• Halmstads webbplatser

Brandskydds­utbildningar

Räddningstjänsten i Halmstad arbetar för att öka kunskapen om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder. Vi erbjuder utbildningar för företag, förvaltningar och organisationer.

Anmäl dig till någon av utbildningarna

Allmän brandkunskap

På utbildningen får du lära dig varför det börjar brinna. Vi pratar om hur du ska agera vid en brand på din arbetsplats eller i din bostad. Du får även lära dig hur du kan förhindra att bränder uppstår. Kursen avslutas med praktik där du bland annat får genomföra en släckövning med handbrandsläckare.

Målgrupp: Utbildningen är lämplig för alla, inga förkunskaper krävs

Antal deltagare: Max 20 personer

Tidsåtgång: 3 timmar (cirka 2 timmar teori och 1 timme praktik)

Plats: Räddningstjänsten (BAS), Kristinehedsvägen 2 i Halmstad, eller på er arbetsplats.

Våra utbildare kopplar även ihop utbildningen med egna erfarenheter från verkliga händelser. Det finns även möjlighet för oss att komma ut till er arbetsplats för att mer i detalj prata om just era förutsättningar.

Innehåll:

 • Hur en brand uppkommer
 • Hur man släcker den lilla branden
 • Hur man utrymmer vid brand
 • Risker som finns i ditt hem och din arbetsplats
 • Brandceller
 • Gruppdiskussioner
 • Släckutrustning
 • Praktik

Anläggningsskötare för automatiskt brandlarm

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt Svensk brandskyddsförenings standard "SBF 110" ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare.

Den här utbildningen ger kunskap om anläggningens funktion, skötsel och handhavande. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmanläggning.

Antal deltagare: Max 20 personer

Tidsåtgång: 7 timmar. Lunch och fika ingår.

Plats: Räddningstjänsten (BAS), Kristinehedsvägen 2 i Halmstad.

Efter utbildningen har anläggningsskötaren bland annat fått kunskap om:

 • Brandlarmanläggningens funktion.
 • Funktion och skötsel av ingående komponenter.
 • Omfattning av lämpliga skötsel- och underhållsåtgärder.
 • Brandlarmanläggningens omfattning.
 • Verksamheten i lokalerna med brandlarmanläggning.
 • Säkerhetsföreskrifter och övrigt brandskydd för lokalerna med brandlarm.
 • Hur man motverkar att onödiga larm uppstår.
 • Riskbedömningar som gör att förändringar måste göras i brandlarmsanläggningen.
 • Anläggningsskötare ska även ha en viss kännedom om allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete krav och regelverk för brandlarmanläggningar.

Brandskyddskontrollant

Utbildningen ger en helhetsbild av de olika delarna och funktionerna inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA), men lägger fokus på egenkontroller av brandskyddet. Syftet är att lära sig hur man kan identifiera och åtgärda brandrisker och hur man utför kontroller av brandskyddet. Målet är att ni ska kunna arbeta som brandskyddskontrollanter på era arbetsplatser.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till brandskyddskontrollanter.

Antal deltagare: Max 20 personer

Tidsåtgång: 4 timmar

Plats: Räddningstjänsten (BAS), Kristinehedsvägen 2 i Halmstad.

Innehåll:

 • Kännedom om ”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) och tolkning av denna
 • Kännedom om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) allmänna råd och föreskrifter
 • Egenkontroll: Vad? Hur? När?
 • Förebyggande brandskydd
 • Rekommendationer om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet och vilka krav som ställs utifrån lagar och byggregler
 • Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar
 • Vad systematiskt brandskyddsarbete innebär
  Kursdeltagarna får praktiskt tillämpa kunskaperna som kontrollant i vår utbildningslokal.

Brandfarliga Heta Arbeten

Utbildningen är till för dig som arbetar med Brandfarliga Heta arbeten", alltså brandfarliga arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning. Utbildningen innehåller både teori som praktik.

Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest får hetarbetaren ett bevis på sin behörighet – ett certifikat. Detta är giltigt i fem år.

Målgrupp: Utbildningen är till för dig som arbetar med brandfarliga arbeten, som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning. Försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga och entreprenörer som utför eller brandfarliga arbeten.

Antal deltagare: Max 20 personer

Tidsåtgång: 8 timmar, uppdelat i olika block. Lunch och fika ingår.

Plats: Räddningstjänsten (BAS), Kristinehedsvägen 2 i Halmstad, eller på er arbetsplats.

Innehåll:

 • Allmänt om brandfarliga heta arbeten
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning
 • Förebyggande brandskydd
 • Brandfarlig vara och explosiva atmosfärer
 • Tätskiktsarbete
 • Bränder som orsakats av heta arbeten

Hjärt- och lungräddning och första hjälpen

På utbildningen får du lära dig att känna igen ett hjärtstopp, ta beslut om att påbörja och utföra hjärt- och lungräddning enligt nationella riktlinjer samt får en inblick i hur en hjärtstartare används. Du får också grundläggande kunskaper om hur du snabbt och enkelt kan hjälpa en person som drabbas av en olycka eller sjukdomsfall.

Målgrupp: Utbildningen är lämplig för alla, inga förkunskaper krävs.

Antal deltagare: Max 15 personer

Tidsåtgång: 3 timmar

Plats: Räddningstjänsten (BAS), Kristinehedsvägen 2 i Halmstad, eller på er arbetsplats.

