• Halmstads webbplatser

Serverings­tillstånd för restauranger

Om du ska sälja och servera alkohol på en restaurang, bar eller liknande behöver du ett serveringstillstånd som gäller tills vidare, ett så kallat stadigvarande tillstånd.

Anmäl danstillställningar till polisen

Från 1 juli 2023 behöver du inte längre söka tillstånd för danstillställningar på restauranger, nattklubbar och andra platser som inte är offentliga.

Däremot ska du göra en anmälan till polisen:

En bit ner på sidan du kommer till finns en blankett att fylla i och adressuppgifter om vart den ska skickas. Du behöver anmäla minst fem dagar i förväg och sedan vänta in en bekräftelse. Har du frågor, kontakta registrator.vast@polisen.se

När behöver du tillstånd?

Du behöver ett stadigvarande serveringstillstånd när du bedriver:

 • restaurang
 • bar
 • cateringverksamhet
 • festvåning.

Med ett stadigvarande tillstånd kan du sälja och servera all slags alkoholhaltiga produkter som vin, sprit, starköl, cider, alkoholhaltig glass och liknande.

Tillståndet gäller så länge verksamheten fortsätter att uppfylla lagar, krav och regler för alkoholservering.

När du har tillstånd och något förändras

Om du har tillstånd och det sker förändringar i verksamheten ska du anmäla dessa. Det kan exempelvis handla om nya kontaktuppgifter och ändrade ägarförhållanden. Enligt alkohollagen är du skyldig att anmäla förändringar.

Vid förändringar kan du ibland också behöva söka ett nytt tillstånd.

Tänk också på att anmäla när du slutar med din försäljning av alkohol.

Anmäl förändringar och sök förnyat tillstånd

Exempel på förändringar som kräver anmälan eller ny ansökan

 • Byte av lokal.
 • Förändringar i kontaktuppgifter.
 • Förändringar i bolaget, exempelvis nya ägare eller ändring bland de personer som har betydande inflytande i rörelsen, förändringar i verksamhetens inriktning och ombyggnad av lokalen.
 • Ändring av serveringsansvariga.
 • Ny lokal för cateringverksamhet.
 • Kryddning av egen snaps.
 • Arrangemang med provsmakning av alkoholdrycker.
 • Serveringsverksamheten upphör.

Så prövas din ansökan

För att få ett serveringstillstånd ska du som söker och ditt bolag uppfylla höga krav på lämplighet och visa att serveringen kommer att skötas enligt alkohollagens regler.

Kommunen kontrollerar detta genom att göra en prövning i tre steg, en så kallad lämplighetsprövning. Du behöver också visa att du och viktiga personer i verksamhetens ledning har kunskap om alkohollagstiftningen.

Krav som ställs på dig och ditt bolag

För att få serveringstillstånd får du och ditt bolag enligt alkohollagen inte ha:

 • ett brottsligt förflutet
 • skulder till staten eller kommunen.

För att kontrollera detta hämtar handläggaren information från Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogden och kreditupplysningsföretag.

Krav som ställs på lokalen eller platsen för serveringen

För att du ska få tillstånd måste din lokal eller platsen för serveringen leva upp till en rad krav.

 • Det ska finnas ett kök där mat kan tillagas.
 • Flera olika maträtter ska erbjudas.
 • Mat ska erbjudas under hela serveringstiden.
 • Livsmedelsverksamheten ska vara anmäld hos kommunen.
 • Det ska finnas ett lämpligt antal sittplatser för matservering i förhållande till lokalens storlek.
 • Det ska gå att utrymma lokalen utan problem om det börjar brinna. Räddningstjänsten bedömer brandsäkerheten – handläggaren skickar remiss.

Om du samtidigt även söker tillstånd för uteservering ställs särskilda krav på hur en sådan ska utformas för att följa alkohollagen.

