Så går markanvisning till

En markanvisning innebär att en byggherre, under en viss tid och under vissa angivna villkor, har ensamrätt om att förhandla med kommunen om att bygga bostäder eller genomföra annan exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger.

Anmäl intresse för markanvisningar

Du kan som byggherre anmäla intresse för att bygga på kommunal mark. Du får då information om projekt som är aktuella för markanvisning och sätts upp på kommunens intresselista.

Intresseanmälan markanvisning

Pågående, planerade och avslutade markanvisningar

Metoder för markanvisning

Halmstads kommun tillämpar i huvudsak tre metoder för markanvisning:

Direktanvisning

Direktanvisning innebär att kommunen tilldelar en markanvisning till en byggherre utan föregående jämförelseprocess. Direktanvisning kan ske då det finns särskilda motiv till att välja en viss byggherre. Till exempel då tiden för processen är avgörande, om det bara finns en intressent eller vid speciella idéer och förutsättningar som inte bedöms ha motsvarighet hos någon annan byggherre.

Markanvisningstävling

Vid markanvisningstävling sker urval av byggherre genom en tävling. Markanvisningstävlingar anordnas ofta i områden med specifika förutsättningar eller där intresset för marken är extra stort. Tävlingar kan utformas på olika sätt. Tillvägagångsättet liknar anbudsförfarandet men kraven på inlämnat material är vanligtvis större och det finns ofta ökade krav på specifika kriterier som till exempel gestaltning och eller social hållbarhet.

Anbudsförfarande

Anbudsförfarande är ett enklare tillvägagångsätt än en markanvisningstävling. Kommunen upprättar förfrågningsunderlag som beskriver förutsättningarna och vilka urvalskriterier som kommer att användas för anbudet. Kriterierna varierar och kan till exempel enbart gälla markpris eller i andra fall grunda sig på illustrationer med tillhörande beskrivningar. Vilka kriterier som ska gälla beslutas i varje enskilt fall.

Beslut om markanvisningar

Beslut om markanvisningar grundar sig i kommunens riktlinjer. I riktlinjerna beskrivs hur kommunen jobbar med markanvisningar, och vilka krav och villkor som ställs i samband med att markanvisningsavtal tecknas.

Riktlinjer för markanvisningar Pdf, 151.9 kB.