Innehåll:

 • Hjärt- och lungräddning med förevisning av hjärtstartare
 • Första hjälpen
 • Grundläggande sjukvård

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare och första hjälpen

På utbildningen får du lära dig att känna igen ett hjärtstopp, ta beslut om att påbörja och utföra hjärt- och lungräddning enligt nationella riktlinjer, både med och utan hjärtstartare. Du får också grundläggande kunskaper om hur du snabbt och enkelt kan hjälpa en person som drabbas av en olycka eller sjukdomsfall.

Målgrupp: Utbildningen är lämplig för alla. Godkänd webbutbildning i D-HLR krävs (fördjupad utbildning i hjärt- och lungräddning för insatspersonal).

Antal deltagare: Max 15 personer

Tidsåtgång: 4 timmar

Plats: Räddningstjänsten (BAS), Kristinehedsvägen 2 i Halmstad, eller på er arbetsplats.

Innehåll:

 • Hjärt- och lungräddning
 • Använda en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
 • Första hjälpen
 • Grundläggande sjukvård
 • Situationsanpassad träning

Hjärt- och lungräddning på barn

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar eller ofta kommer i kontakt med barn, exempelvis personal inom skolan, förskola, badvakter, busschaufförer och personal på andra platser där många barnfamiljer vistas. Utbildningen riktar sig även till dig som leder barngrupper som exempelvis fotbollslag eller ridskola.

Målgrupp: Utbildningen är lämplig för alla, inga förkunskaper krävs.

Antal deltagare: Max 15 personer

Tidsåtgång: 3 timmar

Plats: Räddningstjänsten (BAS), Kristinehedsvägen 2 i Halmstad, eller på er arbetsplats.

Innehåll:

Du får lära dig att känna igen ett hjärtstopp, att ta ett beslut om att påbörja och utföra hjärt- och lungräddning enligt gällande riktlinjer, både med och utan hjärtstartare. Du får också en inblick i hur du snabbt och enkelt kan hjälpa barn som drabbas av olycka eller sjukdomsfall.

 • Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare
 • Första hjälpen
 • Grundläggande sjukvård

Släckövning

Släckövningen är en kort praktisk övning där du lär dig att använda brandfilt och handbrandsläckare.

Målgrupp: Utbildningen är lämplig för alla, inga förkunskaper krävs

Antal deltagare: Max 20 personer

Tidsåtgång: Cirka 1 timma

Plats: Räddningstjänsten (BAS), Kristinehedsvägen 2 i Halmstad, eller på er arbetsplats.

Innehåll:

 • Genomgång av de vanligast förekommande handbrandsläckarna
 • Genomgång av användningsområde och användning av handbrandsläckare
 • Praktisk övning: släcka en mindre brand med brandsläckare samt brandfilt

Vi rekommenderar oöm klädsel.

Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildningen ger en helhetsbild av de olika delarna och funktionerna inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och på vilket sätt dessa har betydelse för ett hållbart arbete över tid.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till brandskyddsansvariga

Antal deltagare: Max 20 personer

Tidsåtgång: 4 timmar

Plats: Räddningstjänsten (BAS), Kristinehedsvägen 2 i Halmstad, eller på er arbetsplats.

Innehåll:

I utbildningen får du information om det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och vad det innebär enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

 • Kännedom om ”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) och tolkning av denna.
 • Kännedom om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) allmänna råd och föreskrifter.
 • Egenkontroll - Vad? Hur? När?
 • Förebyggande brandskydd.
 • Rekommendationer om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet samt vilka krav som ställs utifrån lagar och byggregler.
 • Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar.
 • Kommunens ansvar i byggprocessen och vid tillsyn av brandskyddet.
 • Vad systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär.
 • Hur det praktiskt kan tillämpas.

Utrymningsövning

Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Övningen ska säkerställa organisationens och verksamhetens handlingsberedskap vid brand.

Målgrupp: All personal i alla typer av verksamheter.

Anläggningsskötare eller motsvarande med behörighet och kunskap att hantera larmet innan, under och efter övningen, ska vara på plats vid utrymningsövningen för att kunna sätta eventuellt larm i serviceläge och återställa. Våra instruktörer har ingen behörighet att sköta detta.

Tidsåtgång: 1-1,5 timme (beroende på förberedelser och återställningstid på plats)

Plats: Utbildningen genomförs på er arbetsplats.

Innehåll:

 • Övningen planeras i samverkan mellan instruktörer från räddningstjänsten och ansvarig i din verksamhet.
 • Vi iscensätter en brandsituation där personalen behöver utrymma. Övningen kan genomföras med eller utan rök. Vi kan erbjuda en teoretisk del innan övningen om det finns intresse för det.

Vi rekommenderar att utrymningsövning genomförs minst en gång per år.

Åtgärder vid trafikolycka

Utbildningen innehåller grunderna i första hjälpen med både teori och praktik. Du får lära dig var du ska göra de första kritiska minuterna; kontrollera livstecken, skapa öppen luftväg, stabilt sidoläge och eventuell åtgärd vid luftvägsstopp.

Du får lära dig hjärt- och lungräddning och hur du använder en hjärtstartare. Vi går igenom hur du kan stoppa allvarliga blödningar, stabilisera rygg- och nackskador och avslutar med ett olycksscenario.

Målgrupp: Utbildningen är lämplig för alla. Deltagarrna ska tidigare ha genomfört HLR-utbildning (hjärt- och lungräddning).

Antal deltagare: Max 20 personer

Tidsåtgång: 4 timmar

Plats: Räddningstjänsten (BAS), Kristinehedsvägen 2 i Halmstad, eller på er arbetsplats.