• Halmstads webbplatser

Serverings­tillstånd för slutet sällskap

Ska du sälja och servera alkohol till ett begränsat antal, i förväg bestämda, gäster? Då behöver du ett serveringstillstånd för slutna sällskap. Det gäller även dig som har cateringverksamhet eller festvåning.

När behöver du tillstånd?

Du behöver ett serveringstillstånd för att sälja och servera all slags alkoholhaltiga produkter som vin, sprit, starköl, cider, alkoholhaltig glass och liknande till ett slutet sällskap.

Tillståndet beviljas för normal tid för alkoholservering, klockan 11.00–01.00 och som längst till klockan 03.00.

Vad är ett slutet sällskap?

 • Det kan vara till exempel vara en förening eller en annan sammanslutning där medlemmarna är kända innan arrangemanget. Om någon okänd kan lösa medlemskap i entrén är det inte ett slutet sällskap.
 • Det ska finnas ett gemensamt intresse eller ett annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet.

När behöver du inte tillstånd?

Vid en privat fest får du servera alkoholdrycker utan serveringstillstånd om samtliga punkter nedan är uppfyllda:

  • Serveringen är utan vinstintresse.
  • Festen innebär inte någon annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av drycker.
  • Festen sker vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer.
  • Det bedrivs inte någon yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättöl, läsk och andra lättdrycker i lokalen.

  Det finns flera varianter av tillstånd för slutna sällskap

  Stadigvarande (permanent) tillstånd för slutet sällskap

  Verksamhet som är regelbundet återkommande under en längre tidsperiod. Sällskapet är medlemmar i en förening, loge eller liknande.

  Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

  Verksamheten får inte vara en regelbundet återkommande.

  Du kan få serveringstillstånd för tillfällig servering till slutet sällskap, maximalt tolv tillfällen per år.

  Catering eller festvåning

  Stadigvarande tillstånd för slutet sällskap kan även sökas för catering och festvåning. Det gäller om du har:

  • Ett eget kök i en lokal där du lagar maten. Denna serveras sedan i en annan lokal, till ett slutet sällskap. Du måste i förväg anmäla den lokal som ska användas vid serveringen till kommunen. Se nedan.
  • En festvåning som du hyr eller äger där du serverar tillredd mat från en meny som är bestämd i förväg.

  När du har tillstånd och något förändras

  Om försättningarna för det slutna sällskapet ändras ska du anmäla detta till kommunen. Det är du skyldig att göra enligt alkohollagen. Du kan också behöva söka ett nytt tillstånd.

  Exempel på förändringar som kräver anmälan eller ny ansökan

  • Förändringar i kontaktuppgifter.
  • Förändringar i organisationen, exempelvis nya ägare, styrelsemedlemmar eller liknande; förändringar i verksamhetens inriktning och ombyggnad av lokalen.
  • Ändring av serveringsansvariga.
  • Ny lokal för cateringverksamhet.
  • Serveringsverksamheten upphör.
  Anmäl förändringar och sök förnyat tillstånd

  Så prövas din ansökan

  För att få ett serveringstillstånd ska du som söker och din verksamhet uppfylla höga krav på lämplighet och visa att serveringen kommer att skötas enligt alkohollagens regler.

  Kommunen kontrollerar detta genom att göra en prövning i tre steg, en så kallad lämplighetsprövning. Du behöver också visa att du och viktiga personer i verksamhetens ledning har kunskap om alkohollagstiftningen.

  Krav som ställs på dig och din verksamhet

  För att få serveringstillstånd får du och din verksamhet enligt alkohollagen inte ha:

  • ett brottsligt förflutet
  • skulder till staten eller kommunen.

  För att kontrollera detta hämtar handläggaren information från Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogden och kreditupplysningsföretag.

  Krav som ställs på lokalen

  För att du ska få tillstånd måste din lokal eller platsen för serveringen leva upp till en rad krav.

  • Det ska finnas ett kök där mat kan tillagas.
  • Flera olika maträtter ska erbjudas.
  • Mat ska erbjudas under hela serveringstiden.
  • Livsmedelsverksamheten ska vara anmäld hos kommunen.
  • Det ska finnas ett lämpligt antal sittplatser för matservering i förhållande till lokalens storlek.
  • Det ska gå att utrymma lokalen utan problem om det börjar brinna. Räddningstjänsten bedömer brandsäkerheten – handläggaren skickar remiss dit.

  Om du samtidigt även söker tillstånd för uteservering ställs särskilda krav på hur en sådan ska utformas för att följa alkohollagen.

  Prövning av sammanhanget för serveringen – alkoholpolitisk prövning 

  Det är viktigt att serveringen av alkohol inte leder till några problem med oordning i området där den ska finnas. Kommunen ger därför inte serveringstillstånd till:

  • arrangemang eller lokaler med hög ljudnivå som stör grannar
  • spelklubbar och sexklubbar
  • drogliberala rörelser eller föreningar.

  I denna bedömning väger polisens och miljönämndens yttrande tungt.