Prövning av sammanhanget för serveringen – alkoholpolitisk prövning 

Det är viktigt att serveringen av alkohol inte leder till några problem med oordning i området där den ska ske. Kommunen ger därför inte serveringstillstånd till:

 • arrangemang eller lokaler med hög ljudnivå som stör grannar
 • spelklubbar och sexklubbar
 • drogliberala rörelser eller föreningar.

I denna bedömning väger polisens och miljönämndens yttrande tungt.

Krav på kunskap om alkohollagstiftningen

För att få serveringstillstånd måste du visa att du och andra i din verksamhet har kunskap om vilka krav som ställs i alkohollagen. Minst 50 procent av bolagets styrelseledamöter eller ägarna ska ha kunskaper om alkohollagstiftningen – ni ska ha klarat Folkhälsomyndighetens kunskapsprov.

Du ska bifoga intyg om godkänt prov till din ansökan. Intyget får inte vara äldre än tre år. Har du redan ett serveringstillstånd i en kommun behöver du inte förnya ditt kunskapsprov när du ansöker om nytt tillstånd.

Din handläggare på kommunen bedömer vilka i din verksamhet som ska göra kunskapsprovet. Detta utförs på plats hos kommunen; din handläggare bokar en tid. Det är sedan Folkhälsomyndigheten som tillhandahåller och rättar kunskapsprovet.

Den utbildning som behövs inför provet måste du själv skaffa. Du kan hitta privata utbildare på internet.

Kunskapsprovet ska även göras vid ansökan om provsmakningstillstånd, tillstånd för pausservering samt då nya personer kommer in i bolagets ledning.

Innan du ansöker

Du kan också behöva söka andra tillstånd. Att se till att nödvändiga tillstånd finns är ditt eget ansvar.

Du behöver också göra en anmälan om kassaregister Länk till annan webbplats. till Skatteverket.

För att få serveringstillstånd ska du uppfylla kraven i kommunfullmäktiges riktlinjer för serveringstillstånd. Beställ riktlinjerna genom att kontakta kommunen.

Ansök i tid

Skicka in ansökan om stadigvarande serveringstillstånd minst fyra månader innan du behöver ditt tillstånd. Handläggningen går fortare om ansökan är komplett.

Via länken kan du även anmäla förändringar i verksamheten. Se punkt 2.

Ansök om tillstånd och anmäl ändringar

Detta ska du bifoga

Registreringsbevis för företaget

Registreringsbeviset ska vara högst tre månader gammalt. Du får det från Bolagsverket. Om man inte kan se på registreringsbeviset vem som är firmatecknare, måste du lämna in en annan handling som visar att du har behörighet att teckna firma.

Uppgifter om ägarförhållanden

Det är viktigt för din handläggare på kommunen att få veta vem som äger företaget. Om det är ett aktiebolag ska du lämna in en kopia av aktieboken där man kan se vem eller vilka som äger bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om det är ett handelsbolag eller kommanditbolag ska du lämna in en kopia av bolagsavtalet där man kan se hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Om företaget ingår i en koncern ska du även lämna in en organisationsskiss som visar vilka bolag som är ägare, hur stor andel de äger och vilka enskilda personer som slutligen är ägare.

Bevis om uppdrag som funktionär

Om du är engagerad i andra företag eller föreningar, ska du visa detta genom ett utdrag från Bolagsverket. På utdraget ska man kunna se alla ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare, eventuella företrädare och finansiärer.

Budget- och finansieringsplan

I finansieringsplanen ska man kunna se hur verksamheten finansieras. Du ska också kunna visa en ekonomisk plan för första året. Bifoga kontoutdrag, låneavtal och andra handlingar som styrker finansieringsplanen.

Hyreskontrakt

Om företaget hyr lokalen ska du lämna in en kopia på hyreskontrakt och eventuellt överlåtelseavtal. Om företaget äger lokalen ska du lämna in bevis om äganderätten. Om verksamheten är på någon annans mark ska du lämna in bevis om dispositionsrätt för marken. Är det allmän mark ska du även bifoga tillståndsbevis från polisen. Avtalen ska vara undertecknade av samtliga parter och lokalen ska vara godkänd för restaurangverksamhet.

