• Halmstads webbplatser

Tillfälligt serverings­tillstånd till allmänheten

Om du ska sälja och servera alkohol vid ett arrangemang dit allmänheten får komma behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd. Arrangemanget kan vara ett enstaka tillfälle eller pågå under en begränsad tid, exempelvis en konsert, en festival eller en tillfällig sommarservering.

När behöver du tillstånd?

Du behöver tillståndet för att få sälja och servera all slags alkoholhaltiga produkter som vin, sprit, starköl, cider, alkoholhaltig glass och liknande.

När du har tillstånd och något förändras

Om det sker förändringar i verksamheten ska du anmäla dessa, exempelvis nya kontaktuppgifter. Enligt alkohollagen är du skyldig att anmäla förändringar. Du kan ibland också behöva söka ett nytt tillstånd.

Anmäl förändringar och sök förnyat tillstånd

Exempel på förändringar som kräver anmälan eller ny ansökan

 • Förändringar i kontaktuppgifter.
 • Förändringar i bolaget, exempelvis nya ägare eller ändring bland de personer som har betydande inflytande i rörelsen, förändringar i verksamhetens inriktning och ombyggnad av lokalen.
 • Ändring av serveringsansvariga.
 • Ny lokal för cateringverksamhet.
 • Kryddning av egen snaps.
 • Arrangemang med provsmakning av alkoholdrycker.
 • Serveringsverksamheten upphör.

Så prövas din ansökan

För att få ett serveringstillstånd ska du som söker och ditt bolag uppfylla höga krav på lämplighet och visa att serveringen kommer att skötas enligt alkohollagens regler.

Kommunen kontrollerar detta genom att göra en prövning i tre steg, en så kallad lämplighetsprövning. Du behöver också visa att du och viktiga personer i verksamhetens ledning har kunskap om alkohollagstiftningen.

Krav som ställs på dig

För att få serveringstillstånd får du enligt alkohollagen inte ha:

 • ett brottsligt förflutet
 • skulder till staten eller kommunen.

För att kontrollera detta hämtar handläggaren information från Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogden och kreditupplysningsföretag.

Krav som ställs på lokalen eller platsen för serveringen

För att du ska få tillstånd måste din lokal eller platsen för serveringen leva upp till kraven:

 • Mat ska erbjudas.
 • Det ska gå att utrymma lokalen eller platsen utan problem om det börjar brinna.

Alkoholpolitisk prövning

Det är viktigt att serveringen av alkohol inte leder till några problem med oordning i området där den ska finnas. Kommunen ger därför inte serveringstillstånd till:

 • arrangemang eller lokaler med hög ljudnivå som stör grannar
 • spelklubbar och sexklubbar
 • drogliberala rörelser eller föreningar.

I denna bedömning väger polisens och miljönämndens yttrande tungt.

Krav på kunskap om alkohollagstiftningen

För att få serveringstillstånd måste du visa att du och andra i din verksamhet har kunskap om vilka krav som ställs i alkohollagen. Minst 50 procent av bolagets styrelseledamöter eller ägarna ska ha kunskaper om alkohollagstiftningen – ni ska ha klarat Folkhälsomyndighetens kunskapsprov.

Du ska bifoga intyg om godkänt prov till din ansökan. Detta får inte vara äldre än tre år. Har du redan ett serveringstillstånd i en kommun behöver du inte förnya ditt kunskapsprov när du ansöker om nytt tillstånd.

Din handläggare på kommunen bedömer vilka i din verksamhet som ska göra kunskapsprovet. Detta utförs på plats hos kommunen; din handläggare bokar en tid. Det är sedan Folkhälsomyndigheten som tillhandahåller och rättar kunskapsprovet.

Den utbildning som behövs inför provet måste du själv skaffa. Du kan hitta privata utbildare på internet.

Kunskapsprovet ska även göras vid ansökan om provsmakningstillstånd, tillstånd för pausservering samt då nya personer kommer in i bolagets ledning.

För att få serveringstillstånd ska du uppfylla kraven i kommunfullmäktiges riktlinjer för serveringstillstånd. Beställ riktlinjerna genom att kontakta kommunen.

Innan du ansöker

Du kan också behöva söka andra tillstånd. Att se till att nödvändiga tillstånd finns är ditt eget ansvar.

Andra tillstånd du kan behöva

Du behöver också göra en anmälan om kassaregister Länk till annan webbplats. till Skatteverket.

Ansök i tid

Skicka in ansökan minst fyra månader innan du behöver ditt tillstånd. Handläggningen går fortare om ansökan är komplett.

