• Halmstads webbplatser

Explosiv vara

Verksamheter som hanterar explosiva varor behöver nästan alltid någon form av tillstånd. Det finns många olika sådana och de prövas av olika myndigheter. Oavsett om din hantering kräver tillstånd eller inte så gäller lagens krav på säker hantering.

1. Vilka tillstånd söker du hos kommunen?

Vad är en explosiv vara?

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar är exempel på vanligt förekommande explosiva varor.

Detaljerad information om vad en explosiv vara är finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats..

Tillstånd för hantering av explosiva varor hanteras av flera olika myndigheter. Hos kommunen ansöker du om tillstånd för:

 • Förvärv och innehav av explosiva varor
  För dig som ska köpa eller som äger explosiva varor.
 • Förvaring av explosiva varor
  För dig som har ett förråd och ska förvara egna eller någon annans explosiva varor.
 • Handel med explosiva varor
  För dig som ska bedriva handel med explosiva varor, exempelvis ammunition eller fyrverkeriartiklar.
 • Överföring av explosiva varor inom Sverige
  För dig som ska ta emot och transportera explosiva varor från en säljare till ett förråd eller direkt till en arbetsplats där varorna ska förbrukas samma dag.

Du kan behöva söka flera olika tillstånd samtidigt, även från olika myndigheter, beroende på hur din hantering ser ut.

Kontakta gärna kommunen i ett tidigt skede för att få råd och vägledning om vad som gäller för din verksamhet. Detta gäller särskilt vid större förändringar i verksamheten och vid ägarbyten.

Ett tillstånd från Halmstads kommun gäller i högst tre år.

Andra tillstånd som du kan behöva

Sprängning och fyrverkerier

Ska du spränga och använda pyrotekniska artiklar, exempelvis fyrverkerier, ska du söka tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats..

Föra in eller ut varor över Sveriges gränser

Ska du föra in eller ut explosiva varor över landets gränser behöver du tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Ändrade rutiner för att söka tillstånd

Lagen om brandfarliga och explosiva varorskydd skärptes 2021 och rutinerna vid tillståndsprövningar har därför förändrats, med betoning på större kontroll av dem som handskas med explosiva varor. Läs om ändringarna på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats..

2. Innan du ansöker

De krav som ställs för att få tillstånd preciseras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Handbok för hanteringar av explosiva varor. Länk till annan webbplats.

 • Platsen för hanteringen
 • Lokalen för förvaring (avsnitt 9).
 • Kunskap för hantering (avsnitt 8).
 • Klassningsplan för explosionsfarlig miljö med zonindelning (avsnitt 6).
 • Krav på föreståndare (avsnitt 2).

Gör en riskutredning

Tänk på att i god tid göra en riskutredning av din verksamhet. En sådan krävs för att du ska få tillstånd. Utredningen ska bifogas till ansökan.

3. Ansök i tid

Tänk på att söka tillstånd i god tid innan du ska börja ny hantering, helst tre månader i förväg. Om du redan har ett tillstånd ska du söka nytt i god tid, senast fyra veckor innan det gamla löper ut. Skickar du inte in den nya ansökan i tid riskerar du att verksamheten stoppas i väntan på nytt tillstånd.

Utse föreståndare

För att få tillstånd ska du utse en eller flera föreståndare för hantering av de explosiva varorna. Om du gör en förnyad ansökan prövas även den tidigare godkända föreståndaren.

Detta gäller när du utser föreståndare

 • Föreståndaren ska godkännas av kommunen innan verksamheten får startas.
 • Inför godkännandet begär kommunen in uppgifter om personen från Rikspolisens misstanke- och belastningsregister.
 • Den som utses ska ha den kompetens som behövs i förhållande till hanteringen.
 • Om föreståndaren slutar under pågående tillståndsperiod ska en ny utses och godkännas.
 • Uppgifter om föreståndare lämnas i e-tjänsten för ansökan.

Beskriv vilka personer som har betydande inflytande

Om den sökande är en juridisk person ska de personer som har betydande inflytande över verksamheten lämplighetsprövas.

Detta gäller när du beskriver personer med betydande inflytande

 • Lämna namn, personnummer och uppgift om roll i verksamheten för personer med betydande inflytande i verksamheten.
 • Om någon av dem byts ut eller om nya tillkommer så ska du snarast meddela detta till kommunen.
 • Du ska också göra en ny anmälan av dessa personer varje gång du söker nytt tillstånd för verksamheten.

Roller med betydande inflytande

 • Aktiebolag
  Vd, styrelseledamöter och övriga personer med betydande aktieinnehav i bolaget, det vill säga med en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
 • Handelsbolag eller kommanditbolag
  Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
 • Ekonomisk förening
  Vd och styrelseledamöter.
 • Ideell förening
  Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.
 • Statlig myndighet
  Arbetsordningen hos den sökande myndigheten avgör vilka personer som genom beslutsbehörighet kan anses ha ett betydande inflytande.
 • Kommunal myndighet eller nämnd
  Delegationsbeslut och arbetsbeskrivningar för olika befattningar kan vara till hjälp för att avgöra vilka som har ett betydande inflytande. Den politiska ledningen i en kommun behöver inte prövas eftersom enskilda politiker inte på egen hand kan ta beslut som har betydande inverkan på verksamheten.

