• Halmstads webbplatser

Framtid Simlångsdalen – utvecklings­program

I utvecklingsprogrammet "Framtid Simlångsdalen" samverkar kommunen med samhällsföreningen, invånarna och näringslivet i Simlångsdalen för att tillsammans utveckla orten på bästa sätt.

Invånarnas tankar är grunden för framtidsbilden

Det här är Simlångsdalsbornas syn på hur orten ska utvecklas och på vilket sätt det ska ske i riktning mot en gemensam framtidsbild. Utvecklingsprogrammet har arbetats fram genom dialog med invånare, samhällsföreningen i Simlångsdalen, lokala näringslivet, politiker och tjänstemän.

Framtidsbild Simlångsdalen

  • Simlångsdalen är en välkomnande bygd för såväl boende som turister, med liv och rörelse där folk använder och utvecklar bygdens föreningar och företag. Vi har ett starkt varumärke och marknadsför Simlångsdalen i och utanför Halmstad.
  • I Simlångsdalen tar vi till vara på naturen som en tillgång och utvecklar turismen kring vad bygden har att erbjuda. Vi har ett välskött och varierat område för vandring och rekreation samt en kombination av vildmark och service. Ett naturum är byggt. Det finns ett stort och varierat utbud av olika fiskevatten i Fylleån och Simlången. Det finns minst en framstående och betydande besöksattraktion. Sammantaget genererar bygdens utveckling arbetstillfällen, framför allt för ortens ungdomar.
  • Den offentliga servicen är anpassad efter de boendes behov avseende bland annat förskola, skola, vårdinrättningar och allmänna kommunikationer. Det finns goda förutsättningar för en aktiv fritid för alla åldrar som ger möjlighet till många aktiviteter inom både idrott och kultur.
  • Bygdens kultur och historia värnas och avspeglas i utvecklingen av det moderna samhället, där kulturen är en viktig del av vardagslivet.
  • Simlångsdalen har fokus på ekologisk och närproducerad mat och graden av självförsörjning avseende energi är hög. Samarbeten och forskning med framstående aktörer inom dessa områden genomsyrar bygden på olika sätt.

Ambitioner och strategier

Ambitionerna och strategierna ska visa riktningen mot framtidsbilden och är därför allmänt hållna.

Hållbar bebyggelse

Hållbar bebyggelse, både ur sociala, kulturella och miljömässiga aspekter är ett krav vid såväl nyproduktion som vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse. Dialog ska föras med civilsamhället för att säkerställa att utbyggnad eller ombyggnad sker i enlighet med de boendes behov och önskemål och i linje med övriga riktlinjer och handlingsprogram inom kommunen (till exempel översiktsplanen).

Centrumutveckling
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Inflyttningen till orten ska öka, och år 2035 har orten 1000 invånare.

I utveckling -och planeringsförutsättningarna av tätorten vägs målet 1000 invånare år 2035 in. Väl utbyggd kollektivtrafik ska öka attraktionskraften för att flytta till
Simlångsdalen.

Det ska finnas en central mötesplats, dit spontana möten men också organiserade aktiviteter kan lokaliseras.

Utveckla en central mötesplats i dialog med de boende på orten. Biblioteket och dess verksamhet utgör en viktig resurs i frågan.

Det ska finnas ett definierat centrum med värdeskapande funktioner, i såväl privat som offentlig regi.

Arbeta kontinuerligt med näringslivs- och affärsstrategier för att få fler nyetableringar i byn.

Långsiktigt hållbart tänkande vid nylokalisering eller utveckling av verksamhetslokaler, fritidslokaler, anläggningar och andra verksamheter.

Tillföra eller utveckla befintliga, verksamhetslokaler och fritidsanläggningar samt lokaler för kulturlivet som motsvarar behoven.

Bostäder

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Det finns ett varierat utbud av bostäder.

Tillföra nya eller utveckla befintliga bostäder som startar flyttkedjor på bostadsmarknaden som ger goda möjligheter till såväl kvarboende för äldre som för ungdomar att få sin första bostad.

Bostadsutbudet matchar efterfrågan från invånarna samt möjliggör inflyttning för andra intressenter att flytta hit.

Möjliggöra nybyggnationer genom detaljplanering och uppvaktning av exploatörer.

Boendeformer är utformade efter nuvarande och framtida behov i både privat och offentlig regi.

Det finns tillgång till boenden särskilt anpassade för äldre på orten.

Attraktiv vardagsmiljö

Den bebyggda miljön utgår ifrån och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. Sociala värden som god livskvalitet, hälsa och inkludering tas också med i begreppet vardagsmiljö där den upplevda tryggheten spelar en
central roll.

Bra start och skola

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Förskola och skola har gott anseende, och är därför förstahandsalternativ för barn inom det egna upptagningsområdet.

Skolan profilerar/utmärker sig på sådant sätt att intresset för att välja den lokala skolan är självklart. Skolan har utbildade pedagoger och ändamålsenliga lokaler, anpassade till bygdens befolkningsmängd.


Skolan har ett bra samarbete med andra skolor och verksamheter och kan erbjuda ett brett utbud av ämnen och aktiviteter för eleverna.

Det finns goda möjligheter till fysiska aktiviteter både individuellt och inom organiserade former både inom- och utomhus.

Det finns en behovsanpassad idrotts- och aktivitetsanläggning som kan utnyttjas av såväl skolan som alla byns invånare, samt motionsytor utomhus i anslutning till idrotts- och aktivitetshallen.