Detta ska du bifoga

Registreringsbevis för företaget

Registreringsbeviset ska vara högst tre månader gammalt. Du får det från Bolagsverket. Om man inte kan se på registreringsbeviset vem som är firmatecknare, måste du lämna in en annan handling som visar att du har behörighet att teckna firma.

Uppgifter om ägarförhållanden

Det är viktigt för din handläggare att få veta vem som äger företaget. Om det är ett aktiebolag ska du lämna in en kopia av aktieboken där man kan se vem eller vilka som äger bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om det är ett handelsbolag eller kommanditbolag ska du lämna in en kopia av bolagsavtalet där man kan se hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Om företaget ingår i en koncern ska du även lämna in en organisationsskiss som visar vilka bolag som är ägare, hur stor andel de äger och vilka enskilda personer som slutligen är ägare.

Bevis om uppdrag som funktionär

Om du är engagerad i andra företag eller föreningar ska du visa detta genom ett utdrag från Bolagsverket. På utdraget ska man kunna se alla ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare, eventuella företrädare och finansiärer.

Hyres- eller nyttjanderättsavtal för lokalen eller nyttjanderätt till servering utomhus eller i tält

Du ska lämna in hyreskontrakt och eventuellt överlåtelseavtal för bolaget där serveringen ska bedrivas alternativt lämna in bevis om äganderätt. Bifoga även bilagor till hyreskontraktet. Avtalet ska vara undertecknat av hyresvärd och hyresgäst. Hyresvärden ska ha gett sitt godkännande för alkoholservering i lokalen. Du ska också bifoga bevis om dispositionsrätt för mark om du ska ta mark i anspråk för att exempelvis sätta upp ett tält. Är det allmän mark ska du bifoga ett tillståndsbevis från polisen.

Beskrivning av evenemanget

Du ska beskriva inriktning, huvudsaklig målgrupp, matutbudet, dans, underhållning, öppettider, särskilda åldersgränser, hur ordning och nykterhet ska hanteras.

Ritning över serveringsytan med bordsplacering

Markera serveringsytan med färg. Ritningarna ska helst vara i A4-format. Ritningen ska visa hur serveringsytan kommer att se ut i färdigt skick när det gäller bordsavdelning samt antal platser vid bord. Eventuell bardisk och scen ska vara inritad. Ingår det uteservering i ansökan ska den också vara med på ritningen. Avgränsning, placering av borden samt antal platser vid bord ska framgå.

Meny

För att få tillfälligt serveringstillstånd krävs att du erbjuder tillagad eller på annat sätt tillredd mat. Observera att du även måste ha ett brett utbud av alkoholfria alternativ. Bifoga meny med prisuppgifter på mat och dryck.

Intyg på godkänt kunskapsprov

Om du redan tidigare gjort ett kunskapsprov ska du bifoga intyg på godkänt prov. Intyget får vara maximalt tre år gammalt, i annat fall måste du göra ett nytt. Se ovan.

Anmälan av serveringsansvariga personer

Det ska alltid finnas någon på plats som är ansvarig för alkoholserveringen, antingen du som tillståndshavare eller en serveringsansvarig. Det är du som ansvarar för att personen är lämplig för uppgiften. Lämna uppgift om serveringsansvarig person när du ansöker.

Eventuell fullmakt för ombud

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Om du istället använder dig av ett ombud ska du bifoga en fullmakt.

Ansök om tillfälligt serveringstillstånd

Via länken kan du även anmäla förändringar i verksamheten. Se punkt 2.

När ansökan kommit in

Innan kommunen behandlar din ansökan ska du betala en avgift. Du får en faktura. Avgiften täcker kostnaderna för handläggningen och kan därför inte återbetalas om du får avslag.

När du har betalat går kommunen igenom din ansökan. Du får besked via e-post eller brev att den har tagits emot. I beskedet får du veta vad som eventuellt behöver kompletteras eller om ansökan är komplett. Kommunen gör sedan en lämplighetsprövning (se beskrivning ovan).

När verksamheten har startat

Som ägare ansvarar du för att reglerna följs vid försäljning och servering. Det är ditt ansvar att personalen känner till dem. Reglerna finns i alkohollagen, där du kan läsa krav på försäljning, marknadsföring, servering, lokaler, personal med mera.

Om lagen inte följs

Kommunen gör kontroller i din verksamhet vid såväl anmälda som oanmälda besök och inhämtar löpande information från Polis och Skatteverket om hur din verksamhet sköts.

Om kommunen vid kontroll upptäcker att lagen inte följs riskerar du att få en sanktion, det vill säga en erinran, varning eller återkallelse av tillståndet. Om du serverar alkohol till personer under 18 år eller märkbart berusade personer, riskerar du böter eller fängelse upp till sex månader.