Amälan deltagare i verksamheten

Alla personer som ska köpa, sälja, tranportera och hantera explosiva varor ska anmälas till kommunen. Deras lämplighet att arbeta med explosiva varor ska godkännas innan de kan få delta i din verksamhet.

Detta gäller när du anmäler deltagare

En deltagare är en person som fysiskt befattar sig med de explosiva varorna i en tillståndspliktig verksamhet men som inte är föreståndare.

Roller som behöver anmälas som deltagare

 • Operatörer i industriföretag som tillverkar explosiva varor.
 • Bergarbetare som laddar och kopplar sprängsalvor.
 • Försäljningspersonal som säljer ammunition eller krut.
 • Förrådspersonal som självständigt arbetar med lastning och leveranser av explosiva varor i förråd.
 • Personer som ansvarar för övervakning av explosiva varor som inte är inlåsta i förråd.

Roller som vanligtvis inte behöver anmälas som deltagare

Personer som hanterar explosiva varor som är mindre stöldbegärliga (begärlighetsgrad C) enligt MSB:s föreskrifter Länk till annan webbplats. behöver inte anmälas eller prövas. Inte heller de som arbetar med andra sysslor på en plats där explosiva varor hanteras:

 • En operatör som till exempel enbart borrar eller täcker borrhålen efter laddning och inte deltar i hanteringen av sprängmedlen på en sprängplats.
 • Personer som tillfälligt hyrs in som medhjälpare för att till exempel bära fram kartonger med sprängmedel till borrplatsen eller för att lasta in en större leverans i ett förråd – om hanteringen sker under medverkan eller övervakning av godkända personer.
 • Bevaknings- och servicepersonal som inte deltar i hanteringen av de explosiva varorna.

Tänk på det här när du ansöker

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Ta hjälp av kapitel 2 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok för hanteringar av explosiva varor Länk till annan webbplats..

Var noga med detta i din ansökan

 • Beskriv platsen för hanteringen
  Om du ska hantera de explosiva varorna på en fast plats ska du uppge adress och fastighetsbeteckning. Beskriv platsen och dess närmaste omgivning inklusive eventuella skyddsobjekt och avståndet till dessa. Om hanteringen ska bedrivas i en byggnad bör du bifoga en ritning eller skiss av lokalerna samt gärna några foton av platsen.

 • Beskriv förvaringen
  Om du ska förvara av explosiva varor ska du beskriva förråden. Du ska också lämna uppgifter om varornas sort, mängd och klassificering samt uppgifter som visar att förråden uppfyller kraven för förvaring av explosiva varor.

 • Beskriv användningen
  Om din hantering omfattar användning av explosiva varor ska du beskriva de varor som ska användas, till exempel typer och kategorier av pyrotekniska artiklar. Du ska också lämna bevis på att du har kunskap att använda de explosiva varorna, till exempel utbildning för pyrotekniska artiklar.

 • Bifoga en riskutredning (se ovan).

 • Bifoga eventuellt en klassningsplan för explosionsfarlig miljö med zonindelning

 • Uppgifter om föreståndare
  Uppge person- och kontaktuppgifter för varje föreståndare. Bifoga också dokument som visar att personen har relevanta kunskaper för att sköta sin uppgift och en förteckning över avtalade arbetsuppgifter och ansvarsområde.

 • Behörig ska skriva under
  Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller vd.
Ansök om tillstånd för hantering av explosiv vara

Du använder samma e-tjänst för alla tillstånd men fyller i olika beroende på vilket tillstånd du behöver.

4. När ansökan kommit in

Senast 14 dagar efter att kommunen fått din ansökan får du besked om vem som handlägger den. Då får du också information om de olika stegen i tillståndsprocessen.

Efter att ansökan är fullständig har kommunen normalt tre månader på sig att fatta beslut. Kommunen bedömer om du kommer att ta ditt ansvar enligt de regler som gäller för säker hantering av explosiva varor.

Kommunen tar ut en avgift för att behandla din ansökan.

5. När verksamheten har startat

Förutom att du själv kontrollerar verksamheten genom det systematiska brandskyddsarbetet utför kommunen tillsyn för att se om lagar och regler följs.
Behovet i din verksamhet avgör hur ofta tillsynen sker.

Du betalar en avgift för tillsynen.

När kan ett tillstånd dras tillbaka?

Om din verksamhet inte sköter hanteringen av explosiva varor på ett säkert sätt kan tillståndet dras tillbaka. Detta kan se med omedelbar verkan.

Tillståndet kan också dras tillbaka om det har skett förändringar i verksamheten som du inte har anmält i en ny tillståndsansökan, exempelvis att personer med betydande inflytande har bytts ut. Ytterligare ett skäl kan vara om personer som inte är godkända arbetar med de explosiva varorna.