• Halmstads webbplatser

Framtid Trönninge – utvecklings­­program

I utvecklingsprogrammet "Framtid Trönninge" samverkar kommunen med samhällsföreningen, invånarna och näringslivet i Trönninge för att tillsammans utveckla orten på bästa sätt.

Det här är Trönningebornas syn på hur orten ska utvecklas och på vilket sätt det ska ske i riktning mot en gemensam framtidsbild. Utvecklingsprogrammet har arbetats fram genom bland annat dialogmöten med invånare, samhällsföreningen i Trönninge, förenings- och näringsliv, politiker och tjänstemän.

Framtidsbild Trönninge 2035

  • Trönninge är en naturskön oas nära Halmstad. Havet, skogen, det öppna landskapet och Trönninge ängar som är ett Natura 2000-område bjuder på vackra naturupplevelser året runt.
  • Trönninges centrum är ett levande offentligt rum med naturliga mötesplatser för alla åldrar.
  • Trönninge är ett familjärt samhälle där tryggheten, den genuina känslan, gemenskapen och lugnet finns.
  • Trönninge har en välskött badstrand och campingplats som besöks av såväl Trönningebor som besökare utifrån.
  • Trönninges strategiska läge har stärkts ytterligare med en ny tågstation med pendelparkering, smart kollektivtrafik och närheten till E6:an.
  • Trönninge är en serviceort där den kommunala servicen är utvecklad och ger invånarna möjlighet att bo där hela livet.
  • Det finns många framgångsrika företag i närheten som profilerar Trönninge på ett positivt sätt.
  • Trönninge är en stark ort som aktivt söker samarbete i dialog med andra aktörer och står väl rustad inför kommande utmaningar.

Ambitioner och strategier

Ambitionerna och strategierna ska visa riktningen mot framtidsbilden och är därför allmänt hållna.

Förskola och skola

Unga röster: I Trönninge finns flera förskolor för vår kommande generation och skola för årskurserna F–9. I skolan finns allt som behövs för en god grund till barnens utbildning, bra material, undervisning och lärare som är bra för allas behov.

Utvecklingsstrategi förskola och skola i Trönninge
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Förskolorna och skolan har god utomhus- och med tillgång till kreativa och lärande miljöer.

Dialogen om utveckling av förskole- och skolplatser är långsiktig för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar ur både fysiska och resursmässiga perspektiv.

Behovet av platser inom förskolorna och skolan är tillgodosett så att de som har Trönninge som förhandsval får plats där.

Skolans lokaler och verksamheter är flexibla och kan anpassas efter rådande behov.

Förskolorna och skolan i Trönninge har ett gott rykte och är ett av flera attraktionshöjande värden på orten.

Skolan är ett nav i ortens samhällsutveckling och en
naturlig mötesplats på fritid och kvällstid.


Skolan utvecklar en profil som är utmärkande för orten.

Centrumutveckling

Unga röster: I Trönninge finns det en mötesplats där unga kan träffas och umgås, gärna ett fik eller snabbmatsställe.

Utvecklingsstrategi centrumutveckling i Trönninge

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Det finns ett tydligt centrum som är ortens naturliga mötesplats, inte nödvändigtvis där det ligger idag, tillgängligt och anpassat för alla åldrar.

Utveckla en central mötesplats i dialog med de boende på orten där bland annat placering av centrum samt vilka funktioner som önskas ska diskusteras.

De centrala delarna av Trönninge är välskötta, trygga och inrymmer näringsverksamhet och möjligheter till kulturverksamhet.

De centrala fastigheterna sköts väl. Utbudet av offentlig service är förlagt till Trönninge centrum.

Infarterna till Trönninge centrum är välkomnande och funktionella.

Industriområdena är inte synliga från infarterna. Infarterna är anpassade till trafiken och vägarna in till centrum är mer välkomnande.

Trönninges utbud av kommunal service motsvarar invånarnas behov.

Dialog om behovet av kommunal service förs med de boende på orten.

Bostäder och miljö

Unga röster: I Trönninge finns lägenheter som även unga vuxna kan hyra. Det är också viktigt att vi tar hand om miljön på ett bra sätt och återvinner mycket.