  Krav på kunskap om alkohollagstiftningen

  För att få serveringstillstånd måste du visa att du och andra i din verksamhet har kunskap om vilka krav som ställs i alkohollagen. Ni måste därför göra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov och klara detta.

  Du ska bifoga intyg om godkänt prov till din ansökan. Intyget får inte vara äldre än tre år. Har du redan ett serveringstillstånd i en kommun behöver du inte förnya ditt kunskapsprov när du ansöker om nytt tillstånd.

  Din handläggare på kommunen bedömer vilka i din verksamhet som ska göra kunskapsprovet. Detta utförs på plats hos kommunen; din handläggare bokar en tid. Det är sedan Folkhälsomyndigheten som tillhandahåller och rättar kunskapsprovet.

  Den utbildning som behövs inför provet måste du själv skaffa. Du kan hitta privata utbildare på internet.

  Kunskapsprovet ska även göras vid ansökan om nytt tillstånd, exempelvis då nya personer kommer in i bolagets ledning.

  Innan du ansöker

  Du kan också behöva söka andra tillstånd. Att se till att nödvändiga tillstånd finns är ditt eget ansvar.

  Tillstånd du kan behöva

  För att få serveringstillstånd ska du uppfylla kraven i kommunfullmäktiges riktlinjer för serveringstillstånd. Beställ riktlinjerna genom att kontakta kommunen.

  Ansök i tid

  Skicka in ansökan om serveringstillstånd minst fyra månader innan du behöver ditt tillstånd. Handläggningen går fortast om ansökan är komplett.

  Ansök om tillstånd, anmäl ändringar och cateringlokal

  Detta ska du bifoga

  • Uppgift om företagsform, exempelvis registreringsbevis från Bolagsverket.
  • Intyg om godkänt kunskapsprov.
  • Meny för arrangemanget.
  • Beskrivning av evenemanget.
  • Avtal om markupplåtelse, nyttjanderättsavtal eller hyresavtal för lokalen eller platsen där serveringen ska ske.
  • Ritningar över lokalen med bordsplacering och serveringsyta markerad med färg.

  Ansökan från föreningar – detta ska du bifoga

  En förening eller annan sammanslutning som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation. Den ska ha ett namn som kan särskiljas från andra föreningar och ha antagna stadgar.

  Föreningen ska också vara i stånd att driva ideell eller annan verksamhet och ha en verksamhet som blir eller är bestående.

  Till ansökan ska du bifoga:

  • Stadgar.
  • Senaste verksamhetsberättelsen.
  • Protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar firman.
  • Personnummer på samtliga personer som ingår i styrelsen.
  • Årets verksamhetsplan.
  • Meny för arrangemanget.
  • Beskrivning av evenemanget.
  • Intyg om godkänt kunskapsprov. Se beskrivning ovan.
  • Avtal om markupplåtelse, nyttjanderättsavtal eller hyresavtal för lokalen eller platsen där serveringen ska ske.
  • Beslut från kommunen om att livsmedelshanteringen har registrerats.

  Om föreningen ansöker flera gånger samma år behöver uppgifterna om föreningen inte bifogas varje gång.

  Via länken kan du även anmäla förändringar i verksamheten, ändrade ägarförhållanden eller ansöka om utökat tillstånd. Se punkt 2.

  Enligt alkohollagen är du skyldig att anmäla förändringar.

  När ansökan kommit in

  Innan kommunen behandlar din ansökan ska du betala en avgift. Du får en faktura. Avgiften täcker kostnaderna för handläggningen och kan därför inte återbetalas om du får avslag.

  När du har betalat går kommunen igenom din ansökan. Du får besked via e-post eller brev att den har tagits emot. I beskedet får du veta vad som eventuellt behöver kompletteras eller om ansökan är komplett. Kommunen gör sedan en lämplighetsprövning (se beskrivning ovan).

  När verksamheten har startat

  Som arrangör har du ett ansvar för att alkohollagen följs. Du får exempelvis inte servera alkohol till:

  • personer under 18 år
  • personer som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel.

  I alkohollagen kan du läsa om krav på försäljning, servering med mera.

  Om lagen inte följs

  Kommunen gör kontroller, såväl anmälda som oanmälda. Om kommunen upptäcker att lagen inte följs riskerar du att få en sanktion: erinran, varning eller återkallelse av tillståndet. Om du serverar alkohol till personer under 18 år eller märkbart berusade personer, riskerar du böter eller fängelse upp till sex månader.

  Kommunen tar ut en avgift för tillsynen.

  Krav på årlig restaurangrapport

  Om du har eller har haft ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker under det föregående kalenderåret är du skyldig att lämna in en restaurangrapport. Du får ett underlag för rapporten från kommunen men ska skicka den via webben till Folkhälsomyndigheten.

  Uppgifterna du lämnar ska gälla redovisningsperioden 1 januari–31 december föregående år. Den rörliga tillsynsavgiften grundas på de uppgifter som du har lämnat i rapporten.