Det finns ett eller flera aktivitetsområden som erbjuder aktiviteter för olika åldrar som främjar umgänge över generationsgränserna.

Tillgodose behovet av lek -och aktivitetsytor för de yngre, som är inbjudande mötesplatser även för ungdomar, unga vuxna och vuxna.

Arbete och näringsliv

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Det ska finnas sommarjobb eller chans till ett första arbetstillfälle för ungdomar.

Goda kontakter med näringslivet och utbildningsinstanser som är inriktade på ungdomars väg in på arbetsmarknaden ska öppna upp för ungdomar att få en första anställning.

Näringslivet kompletterar och utvecklar sina verksamheter, var för sig och tillsammans.

Bygga upp ett företagsnätverk som kan utvecklas till företagshotell.

Arbetstillfällena ökar och näringslivet utvecklas.

Gynnsamma förutsättningar som till exempel goda kommunikationsmöjligheter gör det intressant för företag och annan näringsverksamhet att etablera sig på orten.

Privat och offentlig sektor

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Den offentliga servicen i Simlångsdalen utvecklas och anpassas efter invånarnas behov.

Genom dialog med berörda instanser och boende säkerställs att efterfrågan styr utbudet av offentlig service.

Simlångsdalen och sambandet till Halmstad är planerat utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.

Bandet mellan Simlångsdalen och Halmstad, genom stråket Fylleåns dalgång, är tydligt och ger boende i
Simlångsdalen tillgång till stadens serviceutbud.

Hälsa och livskvalitet

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Alla ortens invånare ska ha goda levnadsvillkor.

Genom dialog planeras hälsofrämjande insatser som stärker både den psykiska och fysiska hälsan.

Det finns ett rikt och mångfasetterat föreningsliv som ger alla möjlighet till en aktiv fritid

Föreningar och andra aktörer ska ges goda förutsättningar att bedriva sina verksamheter eftersom de skapar ett stor mervärde på orten.

Kommunikation och transport

Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. Bil ska föras fram tryggt och säkert i samspel med övriga trafikanter.

Transport och vägar
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Det ska vara enkelt och säkert att välja kollektivtrafik.

Se över de boendes behov av kollektivtrafik och hållplatsernas placering (i samarbete med Region Halland.)

Biltrafik ska ske säkert, tänk oskyddade trafikanters villkor, miljövänligt och i samspel med övriga trafikanter.

Kommunen, Trafikverket och övriga berörda aktörer ska föra dialog om lämpliga åtgärder för att biltrafik i och genom byn ska ske på ett säkert och miljövänligt sätt.

Arbetstillfällena ökar och näringslivet utvecklas. Det känns tryggt och säkert för alla, oavsett ålder, att välja
cykel inom byn och genom byn.

Det finns säkra gång- och cykelbanor i byn och genom byn.

Natur och miljö

Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet. Miljö -och energiinfrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.

Natur
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Naturintresset, förståelsen och samspelet med naturen runt omkring främjas.

Utveckla ett attraktivt besöksmål som erbjuder spännande, tankeväckande och underhållande naturupplevelser.

Det finns ett stort utbud av naturupplevelser med hög tillgänglighet.

Naturupplevelser och andra naturnära attraktioner ska kontinuerligt underhållas och vara lättillgängliga för alla.

Miljö

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används.

Skapa förutsättningar för när- och ekologiskt producerad mat samt lokal energiproduktion som kommer invånarna till nytta.

Den som vill kan odla egna livsmedel för självhushållning.

Se på olika modeller för så kallade tillsammansodlingar.

Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och mängden avfall förebyggs i så hög grad som möjligt, samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Återvinningscentralen (ÅVC) och återvinningsstationen i Simlångsdalen finns kvar och utvecklas i takt med de utmaningar samhället ställs inför.

Identitet och marknadsföring

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.

Turism och kultur

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Simlångsdalen har en stark identitet och kopplingar som är kända även utanför orten.

Kartlägga och bevara kulturella och historiska platser, byggnader, sägner och liknande värden och koppla till aktiviteter i nutid. Kartläggningen används sedan som underlag för framtida exponering och utveckling av exempelvis kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och aktiviteter.


Simlångsdalen har minst en stor åretruntbesöksattraktion som sätter ”orten på kartan” något att minnas och komma hit för, med tema inspirerat av naturen och landskapet runt omkring.

Inlandsturismen ökar och skapar högre grad av sysselsättning.

Fler aktörer tar ett gemensamt grepp för att utveckla och samarbeta kring aktiviteter och marknadsföring som ökar utbudet av aktiviteter riktade till turister.


Goda kontakter med näringslivet och utbildningsinstanser som är inriktade på ungdomars väg in på arbetsmarknaden ska öppna upp för ungdomar att få en första anställning. (Arbete och näringsliv)

Har du en idé?

Skicka in den till kommunen! Skriv eller nämn att den ska till "utvecklingsprogrammet Framtid Simlångsdalen".

Referensgruppen för Framtid Simlångsdalen

Referensgruppen består av politiker ur kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott med ordförande Anna Fallkvist, samt företrädare för Simlångsdalens samhällsförening Länk till annan webbplats..

Framtid Simlångsdalen – full version

Utvecklingsprogrammet "Framtid Simlångsdalen – hela livet" antogs av kommunstyrelsen den 7 juni 2016. Texten här på webben är en tillgänglighetsanpassad, uppdaterad och något förkortad version av dokumentet. Kontakta kommunen om du vill få dokumentet mejlat till dig