Köpekontrakt eller arrendeavtal

Vid köp eller arrende (hyra) av lokalen ska du lämna in avtalet tillsammans med eventuella bilagor och köpebrev. Avtalet ska vara undertecknat av samtliga parter och lokalen ska vara godkänd för restaurangverksamhet.

Beskrivning av verksamhetens inriktning

Beskrivningen ska innehålla information om till exempel öppettider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, underhållning, dans och spel och ska även ange verksamhetens inriktning för både dag- och kvällstid.

Planritning över restaurangens samtliga lokaler

Ritningarna ska helst vara i A4-format och ska visa hur restaurangen kommer att se ut i färdigt skick, med avgränsningar, bordsavdelning och antal platser vid bord. Eventuell bardisk och scen ska vara inritad och eventuell uteservering, om sådan är aktuell.

Meny

För att få serveringstillstånd krävs ett varierat och allsidigt utbud av mat under hela serveringstiden. Det måste också finnas ett varierat utbud av lättdrycker. Meny, eventuell nattmeny och meny över drycker ska därför lämnas in.

Serveringsansvariga

Av dem som arbetar med servering vid ett arbetstillfälle, ska en person vara serveringsansvarig. Hen ska känna till alkohollagen och ansvara för att inte berusade eller omyndiga personer blir serverade alkohol. Personen ska också vara hjälpsam när personal från kommunen och polisen gör en kontroll. Det är du som fått tillstånd för servering av alkohol som ska se till att någon har huvudansvaret och är lämplig för uppgiften. Du ska lämna in uppgift om vilka som är serveringsansvariga personer.

Intyg på godkänt kunskapsprov

Om du redan tidigare gjort ett kunskapsprov ska du bifoga intyg på godkänt prov. Intyget får vara maximalt tre år gammalt, i annat fall måste du göra ett nytt. Se ovan.

Eventuell fullmakt för ombud

Ett ombud är en person som gör ansökan i ditt namn. Om du har ett ombud, måste hen kunna visa en fullmakt undertecknad av dig.

När ansökan har kommit in

Avgift för ansökan

Innan kommunen behandlar din ansökan ska du betala en avgift. Du får en faktura. Avgiften täcker kostnaderna för handläggningen och kan därför inte återbetalas om du får avslag.

När du har betalat går kommunen igenom din ansökan. Du får besked via e-post eller brev att den har tagits emot. I beskedet får du veta vad som eventuellt behöver kompletteras eller om ansökan är komplett. Kommunen gör sedan en lämplighetsprövning (se beskrivning ovan).

När verksamheten har startat

Ditt ansvar att lagen följs

Som ägare ansvarar du för att reglerna följs vid försäljning och servering. Det är ditt ansvar att personalen känner till dem. Reglerna finns i alkohollagen, där du kan läsa krav på försäljning, marknadsföring, servering, lokaler, personal med mera.

Om lagen inte följs

Kommunen har tillsyn över din verksamhet och gör kontroller vid såväl anmälda som oanmälda besök och inhämtar löpande information från Polis och Skatteverket om hur din verksamhet sköts.

Om kommunen upptäcker att lagen inte följs riskerar du att få en sanktion: erinran, varning eller återkallelse av tillståndet. Serverar du alkohol till personer under 18 år eller märkbart berusade personer, riskerar du böter eller fängelse upp till sex månader.

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen.

Krav på årlig restaurangrapport

Om du har eller har haft ett stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdrycker under det föregående kalenderåret är skyldig att lämna in en restaurangrapport. Du får ett underlag för rapporten från kommunen men ska skicka den via webben till Folkhälsomyndigheten.

Uppgifterna du lämnar ska gälla redovisningsperioden 1 januari–31 december föregående år. Den rörliga tillsynsavgiften grundas på de uppgifter som du har lämnat i rapporten.