Utvecklingsstrategi bostäder och miljö i Trönninge
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Det finns olika typer av bostäder i Trönninge som passar de skiftande behoven genom hela livet och bostäder som skapar flyttkedjor.

Möjliggöra utveckling av hyreslägenheter samt radhus.


Utveckla exploateringsbar mark för villatomter.


Det finns äldreboende, äldrelägenheter och trygghetsboende med restaurang och allmän service.

Bevara miljöerna, det öppna landskapet mot havet och bygden runt omkring Trönninge.

Noga avvägd exploatering så att inte de värden som finns i dag går förlorade.

Trafik och kommunikation

Unga röster: Det finns fler el- och biogasbussar till och från Trönninge för miljöns skull. Biljettpriset ska vara lägre så att fler väljer att åka buss. Det är viktigt att det finns tankställe för bilar i Trönninge.

Utvecklingsstrategi trafik och kommunikation i Trönninge
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Det är enkelt och säkert att välja kollektivtrafik till och från Trönninge.

Trönninges kollektivtrafik har en nivå motsvarande Halmstads tätort.


Det finns en tågstation i Trönninge.

Det är enkelt och säkert att gå och cykla inom, till och från Trönninge från såväl Halmstad som Laholm.

Det finns trygga och säkra cykelbanor inom Trönninge och till kringliggande platser som besöks frekvent av invånarna i Trönninge.


Se över behovet av trottoarer och gångbanor inom Trönninge och på vägen till Laxvik.

Trafiklösningarna för infarterna till Trönninge är säkra och funktionella.

Infarterna till Trönninge från väg 15 behöver anpassas till trafiken.

Natur och turism

Unga röster: I Trönninge, vid Hammarsberg, finns det en camping. I Trönninge samhälle finns det också övernattningsmöjligheter för turister.

Utvecklingsstrategi natur och turism i Trönninge

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Det finns välplanerade och sammanhållna promenadstråk och rekreationsområden i och i närheten av Trönninge.

Se över hur promenadstråk kan bindas samman och kopplas ihop med rekreationsområden.

Trönninge Ängar är ett vackert och känt natura 2000-område med högt rekreationsvärde.

Väcka frågan hos berörda myndigheter och aktörer för att samarbeta mot målet.

Trönningestranden är känd som en välrenommerad badstrand med god service och hög tillgänglighet.

Arbeta för att stranden ska klassificeras som badstrand och servicen runt omkring ska utvecklas i dialog med de boende.

Bevara det öppna landskapet och bygden runt omkring Trönninge.

Ta hänsyn till landskapsbilden och naturen runt omkring när Trönninge utvecklas.

Fritid och upplevelser

Unga röster: I Trönninge finns en äventyrspark, utomhusbad och en fotbollsplan med konstgräs vid Tuvasvallen.

Utvecklingsstragei fritid och upplevelser i Trönninge

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Det finns en självklar mötesplats och lekplats med aktivitetsytor utomhus, med hög tillgänglighet med något för alla åldrar, som kan användas året runt.

Utveckla en mångfunktionell mötesplats i dialog med de boende som ger möjlighet till utövande av olika sporter
och aktiviteter, året runt.

Det finns fina rekreationsområden som uppmuntrar till umgänge över generationsgränserna

Förslag på grönområden och parkytor som kan utvecklas och hur de kan användas, ska tas fram i dialog med de boende i Trönninge.

Föreningslivet, kulturlivet och privatpersoner har goda möjligheter att samlas för gemensamma aktiviteter.

Utveckla ett ”aktivitetshus” med stor samlingslokal som samutnyttjas av olika målgrupper inom såväl föreningslivet som för allmänheten.

Har du en idé?

Skicka in den till kommunen! Skriv eller nämn att den ska till "utvecklingsprogrammet Framtid Trönninge".

Styrgruppen för Framtid Trönninge

Styrgruppen består av politiker ur kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott med ordförande Anna Fallkvist, samt företrädare för Trönninge samhällsförening Länk till annan webbplats..

Framtid Trönninge – full version

Utvecklingsprogrammet "Framtid Trönninge" är antaget av kommunstyrelsen den 15 november 2016. Texten här på webben är en tillgänglighetsanpassad, uppdaterad och något förkortad version av dokumentet.