• Halmstads webbplatser

Fasadtvätt och blästring

Om du som fastighetsägare eller företagare ska rengöra, blästra eller renovera fasader, tak, broar eller andra konstruktioner finns det regler du måste följa för att inte riskera människors hälsa och undvika skador på djur och natur. Om ytan är större än 500 kvadratmeter ska du göra en anmälan till kommunen innan du börjar ditt arbete.

1. När behöver du anmäla fasadtvätt och blästring?

Du ska göra en anmälan till kommunen om du ska tvätta eller blästra tak eller fasader som är större än 500 kvadratmeter. Kravet på anmälan finns i Miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats.: "Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning", kapitel 16, paragraf 7.

Oavsett hur stor yta du ska rengöra eller blästa, och oavsett om du behöver anmäla eller inte så krävs samma försiktighetsåtgärder för att skydda människors hälsa och den omgivande miljön. Som fastighetsägare har du huvudansvaret för att arbetet blir gjort på rätt sätt.

Som fastighetsägare eller utförare har du också ansvar för att skydda omgivningen från störningar, exempelvis buller, stoft och vattenstänk från rengöringen.

2. Innan du gör anmälan

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för utsläpp och buller.

Utsläpp till vatten

Utsläppen av utgående vatten bör inte överskrida Laholmsbuktens VA:s Riktlinjer för utsläpp från yrkesmässig verksamhet Länk till annan webbplats..

Utsläpp till mark

Utsläpp av tvättvatten direkt på en gräsmatta, i buskar eller liknande får bara ske om föroreningshalten i vattnet är låg.

Avfall

Det avfall som uppstår vid blästring och rengöring kan vara farligt avfall. Tänk då på att detta ska omhändertas och förvaras på ett korrekt sätt.

Andra tillstånd som kan behövas

Du kan behöva andra tillstånd för att få utföra ditt arbete, till exempel för att sätta upp byggnadsställning på gångväg eller cykelväg.

3. Anmäl i tid

Tänk på att börja i tid. Minst sex veckor innan du ska starta arbetet ska du skicka anmälan till kommunen.

Tänk på det här när du anmäler

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var noga med följande:

  • Bifoga situationsplan över fastigheten där verksamheten finns.
  • Ange verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen. Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.71.
  • Ange avfallskoder (EWC-koder). De finns i Avfallsförordningens bilaga 4  Länk till annan webbplats.(strax ovanför mitten av sidan).
  • Eventuell tidigare provtagningsresultat på utgående vatten.
  • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller vd.
Gör anmälan

4. När anmälan har kommit in

Kommunen går igenom din anmälan och fattar beslut. Vi kontaktar dig om något behöver kompletteras. Kommunen tar ut en avgift för att behandla din anmälan.

Du kan följa ditt ärende i kommunens e-tjänst: Miljö, hälsa och livsmedel – följ ditt ärende

5. När verksamheten har startat

Alla som bedriver verksamhet som kan innebära negativ påverkan på människors hälsa eller miljön ska utföra egenkontroll. Det kravet ställs i miljöbalken. För miljöpåverkande verksamheter som kräver anmälan finns det särskilda krav på hur egenkontrollen ska utföras.