där du har markerat aktuell spridningsareal och skyddsvärda objekt som finns på eller i anslutning till åkerarealen.
 • Kopia på aktuell markkartering. Denna får inte vara äldre än tio år.
 • Redovisning av den planerade växtföljden för den period som ansökan gäller (normalt max 5 år). Ange vilken gödsling som du planerar för respektive gröda och år.
 • Eventuell kväveutlakningsberäkning.

Kontakta gärna kommunen i ett tidigt skede för att få råd och vägledning.

Kommunen tar ut en avgift för att behandla din ansökan.

Ansök om tillstånd för spridning

Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Spridning av växtskyddsmedel

Regler för primär skyddszon

 • Du får inte använda kemiska växtskyddsmedel.

Regler för sekundär skyddszon

 • Du kan få tillstånd för att använda kemiska växtskyddsmedel.
 • Du får bara använda sådana kemiska växtskyddsmedel som enligt resultat från MACRO-DB steg 1 eller 2 kan förväntas förekomma i koncentrationer under 0,10 mikrogram per liter i grundvattnet. MACRO-DB är ett verktyg för riskbedömning av transport av växtskyddsmedel till grundvatten och ytvatten.

Uppgifter som behövs inför MACRO-DB-körningar steg 2

Simuleringsnamn och beskrivning

 • Simuleringsnamn: Skriv namn på alla preparat du söker tillstånd för.
 • Beskrivning: Preparatets substans.

Markegenskaper och hydrologiska faktorer

 • Modermaterial: Ska väljas från SGU:s kartvisare för jordarter.
 • Alvens textur: Från jordartsanalys annars samma som matjorden om det är valbart i MACRO-DB.
 • Matjordens textur: Från markkartering eller jordartsanalys.
 • Mullhaltsklass: Uppgifter från markkartering.
 • Dränering: Viktigt att det blir rätt val här. Artificiell dränering ger mindre läckage till grundvattnet än naturlig dränering. Därför är det viktigt att du är noga med att välja det som stämmer in på det aktuella skiftet för att få ett representativt resultat.

Om du vill påvisa annan jordart än vad SGU:s jordartskarta visar

Om du som verksamhetsutövare vill påvisa att marken inte är så sårbar som SGU:s jordartskartor indikerar prövas din ansökan om tillstånd i två steg.

Steg 1.
Skicka in hela ansökan med undantag för MACRO-DB-körningar, tillsammans med underlag som visar på annan jordart än SGU:s jordartskarta. Miljöförvaltningen granskar underlaget och meddelar vilken jordart vi bedömer är aktuell för MACRO-DB-körningar steg 2.

Steg 2.
Du kompletterar ansökan med MACRO-DB-körningar steg 2.

Ansök i tid

Om du vill sprida växtskyddsmedel i ett vattenskyddsområde, skicka din ansökan om tillstånd minst sex veckor innan den tid för spridning som din ansökan gäller.

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Var noga med att bifoga:

 • Karta där du har markerat aktuell spridningsareal och skyddsvärda objekt som finns på eller i anslutning till åkerarealen.
 • Sammanställning av de växtskyddsmedel som ansökan gäller.
 • Resultat från simuleringskörning med MACRO-DB för varje växtskyddsmedel som ansökan gäller.
 • Kopia på protokoll från utförd funktionskontroll av lantbrukssprutan.
 • Jordbruksverkets godkännande av spridningsutrustningen.

Kontakta gärna kommunen i ett tidigt skede för att få råd och vägledning.

Kommunen tar ut en avgift för att behandla din ansökan.

Ansök om tillstånd för spridning

Övriga tillstånd och anmälningar för spridning av gödsel

Spridning inom detaljplanelagt område

För att få sprida gödsel inom detaljplanelagt område, eller inom 500 meter från ett sådant område, behöver du göra en anmälan till kommunen.

Skicka din anmälan minst två veckor före spridning.

Anmäl gödselspridning

Undantag för spridning under vintermånaderna

Under perioden 1 november–28 februari är det normalt gödslingsförbud. Om du vill sprida gödsel under den perioden så måste du först ansöka hos kommunen om att få göra ett undantag.

Ansök om undantag

2. Anmäl ny verksamhet

Skicka din anmälan senast sex veckor innan du startar verksamheten. En komplett anmälan går snabbare att handlägga.

Viktigt att tänka på när du anmäler ny verksamhet

 • Bifoga situationsplan över fastigheten där verksamheten finns. Markera aktuell spridningsareal inklusive skyddsvärda objekt på eller i anslutning till åkerarealen.
 • Ange verksamhetskoder enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet – hälsoskydd (FMVH-bilagan). Den finns i förteckningen över tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter i kapitel 2 i miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats.
 • Ange avfallskoder (EWC-koder). De finns i bilaga 4 till avfallsförordningen Länk till annan webbplats..
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller vd.
Anmäl ny verksamhet

3. När anmälan kommit in

Kommunen går igenom din anmälan om ny verksamhet och kontaktar dig om något behöver kompletteras. Kommunen tar ut en avgift för att behandla din anmälan.

4. När verksamheten är igång

Kommunen gör tillsyn på ditt lantbruk. Hur ofta det sker beror på omfattningen av din verksamhet. Du betalar en avgift för den tillsyn som kommunen gör av din verksamhet.

5. Om verksamheten upphör

Om du avslutar din verksamhet ska du anmäla detta till kommunen.

Anmäl att verksamheten upphör